Insertar video al WordPress

Via Resources Library he trobat un “truc” per postejar video

1. Pujar l’axiu amb l’opció pujada del panell d’aministració.
2. Copiar el codi html que es genera.
3. Enganxar el codi html en un post nou.
4. Perquè s’executi el video automí ticament dins del navegador, modificar el codi d’acord amb el següent: (es pot modificar també el tamany del video en les etiquetes width i height

<object CLASSID="clsid:02BF25D5-8C17-4B23-BC80-D3488ABDDC6B" WIDTH="240" HEIGHT="136" CODEBASE="http://www.apple.com/qtactivex/qtplugin.cab">
<param name="SRC" VALUE="[/ruta_video]">
<param name="AUTOPLAY" VALUE="false"> <param name="CONTROLLER" VALUE="true">
<embed SRC="[/ruta_video]"
WIDTH="240" HEIGHT="136" AUTOPLAY="false" CONTROLLER="true"
PLUGINSPAGE="http://www.apple.com/quicktime/download/"> </embed>
</param></param></param></object>

5. Publicar i comprovar que no s’ha trecat el codi.