3.500 milions més per al Fons de reserva de la Seguretat Social

Segons llegeixo avui a la premsa, a la reunió del Consell de Ministres d’avui s’aprovarí  una dotació de 3.500 milions d’euros al Fons de reserva de la Seguretat Social. Amb la dotació d’avui el fons constituït l’any 2000 atresora ja 23.083 milions d’euros (2,9% del PIB) i podria finançar els pagaments de 5 mensualitats del sistema de pensions. Les previsions per a finals del 2005 era que el fons ascendí­s a 25.000 milions d’euros però donat l’increment que s’aprovarí  avui gairebé amb tota seguretat s’acabarí  superant aquesta xifra.

També avui, el ministre d’assumptes social, Jesús Caldera, podria comunicar el superí vit obtingut per la Seguretat Social al 2004 que seria superior a l’1% del PIB.

Llegeixo també que el consell de ministres vol autoritzar a la Tresoreria General de la Seguretat Social a gestionar el fons, però no veig clar que això sigui possible sense una reforma de l’actual Llei de Regulació del Fons de Garantia de la Seguretat Social i, si bé el PSOE va anunciar que la reformaria fa ja més d’un any, no crec que sigui una decisió que hagi de pendre el consell de ministres sinó que hauria d’haver-hi un debat públic.

Algunes dades del Fons de Garantia de la Seguretat Social:
Data de creació: any 2001
Aportació 2005: 3.500 milions d’euros
Total acumulat a febrer del 2005: 23083 milions d’euros

Aportacions fins a 30/12/2004: 18.192,13 milions d’euros
Rendiment net generat pel fons: 1.390,72 milions d’euros (7,64%)
Inflació perí­ode 2000-2004: 13,1%
Rendiment net descomptat l’efecte de l’inflació: -5,46%

Composició del fons: 95,2% actius financers de titularitat pública espanyola i 4,8% deute públic de països membres de la UE.

Si bé, l’existència d’un Fons de Garantia de la Seguretat Social (FGSS) és una bona idea, ja que d’aquesta manera els excedents de la Seguretat Social generats pels treballadors romanen en el sistema i no són utilitzats per finançar altres partides pressupostí ries com eren utilitzats en el passat, hi ha molts motius per ser crí­tics amb el fons.

  • A causa dels baixos tipus d’interès els rendiments del fons són escassos i el rendiment real (interès nominal menys inflació) és negatiu.
  • La Llei Reguladora del FGSS estableix uns requisits molt estrictes per a la seva utilització. “Només en circumstí ncies de dèficit estructural del sistema contributiu de la SS i mai podrí  excedir el 3% de la despesa total en pensions contributius i despeses associades” (Llei 28/2003). Així­ doncs, tampoc serviria de gaire per evitar una hipotètica crisi del sistema
  • Un dels objectius del FGSS era evitar que amb el superí vit de la SS es financessin altres partides pressupostí ries (prí ctica habitual en el passat i que suposava que mentre es dedicaven recursos dels treballadors a finançar partides que haurien de ser finançades via impostos generals, hi havia/ha molts/moltes pensionistes per sota el llindar de la pobresa). El FGSS no només no evita això sinó que ho legitima, ja que com que el FGSS només pot invertir en deute públic (la major part espanyol) doncs és una manera encoberta de continuar finançant la resta de despesa pública (ara, això sí­, almenys elgovern paga un cost per a utilitzar aquesta fon de finançament, però com que aquests rendiments han de reinvertir-se en deute públic doncs ja tornem a ser alcomençament del cercle…). Caldria, a més, veure com es compagina aquest augment continu de deute públic amb el compliment del pacte d’estabilitat i creixement dela UE.
  • Més de la meitat dels pensionistes catalans (53%) estan per sota el llindar de pobresa (any 2001). Com podem argumentar davant d’aquests ciutadans destinar milers de milions a un fons per a contingències futures? és que no són prou importants? A més si el rendiment del FGSS en termes reals és negatiu no seria més útil utilitzar aquest excedent per a augmentar les pensions o qualsevol altre tipus de prestació social ara i no quedar-se mirant com el fons és desvaloritza?
  • Estableix un pont cap a un sistema de pensions basat en la capitalització, cosa que és innacceptable tant des del punt de vista redistributiu i de justí­cia social intra- i intergeneracional. El model de capitalització obre les portes a la privatització del sistema de pensions i vista la experiència del paí­s ofert com a model pels partidaris d’aquest sistema (Xile) no sembla un bon model a imitar.
  • Actualment el FGSS inverteix només en actius de titularitat pública, però un cop dins d’un sistema de capitalització, només caldria un canvi molt sutil en la legislació per obrir les possibilitats d’inversió a tot tipus de tí­tols financers públics o privats incloent-t’hi tí­tols de renda variable com ara les accions borsaries amb el risc que això suposa (i aquesta mesura ja ha estat proposada per a la futura reforma de la llei que regula el fons!).
  • Si de debò es vol augmentar l’estabilitat del sistema de pensions (recordem que en l’història recent d’aquest paí­s, amb excepció de 4-5 anys, el sistema ha presentat cada any superí vit) davant de crisis econòmiques, el que caldria és millorar el mercat de treball. Millorant el mercat de treball (creant, això si, treballs de qualitat) augmentarien les cotitzacions a la seguretat social i amb això els ingresos del sistema. Una de les reformes que vol impulsar el PSOE és que el FGSS es pugui utilitzar per a dur a terme reformes del mercat de treball. Cal vigilar molt d’aprop això, si finalment s’aprova aquesta reforma, ja que en els últims anys sembla que les úniques mesures possibles per a fomentar l’ocupació consisteixen el la reducció (o exempció) de cí rregues socials per als empresaris i en fomentar treballs temporals o a temps parcial que engrossen les estadí­stiques d’ocupació però que aporten molt poc al sistema de la Seguretat Social.
  • Altres propostes més agosarades serien el finançament del sistema de pensions mitjançant els impostos generals (d’aquesta manerales pensions no es pagarien exclusivament amb impostos sobre el treball com són les cotitzacions socials sinó també amb impostos sobre els rendiments del capital) o bé la substitució de les prestacions socials per una Renda Bí sica universal.

ACTUALITZACIÓ: Adjunto el nota de premsa del Consell de Ministres referent a aquest anunci.

CONSEJO DE MINISTROS DEL 11-02-2005. TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
DOTACIÓN DE 3.500 MILLONES AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Con esta aportación el Fondo alcanza ya 23.083,77 millones de euros, el 2,9 por 100 del PIB, y representa cinco mensualidades de la nómina de pensiones.

El Consejo de Ministros ha aprobado un Acuerdo por el que se amplí­a la cuantí­a del Fondo de Reserva de la Seguridad Social con una dotación de 3.500 millones de euros en el presente ejercicio 2005 y se autoriza a la Tesorerí­a General de la Seguridad Social para su materialización financiera.

Esta ampliación eleva la cuantí­a del Fondo de Reserva hasta 23.083,77 millones de euros (más de tres billones y medio de las antiguas pesetas), equivalentes a más de cinco mensualidades de la nómina de pensiones.

Actualmente, el importe provisional del excedente presupuestario de las Entidades Gestoras y Servicios Comunes del ejercicio 2004, determinado por la Intervención General de la Seguridad Social, calculado a efectos del
Fondo de Reserva de la Seguridad Social, se cifra en 6.905,62 millones de euros, que, junto con los excedentes producidos desde 1999, sitúa el importe total de excedente a 31 de diciembre de 2004, a efectos del Fondo de Reserva de la Seguridad Social, en 25.778,91 millones de euros.

Esta decisión eleva la dotación al Fondo al 84,07 por 100 del resultado presupuestario acumulado de las Entidades Gestoras y Servicios Comunes, es decir, acentúa la prioridad de destinar al mismo los excedentes del nivel
contributivo del Sistema de la Seguridad Social.

2,9 por 100 del PIB

El Fondo de Reserva de la Seguridad Social, teniendo en cuenta la dotación de 3.500 millones aprobada hoy, representa un 2,9 por 100 del Producto Interior Bruto (PIB), en referencia a la estimación de PIB para 2004 (793,2 millardos
de euros) que recoge la Actualización del Programa de estabilización de España 2004-2008.

De la cuantí­a total que alcanza hoy el Fondo de Reserva -23.083,77 millones de euros sin contar los rendimientos que su gestión pueda producir a lo largo de este año-, 21.672,92 millones de euros corresponden a las distintas
dotaciones presupuestarias realizadas entre el ejercicio 2000 hasta el dí­a de hoy; 20,13 millones de euros al exceso de excedentes derivado de la gestión, por parte de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, de la prestación de Incapacidad Temporal por contingencias comunes y 1.390,72 millones de euros corresponden a los rendimientos netos obtenidos hasta la fecha de hoy por la inversión del Fondo en activos financieros públicos.

Inversión del Fondo

En la actualidad, la práctica totalidad del Fondo de Reserva está invertido en activos financieros públicos por un importe de 18.241,28 millones de euros. La cartera de activos , además de los emitidos por el Reino de España
(95,20 por 100 sobre el total) incluye por primera vez en 2004 deuda no española de los siguientes Estados: Alemania, Francia y Paí­ses Bajos (4,80 por 100 sobre el total).

El importe depositado en la cuenta del Fondo de Reserva en el Banco de España, junto con la dotación aprobada y los rendimientos que vaya generando, será invertido próximamente por la Tesorerí­a General de la Seguridad Social en activos financieros públicos.

Los activos financieros públicos en que se invierta esta nueva dotación tendrán la composición, vencimiento y caracterí­sticas que determine el Comité de Gestión del Fondo de Reserva con el asesoramiento de la Comisión
Asesora de Inversiones del Fondo de Reserva de la Seguridad Social. Su adquisición se efectuará por el Banco de España, que actuará como agente.

Cumplimiento del Pacto de Toledo

El Fondo de Reserva de la Seguridad Social fue creado con el objetivo de constituir reservas que permitan atenuar los efectos de los ciclos económicos bajos y garantizar el equilibrio financiero del sistema de pensiones.

Con la creación del Fondo de Reserva en el año 2000, se dio cumplimiento a la Recomendación número dos del Pacto de Toledo, suscrito por todos los partidos polí­ticos, y a los compromisos adquiridos en el Acuerdo alcanzado con
los sindicatos más representativos en octubre de 1996, recogidos en la Ley de Consolidación y Racionalización del Sistema de la Seguridad Social de 1997.

El 30 de septiembre de 2003 se publicó en el Boletí­n Oficial del Estado la Ley 28/2003,de 29 de septiembre, reguladora del Fondo de Reserva de la Seguridad Social, que constituye el marco normativo del Fondo de Reserva en los aspectos de mayor entidad, y que establece los mecanismos de control y rendición
de resultados así­ como las comisiones que actuarán en los distintos ámbitos de gestión del Fondo. Destacan entre ellas la Comisión de Seguimiento del Fondo de Reserva de la Seguridad Social que, con participación empresarial y sindical, conocerá de la evolución y
composición del Fondo.

La incorporación al ordenamiento de la Seguridad Social de la regulación normativa del Fondo de Reserva ya se contempla en el informe aprobado el dí­a 2 de octubre de 2003 por el Congreso de los Diputados, en el que se recogen
los resultados obtenidos por la aplicación del Pacto de Toledo, informe que fue aprobado por consenso de las fuerzas polí­ticas.

Asimismo, el 9 de marzo de 2004 se publicó el Real Decreto de 27 de febrero de 2004, por el que se desarrolla la referida Ley de 29 de septiembre de 2003.

Situación del Fondo de Reserva a 10-2-2005, previa al Acuerdo aprobado hoy

IMPORTE EN EUROS

Dotaciones efectuadas por Acuerdo de Consejo de Ministros

18.172.915.657,54

Exceso de excedentes derivado de la gestión por las Mutuas de la Incapacidad Temporal por contingencias comunes

20.131.550,86

Rendimientos producidos

1.446.501.798,47

– Por intereses c/c

96.423.388,31

– Por cupones

1.331.447.661,93

– Por rendimientos implí­citos netos

18.630.748,23

Ajustes por amortización de activos

<55.781.830,49>

– Por cupón corrido

55.781.830,49

TOTAL

19.583.767.176,38

 

Dotaciones materializadas:

Activos financieros en cartera

18.241.278.118,14

En la cta/cte en Bº de España

1.342.489.058,24

TOTAL

19.583.767.176,38