Pla de dinamització de l’economia espanyola

A primers de mes, el Ministeri d’Economia i Hisenda va anunciar l’aprovació d’un Pla de dinamització de l’economia espanyola per tal de modernitzar l’economia, augmentar la productivitat, l’ocupació, la competència i la competitivitat de l’economia espanyola. Aquestes mesures han estat comparades pel mateix ministre d’economia amb l’Estratègia de Lisboa impulsada per la Comissió Europea i que preten convertir la Unió Europea en l’economia més competitiva del món l’any 2010.

En un primer paquet s’han aprovat 100 mesures (bé, de fet 104) que venen a resumir-se en els següents punts:

  • Mesures per fomentar la transparència en els mercats regulats (energia, transports, telecomunicacions…) i la informació tant per a l’administració, els consumidors, com per a la competència.
  • Mesures de suport a la modernització del sector turí­stic.
  • Creació de mercats secundaris (futurs, opcions…) en els sectors energètic, radioelèctric i de negociació de drets d’emissió de gasos hibernacle.
  • Reducció dels aranzels notarials, taxes de la CNMV i de les condicions de les concessions administratives en els sectors de la distribució de tabac i dels serveis funeraris.
  • Desinversió i reforma d’ens públics en els sectors dels transports i l’energia per tal d’afavorir la competència de les empreses distribuidores.
  • Foment de la inversió en tecnologies de la informació a les PIMEs via deduccions fiscals i ajudes condicionades.
  • Mesures per tal de fomentar la relació telemàtica dels ciutadans i les empreses amb l’administració i entre les diferents administracions.
  • Mesures per fomentar la transparència de l’administració pública
  • I per últim la transposició de varies directives europees a l’ordenament jurí­dic espanyol.

En uns mercats quasi-monopolí­stics (energia, transports, serveis postals…) privatitzats és necessari una àmplia regulació que fomenti la transparència i eviti abusos i comportaments monopolí­stics. D’altra banda, tinc les meves reserves que la creació de mercats secundaris en el sector energètic i de l’espai radioelèctric pugui fomentar la competència sinó que més aviat pot convertir-se en camp per a l’especulació com ja passa en els mercats internacionals.
Més preocupant és, però, la tendència a creació de nous mercats en el sector del transports (especialemnt en el ferroviari) mitjançant la “despossessió” del sector públic en favor del sector privat.

Com a curiositats destaca que dins d’un plà per fomentar la competència hi hagi mesures com ara la creació d’un codi de bones pràctiques per a les empreses del Sector Públic Empresarial o un codi ètic per als treballadors públics responsables de les concessions de contractes.