La competitivitat espanyola i efectes en la balanà§a de pagaments

Més conclusions de l’estudi de la Comissió Europea Spain in the EMU: A virtuous long-lasting cycle?

Espanya continua important béns d’alta tecnologia i de molt valor afegit i per altra banda exportant productes de baixa tecnologia (ex: automòbils). Això origina un dèficit per compte corrent permanent amb un desajust a la balança comercial d’un 8-9% anual.

Tradicionalment Espanya ha compensat aquests desequilibris de la manera següent:

  • Els ingressos el turisme (actualment és un sector que creix poc i que pateix una forta competència per part d’altres països mediterrànis)
  • Les remeses dels emigrants (actualment tenen l’efecte invers)
  • L’entrada de capital estranger (actualment estancada i en els últims anys una gran part d’aquest capital ha anat a parar al sector immobiliari)
  • El baix cost de la mà d’obra (actualment els nous membres de la UE tenen aventatge en aquest aspecte)
  • Les devaluacions monetàries (avui en dia, amb l’Euro, impossibles)
  • En aquests últims anys els fons europeus (en perill de desapareixer a partir del 2007)

Aquests desequilibris poden crear problemes en un futur més o menys immediat, per tant caldria reorientar el sector productiu cap a altres activitats de major valor afegit i des d’aquí aplaudeixo la iniciativa del Sr. Zapatero d’intentar substituir els fons estructurals i de cohesió europeus per fons que promoguin la inversió i el desenvolupament de noves tecnologies (espero, però, que, en cas que acabi essent aprovada aquesta iniciativa,
aquests fons siguin millor gestionats que els que hem rebut fins ara…)