Canvis a la comptabilitat nacional

La setmana pasada l’INE va publicar una revisió de les dades del PIB espanyol a l’alça.
Aquestes diferències cal atribuir-les a dos tipus de canvis:

 • Canvis conceptuals: deguts a canvis el el Sistema Europeu de Comptabilitat nacional
 • Canvis metodològics: deguts a la utilització de nous instruments, procediments d’estimació i fonts estadí­stiques

Canvis conceptuals

 1. Assignació dels Serveis d’Intermediació Financera Mesurats Indirectament (SIFMI) al sector usuaris. és a dir, la diferència entre el tipus d’interès interbancari i el que finalment paga l’usuari fins ara no era comptabilitat dins del PIB i ara és comptabilitzat com a consum.
 2. En les estimacions de volum utilització dels preus de l’any anterior de manera encadenada en substitució dels preus constants de l’any base. Permet unes estimacions del creixement més actualitzades i precises si bé aquesta metodologia de base mòbil de preus amb í­ndex encadenats presenta problemes d’aditivitat i només és precisa per als perí­odes t-2 en endavant. Així­ l’estimació agragada del PIB en el perí­ode t-3 no coincideix amb la suma de les estimacions dels diferents components del PIB.

Canvis metodològics

 1. Utilització de les dades del Cens de l’any 2001 i del padró continu.
 2. Utilització de l’estimanció de la variable ocupació de la nova EPA. Aquestes dues mesures ha fet aflorar 964.700 nous llocs de treball que no estaven comptabilitzats al PIB.
 3. Incorporació de les dades de Cuentas de las Administraciones Públicas. Moltes empreses públiques de nova creació (ex: Mintra, la societat encarregada de les obres del metro de Madrid) no estaven comptabilitzades.
 4. Nova metodologia d’estimació de les ades de comerç exterior. Amb l’adopció de l’Euro és més dificil diferenciar entre la despesa en turisme realitzada per turistes nacionals o estrangers. Ara es realitzen estimacions basades en els pagaments mitjançant targetes de crèdit que permeten facilment distingir el paí­s d’orí­gen i es desprecien els pagaments menors. Les estimacions que es feien fins ara estaven sobrevalorades. Per tant, aquesta revisió del PIB deixa encara més malparada la Balança de Pagaments espanyola.
 5. Utilització de les dades de la Encuesta Anual de Servicios per a les estimacions del sector serveis.
 6. Incorproació de dades de les noves enquestes conjunturals.
 7. Adequació de les dades del sector agrí­cola amb les del ministeri d’agricultura, ramaderia i pesca.
 8. Nova estimació dels valors de producció dels lloguers. Estavem molt infravalorats degut a l’espectacular augment del preu de l’habitatge.

Font: INE