El problema de la transformació de valors en preus

La transformació dels valors en preus ha ocupat una posició central en el debat sobre economia marxista, des de la publicació, el 1894, del volum III del Capital.

En tot el volum I, Marx planteja el seu aní lisi partint del supòsit que la composició orgí nica del capital (i en conseqüència la taxa de guanys) és igual per a tots els sectors d’activitat. Això ha d’ésser així­ per a tractar-se d’un equilibri estable. Sinó, els capitalistes es desplaçarien cap al sector amb una taxa de guany més alta fins que les taxes de guany de tots els sectors s’igualessin.

En el mon real això, però, no succeeix i observem diferents composicions orgí niques del capital per a diferents sectors. Invalida això la teoria del valor?

Solució de Marx
Els capitalistes es desplaçaran fins a igualar la taxa mitjana de guany g=P/(C+V) . Com que no ha augmentat el nombre d’hores de treball de l’economia, el valor total, el capital total i la plusví lua total romanen constant. No obstant, el preu de les mercaderies i la divisió de la pusví ua entre els capitalistes serí  diferent. Els preus ara són iguals al capital utilitzat (tant fix com variable) multiplicat per la taxa mitjana de guany P=(C+V)·g .

Aquest mètode, però, presenta un problema i és que viola el supòsit de reproducció simple (el capital produït és diferent que el capital consumit).

Una solució alternativa (Bortkiewicz)
Per a Bortkiewicz, l’error de Marx que fa que el capital consumit no s’iguali amb el capital produït, és que mentre el primer esí  expressat en termes de valor, el segon s’expressa en termes de preu.

Un cop resolta aquesta discrepí ncia, s’assumeix un bé numerari (per a eliminar una incògnita del sistema d’equacions) i es resol de manera trivial.

El Preu total només serí  igual al valor total si es dona la condició que la composició orgí nica del capiral en la indústria del bé adoptat com a bé numerari és igual a la composició orgí nica social del capital.

El fet que Marx no aconseguí­s solucionar el problema de la transformació de valors en preus no invalida en cap cas la seva teoria generla del valor.

Perquè és útil parlar en termes de valors?

  • Permet observar clarament que la producció social és fruti í­ntegre del treball humí .
  • En el capitalisme el grup que controla els mitjans de producció s’apropia d’una part d’aquesta. Conservar el debat en termes de valors manté clara la naturalesa d’aquesta plusví lua.
  • El preu emmascara les relacions socials subjacents. El capital aparentment es converteix en un element productiu.

Font: Paul M. Sweezy; Teoria del desarrollo capitalista.