Informe anual sobre la riquesa al món 2005

Un any més, i ja en van nou, Merrill Lynch i Capgemini publiquen el seu informe anual sobre la riquesa al món.

EL SECTOR DELS MILIONARIS (HNWI en anglès) EL 2004
* 8.3 milions de persones a tot el món poseeixen actius financers per valor d’almenys 1 milió de USD, un increment del 7.3% respecte el 2003
* La riquesa acumulada per els HNWIs ascendeix a 30.8 trilions de USD, un 8.2% més que l’any anterior
* La generació de riquesa ha estat posible grí cies al creixement econòmic i dels mercats de capitals
* Per primer cop des de l’any 2001, tant el nombre de HNWIs com la riquesa d’aquests ha augmentat més als Estats Units que a Europa
* Singapur, Sud í€frica, Hong Kong i Austrí lia presenten les taxes de creixement de nous milionaris més grans
* Esperem que la riquesa financera dels HNWI l’any 2009 ascendeixi a 42.2 trilions de USD, un creixement anual del 6.5%

La distribució d’aquests milionaris és la següent:

  • 75.500 són ultra-HNWIs, aquells amb més de 30 milions de USD en actius financers (increment 2003-2004: 8,9%).
  • 744.800 són mid-tier millionaires (MTMs), aquells amb actius valorats entre 5 i 30 milions de USD (increment 2003-2004: 7,9%).
  • 7.445.800 són “només” HNWIs, aquells amb actius valorats entre 1 i 5 milions de USD (increment 2003-2004: 7,2%).

HNWI

Com podem observar, la riquesa dels HNWIs proporcionalment ha augmentat més que el nombre d’aquests. A més, observem també que, dins d’aquests, els “més rics” són els que han augmentat més. Això reafirma la hipòtesi que la riquesa al món cada cop estí  repartida menys equitativament (ja que tant la diferència entre grups com dins del mateix grup de milionaris estan augmentant).

Font: World Wealth Report 2005 (Merrill Lynch i Capgemini)

El grí fic estí  extret de l’informe. tots els drets pretanyen a Merrill Lynch i Capgemini