World Wealth Report 2005


For ninth time, Merrill Lynch and Capgemini released the annual report on the world wealth.

HIGH-NET-WORTH INDIVIDUALS (HNWI) SECTOR GAINS IN 2004
* 8.3 million people globally each hold at least USD 1 million in financial assets, an increase of 7.3% over 2003
* HNWIs wealth totaled USD 30.8 trillion, an 8.2% gain over 2003
* Wealth generation was driven by fast-paced GDP performance and moderate market capitalization growth
* HNWIs wealth and population growth in North America outpaced those in Europe for the first time since 2001
* Singapore, South Africa, Hong Kong, and Australia witnessed the highest growth in HNWIs numbers
* We expect HNWI financial wealth to reach USD 42.2 trillion by 2009, growing at an annual rate of 6.5%

Of these:

  • 75.500 are ultra-HNWIs, those with at least USD 30 million in financial assets (increase 2003-2004: 8,9%).
  • 744.800 are mid-tier millionaires (MTMs), those with investable assets between USD 5 million and USD 30 million (increase 2003-2004: 7,9%).
  • 7.445.800 are “just” HNWIs, those with investable assets between USD 1 million and USD 5 million (increase 2003-2004: 7,2%).

HNWI

As we can notice, HNWIs wealth vaule has increased more than the number of HNWIs. We also can notice that the “richer” HNWIs are increasing more than the “not-so-richer” HNWIs. That implies that the HNWIs the world wealth is even less equitative and that the differences with the non-HNWIs (but also within HNWIs) are increasing.

Source: World Wealth Report 2005 (Merrill lynch and Capgemini)

The graphic is extracted from the report, so all rights belong to Merrill Lynch and Capgemini


Un any més, i ja en van nou, Merrill Lynch i Capgemini publiquen el seu informe anual sobre la riquesa al món.

EL SECTOR DELS MILIONARIS (HNWI en anglès) AL 2004
* 8.3 milions de persones a tot el món poseeixen actius financers per valor d’almenys 1 milió de USD, un increment del 7.3% respecte el 2003
* La riquesa acumulada per els HNWIs ascendeix a 30.8 trilions de USD, un 8.2% més que l’any anterior
* La generació de riquesa ha estat posible grí cies al creixement econòmic i dels mercats de capitals
* Per primer cop des de l’any 2001, tant el nombre de HNWIs com la riquesa d’aquests ha augmentat més als Estats Units que a Europa
* Singapur, Sud í€frica, Hong Kong i Austrí lia presenten les taxes de creixement de nous milionaris més grans
* Esperen que la riquesa financera dels HNWI l’any 2009 ascendeixi a 42.2 trilions de USD, un creixement anual del 6.5%

La distribució d’aquests milionaris és la següent:

  • 75.500 són ultra-HNWIs, aquells amb més de 30 milions de USD en actius financers (increment 2003-2004: 8,9%).
  • 744.800 són mid-tier millionaires (MTMs), aquells amb actius valorats entre 5 i 30 milions de USD (increment 2003-2004: 7,9%).
  • 7.445.800 són “només” HNWIs, aquells amb actius valorats entre 1 i 5 milions de USD (increment 2003-2004: 7,2%).

HNWI

Com podem observar, la riquesa dels HNWIs proporcionalment ha augmentat més que el nombre d’aquests. A més, observem també que, dins d’aquests, els “més rics” són els que han augmentat més. Això reafirma la hipòtesi que la riquesa al món cada cop estí  repartida menys equitativament (ja que tant la diferència entre grups com dins del mateix grup de milionaris estan augmentant).

Font: World Wealth Report 2005 (Merrill Lynch i Capgemini)

El grí fic estí  extret de l’informe. tots els drets pretanyen a Merrill Lynch i Capgemini