La economà­a postkeynesiana (Marc Lavoie) II

Aquest cap de setmana he aprofitat per llegir La economí­a postkeynesiana: un antí­doto del pensamiento único de Marc Lavoie publicat recentment per Icaria editorial a traducció d’Alfons Barceló i del qual ja havia parlat abans al blog.

El llibre és una breu sí­ntesi de les principals idees comunes d’aquest grup heterogèni d’economistes que s’engloven dins de la categoria de postkeynesians i que sovint són marginats i/o ignorats en el món econòmic acadèmic actual monopolitzat per les escoles neoclí ssiques. En aquest sentit és un llibre altament recomanable per a economistes i estudiants d’economia ja que qüestiona alguns dels elements clau d’allò que Galbraith anomení  “conventional wisdom” i així­, per exemple, tenim tant asimilat el raonament neoclí ssic que un augmnent dels salaris farí  augmentar l’atur que quan algú ens explica o llegim per primer cop la paradoxa kaleckiana dels costos que prediu just l’efecte contrari, que un augment dels salaris portarí  a un augment de l’ocupació, ens costa de creure que això pugui ser cert malgrat que en el fons tan sols són dos models econòmics i com a tals haurien d’estar situats en el mateix pla teòric.

En definitiva, un bon llibre per a introduir-se en el món de l’economia heterodoxa tot i que recomano completar la lectura d’aquest llibre amb la del capí­tol dedicat a postkeynesians de Crí­tica a la economí­a ortodoxa del Seminari d’economia crí­ica Taifa per tal d’obtenir també una visió crí­tica d’aquesta escola.

Los postkeynesianos, siguiendo en ejemplo de Keynes, conciben el capitalismo como un sistema económico eficaz, pero a condición de que esté acotado por un Estado y unas instituciones democráticas que limiten sus excesos y corrijan la distribución de la renta generada por su funcionamiento incontrolado.
(…)
Según los postkeynesianos, las polí­ticas de austeridad que restringen la demanda global a corto plazo (con vistas a reducir la inflación o la deuda pública) tienen también consecuencias nefastas a largo plazo dado que disminuyen la capacidad productiva. Es necesario, por consiguiente, reconsiderar la pertinencia de estas polí­ticas y trastocar las prioridades de los gobiernos, colocando a la plena ocupación como primer objetivo.

UPDATE: He escrit un article a la Viquipèdia sobre economia postkeynesiana.

Fitxa bibliogrí fica:
Tí­tol: La economí­a postkeynesiana: Un antí­doto del pensamiento único
Autor: Marc Lavoie
Matèria: Economia
Editorial: Icaria
Col·lecció: Antrazyt, 218
Any d’edició: 2004
ISBN: 84-7426-785-4
Pí gines: 144
PVP: 12 euros