Informe de estrategia de España en relación con el futuro sistema de pensiones (2005)

Sota aquest tí­tol, Informe de estrategia de España en relación con el futuro sistema de pensiones, s’ha fet públic l’informe que el Ministeri de Treball i Assumptes Socials ha de remetre al Comité de Protecció Social de la UE al respecte de les mesures adoptades en els últims anys en matèria de pensions així con les projeccions i perspectives de futur (l’últim informe data de l’any 2002).

Sense cap mena de dubte es tracta del treball més complet sobre la situació actual del sistema de pensions a Espanya ja que inclou una descripció de la realitat macroeconòmica i del mercat laboral de l’estat espanyol així com tota la regulació i les actuacions del sector públic que directa o indirectament afecten al sistema de pensions.

Figues d’un altre paner són les projeccions per al 2020 i més enllà que s’usen en l’informe i sobre les quals discrepo ja que les projeccions econòmiques i demogràfiques a llarg termini han demostrat ser errònies sistemàticament i especialment en matèria de sistemes de pensions. Però, fins i tot acceptant la validesa de les projeccions tampoc puc estar d’acord amb les conclusions fatalistes que se’n deriven.

Aquest informe es basa en 11 objectius principals:

 • I.- PENSIONES ADECUADAS
  • Objetivo 1.– Asegurar que las personas de edad avanzada no estén situadas en riesgo de pobreza y puedan disfrutar de un nivel de vida decente y que compartan el bienestar económico de su paí­s y consecuentemente participen activamente en la vida pública cultural y social
  • Objetivo 2.– Proporcionar acceso a todos los individuos a tí­tulos apropiados de pensión, públicos y/o privados, que les permita acceder al percibo de una pensión con la que mantener, en un grado razonable, su nivel de vida después de la jubilación
  • Objetivo 3.– Promover la solidaridad inter e intrageneracional
 • II.- SOSTENIBILIDAD FINANCIERA DEL SISTEMA DE PENSIONES
  • Objetivo 4.– Conseguir un alto nivel de empleo a través, cuando sea necesario, de reformas globales de mercado de trabajo, como se indica en la Estrategia Europea para el empleo, y de manera consistente con las Grandes Orientaciones de Polí­tica Económica
  • Objetivo 5.– Asegurar a través de polí­ticas de mercado de trabajo y económicas que todas las ramas importantes de protección, en particular el Sistema de pensiones, ofrezcan incentivos efectivos para la participación de los trabajadores mayores; que los trabajadores no estén estimulados para jubilarse anticipadamente y no estén penalizados por permanecer en el mercado de trabajo más allá de la edad estándar de jubilación; y que los sistemas de pensiones faciliten la opción de la jubilación gradual
  • Objetivo 6.– Reformar los sistemas de pensiones de forma que se tenga en cuenta el objetivo global de mantener la sostenibilidad de las finanzas públicas. Al mismo tiempo de la sostenibilidad de los sistemas de pensiones necesitan acompañarse de polí­ticas fiscales sanas, incluyendo si es necesario, reducción de la deuda. Las estrategias que se adopten para alcanzar este objetivo pueden incluir también la contribución de los Fondos de Reserva afectadas
  • Objetivo 7.– Asegurar que las provisiones y reformas de las pensiones mantienen un adecuado balance entre los activos y los pasivos no sobrecargando a los primeros y manteniendo pensiones adecuadas para los segundos
  • Objetivo 8.– Asegurar a través de los marcos reguladores apropiados y de una buena administración, que los esquemas de pensiones públicas y privadas por capitalización, puedan proporcionar pensiones con la suficiente eficiencia, sostenibilidad, portabilidad y seguridad
 • III.- MODERNIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE PENSIONES EN RESPUESTA A LAS NECESIDADES CAMBIANTES DE LA ECONOMí?A, LA SOCIEDAD Y LOS INDIVIDUOS
  • Objetivo 9.– Asegurar que los sistemas de pensiones son compatibles con los requerimientos de flexibilidad y seguridad del mercado de trabajo; que sin perjuicio de la coherencia de los sistemas fiscales de los Estados Miembros, la movilidad del mercado de trabajo dentro de los Estados Miembros y entre fronteras y las formas atí­picas de trabajo no penalicen el nivel de las pensiones y que el empleo de trabajadores autónomos no este desestimulado por los sistemas de pensión
  • Objetivo 10.– Revisar el sistema de pensiones, con objeto de asegurar el principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres, teniendo en cuenta las obligaciones de las normas de la U.E.
  • Objetivo 11.– Hacer que el sistema de pensiones sea más transparente y adaptable a las cambiantes circunstancias de forma que los ciudadanos sigan manteniendo la confianza en él. Desarrollar información adecuada y fácil de entender sobre la perspectiva a largo plazo, fundamentalmente en relación con la evolución prevista de los niveles de pensión y las tasas de contribución. Promover el más amplio consenso con vistas a las polí­ticas y reformas de las pensiones. Mejorar las bases metodológicas para un control eficiente de las reformas y polí­ticas de pensiones

Objectiu 1: Eliminar el risc de caure en la pobresa a la vellesa

Aquest objectiu s’aconsegueix amb dos instruments bàsics: en primer lloc les pensions no contributives i la garantia d’una pensió mínima i en segon lloc la prestació de serveis (dret a l’assistència sanitaria i serveis socials).

En quan als complements de mínims cal destacar que, malgrat que la primera recomanació dels Pactes de Toledo és la separació financera
de les fons de finançament de la Seguretat Social, és a dir que els complements a mínims hauries de ser pagats amb càrrec als PGE, la Seguretat Social continua pagant el 72% dels complements a mínims per només el 28% que finança l’estat. A més, cal tenir en compte que el 2005, per primer cop, els complements a mínims inclouen els pensionistes per incapacitat permanet entre 60 i 65 anys. Aquestes pensions van a càrrec dels pressupostos generals, per tant l’augment fins al 28% està una mica distorsionat pel fet de comptabilitzar a partir d’ara aquests nous complements a mínims.

El llindar de pobresa (entés com el 50% de la despesa mitjana de les families) deixa per sota el 13,4% de la població espanyola, però, el 21,1% dels majors de 65 anys. Les pensions mínimes suposen un 28,34% de les pensions i el govern s’ha compromés a augmentar-ne l’import un 26% al llarg de la legislatura (augment any 2005: 5-6,5%)

D’altra banda, en quant als serveis socials, cal destacar que només un 3% de la població major de 65 anys gaudeix d’ajuda a domicili i que només un 11% de les persones grans que vivuen soles compta amb un servei de teleasistència. Els centres de dia tenen un índex de cobertura del 0,46% mentre que el de les residències és del 3,78%. En general es pot dir que només un 9,35% de la població major de 65 anys té sol·lucionats els problemes de dependència.

Objectiu 2: proporcionar l’accés universal a una pensió

El compliment d’aquest objectiu es proporciona a través de dos instruments bàsics: el pimer és el sistema públic de pensions que proveeix pensions amb una taxa de substitució que varia entre 45,34% i el 90,69% del salari depenent dels anys cotitzats.La pensió mitjana es situa a 1 d’abril del 2005 en 788,58 i 483,16 euros per a homes i dones respectivament.

D’altra banda, des de les recomanacions dels Pactes de Toledo s’ha potenciat un segon instrument que és el sistema privat de pensions (2n i 3r pilar). Durant l’any 2004 el nombre de particeps ha augmentat un 19,71% i ja són més de 8,6 milions de particeps i s’han aportat 7.133 milions d’euros (augment del 10,77%) a plans de pensions; d’aquests el 75,66% han anat a parar a plans de pensions individuals, la gran majoria dels quals d’aportació definida . El nombre de particeps dels plans d’empresa ha augmentat notablement el 2004 a causa de l’incorporació de 500.000 funcionaris públics a un fons de pensions impulsat des de l’administració.

Objectiu 3. Promoure la solidaritat inter i intrageneracional

Més d’una quarta part de la població espanyola (28%) declara que a la seva familia hi ha alguna persona gran que necessita ajuda per a dur a terme la seva vida quotidiana. Els prestadors d’aquesta ajuda són fonamentalment pertanyents a la unitat familiar (93,7%) i el perfil respondria al d’una dona entre 35 i 65 anys, si bé un 17% té més de 65 anys. No obstant, la gent gran no són només mers receptors passius d’ajuda i serveis sinó que, segons revel·la l’informe del Panell de Llars de la UE, el 4,1% cuida diariament d’un infant i el 5,6% d’una altra persona.

El verdader problema demogràfic espanyol es troba en els joves. Només
un de cada quatre joves (24%) és completament independent mentre que d’altra banda un 39% dels joves es completament dependent dels seus progenitors.

Objectiu 4. Aconseguir un alt nivell d’ocupació

En els últims dos anys la taxa d’ocupació ha augmentat un 4,3% si bé cal esmentar que l’ocupació femenina ha experimentat un fort creixement (8,7%). Precisament en l’incorporació de la dona al mercat laboral i l’augment de població immigrada és on trobem les causes que expliquen l’augment de la ratio entre afiliats i pensionistes que es siuta ja en el 2,57, el punt més alt de la història moderna de la Seguretat Social, demostrant així la falsetat de l’argument que la Seguretat Social està en crisi perquè cada cop hi ha més jubilats que treballadors.

Objectiu 5. Desincentivar les jubilacions anticipades

Seguint la recomanació dels Pactes de Toledo de "Cotitzacions orientades a l’ocupació", s’han impulsat polítiques per a desincentivar les jubilacions anticipades i retrassar l’edat efectiva de jubilació (actualment 63,5 anys) mitjançant bonificacions a les quotes empresarials de la SS, establint formules que permetin combinar una pensió de jubilació amb el treball a temps parcial i possibilitant allargar la vida laboral més
enlla dels 65 anys.

Objectiu 6. Reformar el sistema públic de pensions

Actualment el sistema públic presenta superàvit (de fet és gràcies a aquest superàvit que els últims anys s’han equilibrat els pressupostos generals i s’ha pogut fer gala de complir amb els requisits de dèficit zero que imposa el Pacte d’Estabilitat i Creixement). Aquests superàvits han estat també els que han permès la creació i materialització del Fons de Reserva de la Seguretat Social. L’any 2004 el superàvit ha estat l’equivalent a un 1,1% del PIB.

No obstant, les previsions de l’estudi (utilitzant el mateix model que el 2002 només ajustant els coeficients a les estimacions actuals), que no comparteixo, conclouen que fins l’any 2014 el sistema seguirà presentant superàvit, però a partir d’aquí començarà a presentar dèficit. A partir del 2015 es començaria a utilitzar el Fons de Reserva per a equilibrar el pressupost, però el Fons de Reserva s’esgotaria el 2020 i a partir del 2021 el sistema començaria a presentar dèficits efectius. Respecte l’informe anterior, aquest situa la crisi dos anys més tard, la qual cosa ens ha de fer reflexionar encara més sobre la fiabilitat d’aquestes prediccions.

Objectiu 7. Assegurar que la reforma manté un balanç actius-passius adequat

Des de l’any 1995, el tipus de cotització es manté constant al 28,3% (anteriorment era del 29,3%), un 4,7% a càrrec del treballador i 23,6% a càrrec de l’empresa si bé el repartiment final d’aquest cost sabem que depen de l’elasticitat del mercat de treball i que per tant sempre acaba recaient més en el treballador que en l’empresa. També cal tenir en compte les nombroses rebaixes en les quotes de cotització a les quals les empreses poden accedir en diferents circumstàncies. Això fa que la pressió fiscal continui sent una de les més baixes d’Europa. A mitjà termini no hi ha previstos canvis que alterin la pressió contributiva.

Objectiu 8. Assegurar que els sistemes privats de capitalització puguin proporcionar pensions de manera eficient, sostenible, portable i segura

Les principals mesures que s’han emprès en aquest camp han anat dirigides a fomentar la integració de plans de pensions ens els convenis col·lectius i a potenciar l’adopció de plans de pensions tant a les petites i mitjanes empreses com als empresaris individuals així com facilitar la mobilitat de drets adquirits entre diferents plans de pensions.

Pel que fa a les inversions dels fons de pensions, la pràctica totalitat consisteixen en inversions en actius financers i monetàris. En l’últim any s’ha observat una disminució de les inversions en renda fixa (50% del total) i un augment de les inversions en renda variable (22,5%) i en actius monetàris (22%).

Objectiu 9. Assegurar que els sistemes de pensions són compatibles amb la flexibilitat del mercat de treball

En els últims anys s’han dut a terme una serie de meusre per tal d’evitar penalitzar en matèria de pensions les formes de treball atípiques (treball a temps parcial i treballadors autònoms). Resta encara sobre la taula de debat de la Mesa de Diàleg Social trobar una sol·lució a la problemàtica del treball temporal, el qual té una incidència molt gran en les prestacions per pensions, i que en l’actualitat segons l’EPA afecta al 31% de la població activa.

Objectiu 10. Assegurar el principi d’igualtat de gènere

Malgrat a efectes legals el sistema de pensions públiques és no discriminatori, observem una gran diferència entre les pensions que cobren homes i dones, Així, mentre la pensió mitjana en el cas dels homes és de 782,99 euros, en el cas de les dones és de només 481,05 euros. És a dir, una pensió un 38,56% inferior. Això és fruit de les desigualtats de salaris en el mercat laboral, que, si bé és cert que s’estan reduïnt, continua havent-hi una diferència del 28% entre el salari mig masculí i femení.

Objectiu 11. fer un sistema de pensions més transparent i adaptable a la realitat canviant

(…) frente a las previsiones demográficas de futuro, es necesario que en los próximos años se haga frente a los retos pendientes, de forma que se materialice la plena financiación de los complementos a mí­nimos de pensión por el Estado, continuar con las dotaciones al fondo de Reserva como estabilizador del Sistema, y adaptación de la protección social a las nuevas realidades sociales con una atención prioritaria a las situaciones de dependencia y a la mejora de la protección familiar. Se indica también, en la lí­nea de las recomendaciones del Pacto de Toledo, la necesidad de potenciar los sistemas de previsión social complementaria.

En resum, que malgrat la bona salut de la que gaudeix ara el sistema i que el marge per a la reforma s’amplia fins al 2020, s’estableix com a prioritat per als propers anys la reforma del sistema de pensions. Així mateix, es crearà un Observatorio Permanente de Evolución del Sistema de Protección Social que analitzarà permanentment el sistema i propondrà les mesures legislatives necessàries.

P.D: Per cert, ja li val a el/la maquetador/a del informe. El criteri estètic deixa força que desitjar, però és que l’annex… I després volen que a Europa ens prenguin seriosament…

Nota de premsa: Con la buena situación de la Seguridad Social y algunos ajustes, el futuro de las pensiones está garantizado
Informe: Informe de estrategia de España en relación con el futuro sistema de pensiones
Annex: Anexo del Informe de estrategia de España en relación con el futuro sistema de pensiones


Bajo este tí­tulo, Informe de estrategia de España en relación con el futuro sistema de pensiones, se ha hecho público el informe que el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales debe remitir al Comité de Protección Social de la UE al respeto de las medidas adoptadas en los últimos años en materia de pensiones así­ cono las proyecciones y perspectivas de futuro (el último informe fecha del año 2002).

Sin ningún tipo de duda se trata del trabajo más completo sobre la situación actual del sistema de pensiones en España ya que incluye una descripción de la realidad macroeconómica y del mercado laboral del estado español así­ como toda la regulación y las actuaciones del sector público que directa o indirectamente afectan al sistema de pensiones.

Otra cosa son las proyecciones para el 2020 y más allá que se usan en el informe y sobre las que discrepo ya que las proyecciones económicas y demográficas a largo plazo han demostrado ser erróneas sistemáticamente y especialmente en materia de sistemas de pensiones. Sin embargo, incluso aceptando la validez de las proyecciones tampoco puedo estar de acuerdo con las conclusiones fatalistas que se derivan.

Este informe se basa en 11 objetivos principales:

 • I.- PENSIONES ADECUADAS
  • Objetivo 1.– Asegurar que las personas de edad avanzada no estén situadas en riesgo de pobreza y puedan disfrutar de un nivel de vida decente y que compartan el bienestar económico de su paí­s y consecuentemente participen activamente en la vida pública cultural y social
  • Objetivo 2.– Proporcionar acceso a todos los individuos a tí­tulos apropiados de pensión, públicos y/o privados, que les permita acceder al percibo de una pensión con la que mantener, en un grado razonable, su nivel de vida después de la jubilación
  • Objetivo 3.– Promover la solidaridad inter e intrageneracional
 • II.- SOSTENIBILIDAD FINANCIERA DEL SISTEMA DE PENSIONES
  • Objetivo 4.– Conseguir un alto nivel de empleo a través, cuando sea necesario, de reformas globales de mercado de trabajo, como se indica en la Estrategia Europea para el empleo, y de manera consistente con las Grandes Orientaciones de Polí­tica Económica
  • Objetivo 5.– Asegurar a través de polí­ticas de mercado de trabajo y económicas que todas las ramas importantes de protección, en particular el Sistema de pensiones, ofrezcan incentivos efectivos para la participación de los trabajadores mayores; que los trabajadores no estén estimulados para jubilarse anticipadamente y no estén penalizados por permanecer en el mercado de trabajo más allá de la edad estándar de jubilación; y que los sistemas de pensiones faciliten la opción de la jubilación gradual
  • Objetivo 6.– Reformar los sistemas de pensiones de forma que se tenga en cuenta el objetivo global de mantener la sostenibilidad de las finanzas públicas. Al mismo tiempo de la sostenibilidad de los sistemas de pensiones necesitan acompañarse de polí­ticas fiscales sanas, incluyendo si es necesario, reducción de la deuda. Las estrategias que se adopten para alcanzar este objetivo pueden incluir también la contribución de los Fondos de Reserva afectadas
  • Objetivo 7.– Asegurar que las provisiones y reformas de las pensiones mantienen un adecuado balance entre los activos y los pasivos no sobrecargando a los primeros y manteniendo pensiones adecuadas para los segundos
  • Objetivo 8.– Asegurar a través de los marcos reguladores apropiados y de una buena administración, que los esquemas de pensiones públicas y privadas por capitalización, puedan proporcionar pensiones con la suficiente eficiencia, sostenibilidad, portabilidad y seguridad
 • III.- MODERNIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE PENSIONES EN RESPUESTA A LAS NECESIDADES CAMBIANTES DE LA ECONOMí?A, LA SOCIEDAD Y LOS INDIVIDUOS
  • Objetivo 9.– Asegurar que los sistemas de pensiones son compatibles con los requerimientos de flexibilidad y seguridad del mercado de trabajo; que sin perjuicio de la coherencia de los sistemas fiscales de los Estados Miembros, la movilidad del mercado de trabajo dentro de los Estados Miembros y entre fronteras y las formas atí­picas de trabajo no penalicen el nivel de las pensiones y que el empleo de trabajadores autónomos no este desestimulado por los sistemas de pensión
  • Objetivo 10.– Revisar el sistema de pensiones, con objeto de asegurar el principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres, teniendo en cuenta las obligaciones de las normas de la U.E.
  • Objetivo 11.– Hacer que el sistema de pensiones sea más transparente y adaptable a las cambiantes circunstancias de forma que los ciudadanos sigan manteniendo la confianza en él. Desarrollar información adecuada y fácil de entender sobre la perspectiva a largo plazo, fundamentalmente en relación con la evolución prevista de los niveles de pensión y las tasas de contribución. Promover el más amplio consenso con vistas a las polí­ticas y reformas de las pensiones. Mejorar las bases metodológicas para un control eficiente de las reformas y polí­ticas de pensiones

Objetivo 1: Eliminar el riesgo de caer en la pobreza a la vejez

Este objetivo se logra con dos instrumentos básicos: en primer lugar las pensiones no contributivas y la garantí­a de una pensión mí­nima y en segundo lugar la prestación de servicios (derecho a la asistencia sanitaria y servicios sociales).
En cuanto a los complementos de mí­nimos hay que destacar que, a pesar de que la primera recomendación de los Pactos de Toledo fue la separación financiera de los fondos de financiación de la Seguridad Social, es decir, que los complementos a mí­nimos deberí­an ser pagados con cargo a los PGE, la Seguridad Social continúa pagando el 72% de los complementos a mí­nimos por solo la 28% que finanza el estado. Además, hay que tener en cuenta que el 2005, por primera vez, los complementos a mí­nimos incluyen los pensionistas por incapacidad permanente entre 60 y 65 años. Estas pensiones van con cargo a los presupuestos generales, por lo tanto el aumento hasta el 28% está algo contaminado por el hecho de contabilizar a partir de ahora estos nuevos complementos a mí­nimos.
El umbral de pobreza (entendido como el 50% del gasto medio de las familias) deja por debajo el 13,4% de la población española, pero sin embargo, el 21,1% de los mayores de 65 años. Las pensiones mí­nimas suponen un 28,34% de las pensiones y el gobierno se ha comprometido a aumentar su importe un 26% a lo largo de la legislatura (aumento año 2005: 5-6,5%)
Por otro lado, en cuanto a los servicios sociales, hay que destacar que solo un 3% de la población mayor de 65 años goza de ayuda a domicilio y que solo un 11% de las personas mayores que viven solas cuenta con un servicio de teleasisténcia. Los centros de dí­a tienen un í­ndice de cobertura del 0,46% mientras que el de las residencias es del 3,78%. En general se puede decir que solo un 9,35% de la población mayor de 65 años tiene solucionados los problemas de dependencia.

Objetivo 2: proporcionar el acceso universal a una pensión

El cumplimiento de este objetivo se proporciona a través de dos instrumentos básicos: el pimero es el sistema público de pensiones que provee pensiones con una tasa de sustitución que varí­a entre 45,34% y el 90,69% del salario dependiendo de los años cotizados. La pensión media se sitúa a 1 de abril del 2005 en 788,58 y 483,16 euros para hombres y mujeres respectivamente.
Por otro lado, desde las recomendaciones de los Pactos de Toledo se ha potenciado un segundo instrumento que es el sistema privado de pensiones (2n y 3r pilar). Durante el año 2004 el número de participes ha aumentado un 19,71% y ya son más de 8,6 millones cuyas aportaciones a planes de pensiones ascienden a 7.133 millones de euros (aumento del 10,77%); de estos el 75,66% han ido a planes de pensiones individuales, la mayorí­a de los cuales de aportación definida. El número de participes de los planes de empresa ha aumentado notablemente la 2004 a causa de la incorporación de 500.000 funcionarios públicos a un fondo de pensiones impulsado desde la administración.

Objetivo 3. Promover la solidaridad inter e intrageneracional

Más de una cuarta parte de la población española (28%) declara que en su familia hay alguna persona mayor que necesita ayuda para llevar a cabo su vida cotidiana. Los prestadores de esta ayuda son fundamentalmente pertenecientes a la unidad familiar (93,7%) y el perfil responderí­a al de una mujer entre 35 y 65 años, si bien un 17% tiene más de 65 años. Sin embargo, la gente mayor no son solo meros receptores pasivos de ayuda y a servicios sino que, según desvela el informe del Panel de Hogares de la UE, el 4,1% cuida diariamente de un niño y el 5,6% de otra persona.
El verdadero problema demográfico español se encuentra en los jóvenes. Solo uno de cada cuatro jóvenes (24%) es completamente independiente mientras que por otro lado un 39% de los jóvenes es completamente dependiente de sus progenitores.

Objetivo 4. Lograr un alto nivel de empleo

En los últimos dos años la tasa de empleo ha aumentado un 4,3% si bien hay que mencionar que la ocupación femenina ha experimentado un fuerte crecimiento (8,7%). Precisamente en la incorporación de la mujer al mercado laboral y el aumento de población inmigrada es donde encontramos las causas que explican el aumento de la ratio entre afiliados que se siuta ya en el 2,57, el punto más alto de la historia moderna de la Seguridad Social, demostrando así­ la falsedad del argumento que la Seguridad Social está en crisis porque cada vez hay más jubilados que trabajadores.

Objetivo 5. Desincentivar las jubilaciones anticipadas

Siguiendo la recomendación de los Pactos de Toledo de “Cotizaciones orientadas a la ocupación”, se han impulsado polí­ticas para desincentivar las jubilaciones anticipadas y retrasar la edad efectiva de jubilación (actualmente 63,5 años) mediante bonificaciones a las cuotas empresariales de la SS, estableciendo fórmulas que permitan combinar una pensión de jubilación con el trabajo a tiempo parcial y posibilitando alargar la vida laboral más allá de los 65 años.

Objetivo 6. Reformar el sistema público de pensiones

Actualmente el sistema público presenta superávit (de hecho es gracias a este superávit que los últimos años se han equilibrado los presupuestos generales y se ha podido hacer gala de cumplir con los requisitos de déficit cero que impone el Pacto de Estabilidad y Crecimiento). Estos superávits han estado también los que han permitido la creación y materialización del Fondo de Reserva de la Seguridad Social. El año 2004 el superávit ha estado equivaliendo a un 1,1% del PIB.
No obstante, las previsiones del estudio (utilizando el mismo modelo que el 2002 tan solo ajustando los coeficientes a las estimaciones actuales), que no comparto, concluyen que hasta el año 2014 el sistema seguirá presentando superávit, pero a partir de ahí­ comenzará a presentar déficit. A partir de 2015 se empezarí­a a utilizar el Fondo de Reserva para equilibrar el presupuesto, pero el Fondo de Reserva se agotarí­a el 2020 y a partir de 2021 el sistema presentarí­a déficits efectivos. Respeto el informe anterior, este sitúa la crisis dos años más tarde, lo cual nos debe hacer reflexionar aún más, si cabe, sobre la fiabilidad de estas predicciones.

Objetivo 7. Asegurar de que la reforma mantiene un balance activos-pasivos adecuado

Desde el año 1995, el tipo de cotización se mantiene constante en el 28,3% (anteriormente era del 29,3%), un 4,7% a cargo del trabajador y un 23,6% a cargo de la empresa si bien el reparto final de este coste sabemos que depende de la elasticidad del mercado de trabajo y que por lo tanto siempre acaba recayendo más en el trabajador que en la empresa. También debemos tener en cuenta las numerosas rebajas en las cuotas de cotización a las cuales las empresas pueden acceder en diferentes circumstáncias. Eso hace que la presión fiscal continué siendo una de las más bajas de Europa. A medio plazo no hay previstos cambios que alteren la presión contributiva.

Objetivo 8. Asegurar de que los sistemas privados de capitalización puedan proporcionar pensiones de manera eficiente, sostenible, portable y segura

Las principales medidas que se han emprendido en este campo han ido dirigidas a fomentar la integración de planes de pensiones en los convenios colectivos y a potenciar la adopción de planes de pensiones tanto a las pequeñas y medias empresas como a los empresarios individuales así­ como facilitar la movilidad de derechos adquiridos entre diferentes planes de pensiones.
En lo concerniente a las inversiones del fondo de pensiones, la práctica totalidad consisten en inversiones en activos financieros y monetarios. En el último año se ha observado una disminución de las inversiones en renta fija (50% del total) y un aumento de las inversiones en renta variable (22,5%) y en activos monetarios (22%).

Objetivo 9. Asegurar de que los sistemas de pensiones son compatibles con la flexibilidad del mercado de trabajo

En los últimos años se han llevado a cabo una serie de medidas para evitar penalizar en materia de pensiones las formas de trabajo atí­picas (trabajo a tiempo parcial y trabajadores autónomos). Resta aún sobre la mesa de debate de la Mesa de Diálogo Social encontrar una solución a la problemática del trabajo temporal, la cual tiene una incidencia muy grande en las prestaciones por pensiones, y que en la actualidad, según la EPA, afecta al 31% de la población activa.

Objetivo 10. Asegurar el principio de igualdad de género

A pesar que a efectos legales el sistema de pensiones públicas es no discriminatorio, observamos una gran diferencia entre las pensiones que reciben hombres y mujeres, Así­, mientras la pensión media en el caso de los hombres es de 782,99 euros, en el caso de las mujeres es de solo 481,05 euros. Es decir, una pensión un 38,56% inferior. Esto es fruto de las desigualdades de salarios en el mercado laboral, que, si bien es cierto que se están reduciendo, continúa existiendo una diferencia del 28% entre el salario medio masculino y femenino.

Objetivo 11. hacer un sistema de pensiones más transparente y adaptable a la realidad cambiante

(…) frente a las previsiones demográficas de futuro, es necesario que en los próximos años se haga frente a los retos pendientes, de forma que se materialice la plena financiación de los complementos a mí­nimos de pensión por el Estado, continuar con las dotaciones al fondo de Reserva como estabilizador del Sistema, y adaptación de la protección social a las nuevas realidades sociales con una atención prioritaria a las situaciones de dependencia y a la mejora de la protección familiar. Se indica también, en la lí­nea de las recomendaciones del Pacto de Toledo, la necesidad de potenciar los sistemas de previsión social complementaria.

En resumen, que a pesar de la buena salud de la que goza ahora el sistema y que el margen para la reforma se amplí­a hasta el 2020, se establece como prioridad para los próximos años la reforma del sistema de pensiones. Asimismo, se creará un Observatorio Permanente de Evolución del Sistema de Protección Social que analizará permanentemente el sistema y proprondrá las medidas legislativas necesarias.

P.D: Por cierto, ya le vale al maquetador/a del informe. El criterio estético deje bastante que desear, pero es que el anexo… Y después quieren que en Europa nos tomen seriamente…

Nota de prensa: Con la buena situación de la Seguridad Social y algunos ajustes, el futuro de las pensiones está garantizado
Informe: Informe de estrategia de España en relación con el futuro sistema de pensiones
Anexo: Anexo del Informe de estrategia de España en relación con el futuro sistema de pensiones