Sistema de pensions: les reformes que venen


Extretes del Informe de estrategia de España en relación con el futuro de las pensiones a continuació detallo algunes de les reformes que pensa plantejar el govern en el futur immediat a la Mesa de Dií leg Social (formada per govern, sindicats majoritaris i patronal).

 • Pensions de viudetat: d’una banda augmentar-ne la quantia i d’altra banda limitar-ne la percepció a aquells que rebin rendes propies elevades o altres pensions elevades.
 • Pensions de jubilació: establir una relació més estreta entre contribucions i prestacions i que les bases de cotització mí­nimes segueixin un creixement paral·lel a les pensions mí­nimes.
 • Prejubilacions: racionalització del sistema per evitar que les persones que es prejubilen voluntariament es beneficiin més del sistema que no pas les prejubilacions forçoses.
 • Complements a mí­nims: d’una banda augmentar-ne l’import i de l’altra incloure en la fórmula de cí lcul a l’hora de concedir-los els increments patrimonials i/o de pensió del conjuge si n’hi ha.
 • Pensions per incapacitat permanent: que en cas d’incapacitat permanent per malaltia comuna, la pensió es calculi considerant els anys cotitzats amb la finalitat que aquest tipus de pensions no es converteixin en “portes falses” per tal d’accedir al sistema per a aquelles persones que no compleixin els requisits.
 • Incapacitat temporal: intensificar el control per controlar la despesa.
 • Creació i posta en marxa d’un Observatori Permanent d’Evolució del Sistema de Protecció Social que analitzi de forma permanent el sistema i proposi les mesures legislatives adequades.Extraí­das del Informe de estrategia de España en relación con el futuro de las pensiones a continuación detallo algunas de las reformas que piensa plantear el gobierno en el futuro inmediato en la Mesa de Diálogo Social (formada por gobierno, sindicatos mayoritarios y patronal).

 • Pensiones de viudedad: por una parte aumentar la cuantí­a y por otro limitar la percepción a aquellos que reciban rentas propias elevadas u otras pensiones elevadas.
 • Pensiones de jubilación: establecer una relación más estrecha entre contribuciones y prestaciones y que las bases de cotización mí­nimas sigan un crecimiento paralelo a las pensiones mí­nimas.
 • Prejubilaciones: racionalización del sistema por evitar que las personas que se prejubilan voluntariamente se beneficien más del sistema que no los prejubilados forzosos.
 • Complementos a mí­nimos: por una parte aumentar el importe y por otra incluir en la fórmula de cálculo a la hora de concederlos los incrementos patrimoniales y/o de pensión del cónyuge si lo hay.
 • Pensiones por incapacidad permanente: que en caso de incapacidad permanente por enfermedad común, la pensión se calcule considerando los años cotizados con la finalidad que este tipo de pensiones no se conviertan en “puertas falsas” por las cuales acceder al sistema para aquellas personas que no cumplan los requisitos.
 • Incapacidad temporal: intensificar el control por controlar el gasto.
 • Creación y puesta en marcha de un Observatorio Permanente de Evolución del Sistema de Protección Social que analice de forma permanente el sistema y proponga las medidas legislativas adecuadas.