Can Economics Start From the Individual Alone? (Geoffrey M. Hodgson)

Sisé capí­tol de A guide to what’s wrong in economics a càrrec de Geoffrey M. Hodgson de la University of Hertfordshire (Regne Unit).

Alfred Marshall, el 1890, a la primera pàgina del seu llibre Principis d’Economia, definia l’economia de la següent manera: “l’economia polí­tica, o economia, és l’estudi de la humanitat en el dia a dia; examina aquella part de l’acció indicidual i social que està estretament conectada amb la consecució dels mitjans materials per al benestar”. 42 anys més tard, Lionel Robbins canviaria la definició d’economia cap a la que coneixem avui en dia: “l’economia és la ciència de l’elecció individual”.

Hodgson critica fortament l’individualisme metodològic, però també el col·lectivisme metodològic (o holisme metodològic) al qual hi veu una mancança fonamental, l’inexistència d’alguna micro-teoria, més o menys desenvolupada, per tal d’explicar com interaccionen individus i institucions i la concepció dels individus com a mers titelles de les forces socials.

Hodgson proposa recuperar les idees de Veblen i de l’Antiga Escola Institucional, ignorada i arracodada des de fa molt. Veblen incorpora molts elements de la psicologia i és a través de la interacció amb els demés en un context social determinat que els individus adquireixen un aptró de pensament i conducta.