Arxiu mensual: Setembre de 2005

¿Hacia dónde va el sistema de pensiones español?

Ja tinc a les mans el número 85 (juliol 2005) de la revista Polémica en la qual apareix publicat un article meu en col·laboració amb l’Elena sobre el sistema de pensions a Espanya.

Article a Polemica.org: ¿Hacia dónde va el sistema de pensiones español?
Copia local de l’article:
Continua la lectura de ¿Hacia dónde va el sistema de pensiones español?

Some data on minimum wages across Europe


[ENGLISH VERSION] [VERSIÓN EN CASTELLANO] [VERSIÓ EN CATALí€]


Actualment 18 dels 25 estats membres (Bèlgica, República Txeca, Estònia, Grècia, França, Irlanda, Letònia, Lituània, Luxemburg, Hongria, Malta, Països Baixos, Polònia, Portugal, Eslovènia, República Eslovaca, Espanya i el Regne Unit) i tres països candidats (Bulgaria, Romania i Turquia) tenen un salari mínm fixat per llei. Només Àustria, Xipre, Dinamarca, Finlàndia, Alemanya, Itàlia i Suècia no el tenen.

Dins de la UE25, el salari mínim varia des dels 116 Euros de Letònia fins als 1467 Euros de Luxemburg (això és un factor 1:13). Als països candidats, el salari mínim és de 72 Euros a Romania, 77 Euros a Bulgaria i 240 Euros a Turquia. A
efectes comparatius, als Estats Units, el salari mínim Federal és de 666 Euros, si bé un bon nombre d’estats tenen un salari mínim superior.

Salaris mínims en Paritat de Poder Adquisitiu (PPA)

Quan ho expressem en termes de Paritat de Poder Adquisitiu (PPA), el ranking de salaris mínims gairebé no es veu afectat. No obstant, les diferències entre països disminueixen. La diferència entre Letònia i Luxemburg es redueix d’un factor 1:13 a un factor 1:5. Tots els nous estats membres més Grècia i Espanya presenten un salari mínim superior quan eliminem les diferències en els nivells de preus.

Salaris mí­nims a Europa
Figura 1: Salaris mí­nims a la UE, estats candidats i EEUU, gener 2005, en euros i PPA

Font: Eurostat, 2005

Salaris mínims en el periode 1999 – 2005

Els salaris mínims, en euros, han augmentat entre un 13 i un 44% des de 1999 (entre un 9 i un 43% en termes PPA). A Bèlgica, França i el Regne Unit, l’augment és superior en termes PPA que en euros. Per altra banda, a Espanya, Luxemburg, Països
Baixos i Portugal l’augment en euros és superior a l’augment en termes PPA.

Comparant la taxa de creixement anual del salaris mínim amb l’evolució dels preus al consum observem dues tendències clarament diferenciades dins de la Unió Europea: en primer lloc una relativa millora de la qualitat de vida en alguns països i per altra banda un relatiu deteriorament o estancament de la qualitat de vida en altres. [1]

En els últims anys hi ha hagut una relativa millora de la qualitat de vida a la República Txeca, Estònia, Letònia, Malta, Països Baixos, Eslovènia, Eslovàquia, Regne Unit, Bulgaria i Romania. D’altra banda,
Bèlgica, grècia, Espanya, França, Irlanda, Lituània, Luxemburg, Hongria, Polònia i Portugal han experimentat un deteriorament en el nivell de qualitat de vida en els últims anys.

Diferències als mercats de treball

Podem observar grans diferències en les estructures dels mercats de treball a través del percentatge de treballadors amb el salari mínim a cada país. A Estònia, el 6,4% dels treballadors reben el salari mínim, a Hongria el 6,4%, a Lituània el 10,2%, a Romania el 12,2%, a França el 13,4%, a Letònia el 13,6% i a Luxemburg el 16,9%. A la banda baixa trobem Eslovàquia, Espanya, Malta, Regne Unit, República Txeca, Països Baixos, Eslovènia i Irlanda amb percentatges de treballadors que reben el salari mínim entre el 0,4% i el 3,1%. Als Estats Units aquest percentatge és del 1,4%.

En la majoria de països, el percentatge de dones entre els receptors del salari mínim és superior al d’homes amb l’excepció d’Hongria on el percentatge d’homes és un 38% superior al de dones i Letònia on ambdós percentatges són iguals. A Romania, Estònia i Luxemburg els percentatges de dones perceptores del salari mínim són entre un 17% i un 43% superiors als dels homes.

Salari mínim i salari mitjà

El salari mínim es situa entre el 32% i el 55% del salari mitjà als sectors indústria i serveis. En aquest aspecte podem establir dos grups. El primer, format per Estònia, Eslovàquia, Polònia, Regne Unit, Espanya, República
Txeca, Lituània, Letònia, Romania, Hongria i Bulgaria, on el salari mínim és inferior al 42% del salari mitjà. I un segon grup, format per Eslovènia, Països Baixos, Luxemburg i Malta, en els quals el salari mínim és
superior al 45% del salari mitjà.

Font:
Pierre
REGNARD
; Statistics in focus — POPULATION AND SOCIAL CONDITIONS. 7/2005
Eurostat

Document acabat el: 1.08.2005
Dades extretes el: 15.04.2005
ISSN 1024-4352
Nombre de catàleg: KS-NK-05-007-EN-N
© European Communities, 2005

Més enllaços :
EUROSTAT
Website/Population and social conditions/Labour market/Earnings and labour costs/Minimum wages/Monthly minimum wages

EUROSTAT
Website/Population and social conditions/Labour market/Earnings and labour costs/Minimum wages/Proportion of full-time employees with earnings on the minimum wage

EUROSTAT
Website/Population and social conditions/Labour market/Earnings and labour costs/Minimum wages/Minimum monthly wage as a proportion of average monthly earnings in industry and services

[1]: Es considera com a millora quan la taxa de creixement anual del salari mínim és superior a l’augment del nivell de preus, estabilitat quan les taxes de creixement són idèntiques i deteriorament quan la taxa annual de creixement del salari mínim és inferior a la taxa de creixement dels preus al consum.Currently, 18 out of the 25 member states have a minimum wage (Belgium, CzechRepublic, Estonia, Greece, France, Ireland, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Hungary, Malta, Netherlands, Poland, Portugal, Slovenia, SlovakRepublic, Spain and the United Kingdom). Three candidate countries (Bulgaria, Romania and Turkey) also have it. Only Austria, Cyprus, Denmark, Finland, Germany Italy and Sweden do not have a fixed minimum wage.

Across UE25, the minimum wage ranges from 116 euros in Latvia to 1467 euros in Luxembourg (that means a factor of about 1:13). In the candidate countries, the minimum wage is 72 euros in Romania, 77 euros in Bulgaria and 240 euros in Turkey. Just to compare it, in the USA, the Federal minimum wage is 666 Euro, though a number of individual States have a higher minimum wage.

Minimum wages in purchasing power standards (PPS)

When expressed in PPS, the ranking of minimum wages is almost not affected. However differences between countries are reduced. Difference between Latvia and Luxembourg reduces from a factor of about 1:13 to a factor of about 1:5. In all new member states plus Spain and Greece show a higher minimum wage when differences in price levels are removed.

Salaris mí­nims a Europa
Figure 1: Minimum wages in some EU Member States, Candidate Countries and the USA, January 2005, euros and PPS

Source: Eurostat, 2005

Minimum wages in the period 1999 – 2005

Among the MS minimum wages in euro have increased by 13 to 44% since 1999 (by 9 to 43% in PPS). For Belgium, France, and the UK the increase is higher in PPS than in euros. On the other hand, for Spain, Luxembourg, the Netherlands and Portugal, the increase in euros is than in PPS.

By comparing the annual growth rate in minimum wages and the increase in consumer prices, we can observe two different trends across Europe: a relative improvement in the standard of living in some countries and a relative deterioration or no change in the standard of living in some others. [1]

There has been a relative improvement in the standard of living in last years in the CzechRepublic, Estonia, Latvia, Malta, the Netherlands, Slovenia, Slovakia, the United Kingdom, Bulgaria and Romania.

On the other hand, in Belgium, Greece, Spain, France, Ireland, Lithuania, Luxembourg, Hungary, Poland and Portugal, there has been a relative deterioration or no change in the standard of living for the last years.

Differences in labour markets

We can observe the big differences in labour market structures through the percentage of employees on the minimum wage in each country. The percentage of employees on the minimum wage in Estonia is 6.4%, in Hungary 8.1%, in Lithuania 10.2%, in Romania 12.2%, in France 13.4%, in Latvia 13.6% and in Luxembourg 16.9%. on the lower side, in Slovakia, Spain, Malta, the UK, the Czech Republic, the Netherlands, Slovenia and Ireland, this percentage ranges between 0.4% and 3.1% (In USA the figure is 1.4%).

Usually, the percentage of females on the minimum wage is higher than the corresponding percentage for males, except in Hungary where the male percentage is 38% higher and in Latvia where percentages are almost equal. In Romania, Estonia and Luxembourg, female percentages were from 17% to 43% higher than those of men.

Minimum wage and average monthly gross earnings

The level of the minimum wage is situated between 32% and 55% of the average monthly gross earnings in industry and services. We can identify two groups. The first is made up of Estonia, Slovakia, Poland, the United Kingdom, Spain, the CzechRepublic, Lithuania, Latvia, Romania, Hungary and Bulgaria where the minimum wage level is less than 42% of the average monthly gross earnings. The second group is made up of Slovenia, the Netherlands, Luxembourg and Malta, where the minimum wage level is over 45% of the average monthly gross earnings.

Source:
Pierre REGNARD; Statistics in focus – POPULATION AND SOCIAL CONDITIONS. 7/2005 Eurostat
Manuscript completed on: 1.08.2005
Data extracted on: 15.04.2005
ISSN 1024-4352
Catalogue number: KS-NK-05-007-EN-N
© European Communities, 2005

More links :
EUROSTAT Website/Population and social conditions/Labour market/Earnings and labour costs/Minimum wages/Monthly minimum wages
EUROSTAT Website/Population and social conditions/Labour market/Earnings and labour costs/Minimum wages/Proportion of full-time employees with earnings on the minimum wage
EUROSTAT Website/Population and social conditions/Labour market/Earnings and labour costs/Minimum wages/Minimum monthly wage as a proportion of average monthly earnings in industry and services

[1]: The situation is considered to have improved when the annual growth rate in minimum wages is higher than the increase in consumer prices, as stable when the growth rates are the same, and to have deteriorated when the annual growth rate in minimum wages is lower than the increase in consumer prices.Actualmente 18 de los 25 estados miembros (Bélgica, República Checa, Estonia, Grecia, Francia, Irlanda, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Hungrí­a, Malta, Paí­ses Bajos, Polonia, Portugal, Eslovenia, República Eslovaca, España y el Reino Unido) y tres paí­ses candidatos (Bulgaria, Rumaní­a y Turquí­a) tienen un salario mí­nimo fijado por ley. Solo Austria, Chipre, Dinamarca, Finlandia, Alemana, Italia y Suecia no lo tienen.

Dentro de la UE25, el salario mí­nimo varí­a desde los 116 Euros de Letonia hasta los 1467 Euros de Luxemburgo (eso es un factor 1:13). En los paí­ses candidatos, el salario mí­nimo es de 72 Euros en Rumaní­a, 77 Euros en Bulgaria y 240 Euros en Turquí­a. A efectos comparativos, en Estados Unidos, el salario mí­nimo Federal es de 666 Euros, si bien un buen número de estados tienen un salario mí­nimo superior.

Salarios mí­nimos en Paridad de Poder Adquisitivo (PPA)

Cuando lo expresamos en términos de Paridad de Poder Adquisitivo (PPA), el ranking de salarios mí­nimos casi no se ve afectado. No obstante, las diferencias entre paí­ses disminuyen. La diferencia entre Letonia y Luxemburgo se reduce de un factor 1:13 a un factor 1:5. Todos los nuevos estados miembros más Grecia y España presentan un salario mí­nimo superior cuando eliminamos las diferencias en los niveles de precios.

Salarios mí­nimos en Europa
Figura 1: Salarios mí­nimos en la UE, paises candidatos y EEUU, enero 2005, en euros y PPA

Fuente: Eurostat, 2005

Salarios mí­nimos en el perí­odo 1999 – 2005

Los salarios mí­nimos, en euros, han aumentado entre un 13 y un 44% desde 1999 (entre un 9 y un 43% en términos PPA). En Bélgica, Francia y el Reino Unido, el aumento es superior en términos PPA que en euros. Por otra banda, en España, Luxemburgo, Paí­ses Bajos y Portugal el aumento en euros es superior al aumento en términos PPA.

Comparando la tasa de crecimiento anual de los salarios mí­nimos con la evolución de los precios al consumo observamos dos tendencias claramente diferenciadas dentro de la Unión Europea: en primer lugar una relativa mejora de la calidad de vida en algunos paí­ses y por otro lado un relativo deterioro o estancamiento de la calidad de vida en otros. [1]

En los últimos años ha habido una relativa mejora de la calidad de vida en la República Checa, Estonia, Letonia, Malta, Paí­ses Bajos, Eslovenia, Eslovaquia, Reino Unido, Bulgaria y Rumaní­a. Por otro lado, Bélgica, Grecia, España, Francia, Irlanda, Lituania, Luxemburgo, Hungrí­a, Polonia y Portugal han experimentado un deterioro en el nivel de calidad de vida en los últimos años.

Diferencias en los mercados de trabajo

Podemos observar grandes diferencias en las estructuras de los mercados de trabajo a través del porcentaje de trabajadores con el salario mí­nimo a cada paí­s. En Estonia, el 6,4% de los trabajadores reciben el salario mí­nimo, en Hungrí­a el 6,4%, en Lituania el 10,2%, en Rumaní­a el 12,2%, en Francia el 13,4%, en Letonia el 13,6% y a Luxemburgo el 16,9%. En la banda baja encontramos Eslovaquia, España, Malta, Reino Unido, República Checa, Paí­ses Bajos, Eslovenia e Irlanda con porcentajes de trabajadores que reciben el salario mí­nimo entre el 0,4% y el 3,1%. a los Estados Unidos este porcentaje es del 1,4%.

En la mayorí­a de paí­ses, el porcentaje de mujeres entre los receptores del salario mí­nimo es superior al de hombres con la excepción de Hungrí­a donde el porcentaje de hombres es un 38% superior al de mujeres y Letonia donde ambos porcentajes son iguales. En Rumaní­a, Estonia y Luxemburgo los porcentajes de mujeres perceptoras del salario mí­nimo son entre un 17% y un 43% superiores a los de los hombres.

Salario mí­nimo y salario medio

El salario mí­nimo se sitúa entre el 32% y el 55% del salario medio a los sectores industria y servicios. En este aspecto podemos establecer dos grupos. El primero, formado por Estonia, Eslovaquia, Polonia, Reino Unido, España, República Checa, Lituania, Letonia, Rumaní­a, Hungrí­a y Bulgaria, donde el salario mí­nimo es inferior al 42% del salario medio. Y un segundo grupo, formado por Eslovenia, Paí­ses Bajos, Luxemburgo y Malta, en los que el salario mí­nimo es superior al 45% del salario medio.

Fuente:
Pierre
REGNARD
; Statistics in focus — POPULATION AND SOCIAL CONDITIONS. 7/2005 Eurostat

Documento terminado el: 1.08.2005
Datos extraí­dos el: 15.04.2005
ISSN 1024-4352
Número de catálogo: KS-NK-05-007-EN-N
© European Communities, 2005

Más enlaces:
EUROSTAT
Website/Population and social conditions/Labour market/Earnings and labour costs/Minimum wages/Monthly minimum wages

EUROSTAT
Website/Population and social conditions/Labour market/Earnings and labour costs/Minimum wages/Proportion of full-time employees with earnings on the minimum wage

EUROSTAT
Website/Population and social conditions/Labour market/Earnings and labour costs/Minimum wages/Minimum monthly wage as a proportion of average monthly earnings in industry and services

[1]: Se considera como mejora cuando la tasa de crecimiento anual del salario mí­nimo es superior al aumento del nivel de precios, estabilidad cuando las tasas de crecimiento son idénticas y deterioro cuando la tasa anual de crecimiento del salario mí­nimo es inferior a la tasa de crecimiento de los precios al consumo.

Curs d’anà lisi econòmica de la societat actual

Visió Crí­tica del món

Des del Seminari d’Economia Crí­tica Taifa i en col·laboració amb EcoConcern Innovació Social.

CURS D’ANí€LISI ECONÒMICA DE LA SOCIETAT ACTUAL. Seminari d’economia crí­tica TAIFA (OCTUBRE ‘05 – ABRIL ‘06).

Vivim en una societat en la qual els aspectes econòmics ocupen un lloc predominant, en la que molts aspectes del que succeix s’adscriuen a les exigències econòmiques i es justifiquen perquè l’economia impedeix que sigui d’una altra manera. Moltes persones voldrien entendre
alguna cosa més del que succeix en aquesta societat en l’í mbit socioeconòmic
, però es considera que és una disciplina de difí­cil comprensió i seguiment.

El seminari d’economia crí­tica TAIFA ofereix un curs per a les persones que s’interessen per entendre la situació i diní mica econòmica d’aquesta societat. Pensem que l’economia pot ser comprensible per a qualsevol persona interessada si realment desitja entendre-la i est� disposada a realitzar un esforç. L’objectiu de la nostra tasca és entendre quins són els elements que regeixen la diní mica d’aquesta societat per tal de poder participar, amb el conjunt dels moviments socials, en la transformació envers una societat més justa i satisfactòria pel conjunt de totes les persones i ecològicament viable. Partint de la base que per tal de transformar la societat, la formació, entenent-la com la comprensió i el coneixement de la societat en la que vivim, esdevé imprescindible.

OBJECTIU DEL CURS
Aconseguir presentar una visió rigorosa i crí­tica dels aspectes més rellevants i fonamentals
del funcionament actual de la societat capitalista. Analitzar les conseqüències que l’evolució del capitalisme estí  tenint pel conjunt de les societats i intentar esbossar el debat al voltant de les diferents alternatives que s’estan plantejant des de distints moviments socials sobre com reformar/transformar l’actual sistema dominant. Un objectiu del curs és també generar una diní mica participativa entre els assistents al voltant del tema plantejat.

Continua la lectura de Curs d’anà lisi econòmica de la societat actual

The Take

Ahir vaig veure el documental d’Avi Lewis i Naomi Klein, The take: ocupy, resist, produce (la presa: coupar, resistir, produir). Es tracta d’un documental sobre les fàbriques i empreses recuperades i autogestionades per els treballadors en els últims anys a l’Argentina.

El Movimiento Nacional de Fábricas Recuperadas no va quedar molt conforme amb el resultat final del documental ja que aquest no diferencia entre ZANON (fàbrica sota control obrer) i la resta de fàbriques que funcionan legalment com a cooperatives de treballadors. Tampoc estan d’acord amb el tí­tol i eslògan ja que el Movimiento actua sempre dins de la llei a través de la llei d’expropiacions i consideren que el lema fomenta una imatge d’il·legalitat que consideren errònia.

Finalment, tampoc estan d’acord amb que se’ls presenti i se’ls instrumentalitzi com a estandarts de la lluita contra el capitalisme global quan els i elles tan sols volien treballar.

No obstant, malgrat la polèmica causada és un documental que val la pena veure perquè, encara que els treballadors i treballadores del Movimiento no tinguéssin aquesta intenció, però sense cap mena de dubte estan creant alternatives. Potser no és una alternativa plena i completa al sistema, però les alternatives no es creen en dos dies sinó que es construeixen a mesura que es duen a terme.

Text complet de la declaració del Movimiento Nacional de Fábricas Recuperadas: “LA TOMA” NO REFLEJA LA REALIDAD DE LAS Fí?BRICAS RECUPERADAS EN ARGENTINA

Fitxa técnica:
Tí­tol Original: The Take
Director: Alvi Lewis i Naomi Klein
Gènere: Documental
Any: 2004
Paí­s: Canadà
Idioma: Anglès i castellà
Duració: 87 min.
Web oficial: The take