Curs d’anà lisi econòmica de la societat actual

Visió Crí­tica del món

Des del Seminari d’Economia Crí­tica Taifa i en col·laboració amb EcoConcern Innovació Social.

CURS D’ANí€LISI ECONÒMICA DE LA SOCIETAT ACTUAL. Seminari d’economia crí­tica TAIFA (OCTUBRE ‘05 – ABRIL ‘06).

Vivim en una societat en la qual els aspectes econòmics ocupen un lloc predominant, en la que molts aspectes del que succeix s’adscriuen a les exigències econòmiques i es justifiquen perquè l’economia impedeix que sigui d’una altra manera. Moltes persones voldrien entendre
alguna cosa més del que succeix en aquesta societat en l’í mbit socioeconòmic
, però es considera que és una disciplina de difí­cil comprensió i seguiment.

El seminari d’economia crí­tica TAIFA ofereix un curs per a les persones que s’interessen per entendre la situació i diní mica econòmica d’aquesta societat. Pensem que l’economia pot ser comprensible per a qualsevol persona interessada si realment desitja entendre-la i est� disposada a realitzar un esforç. L’objectiu de la nostra tasca és entendre quins són els elements que regeixen la diní mica d’aquesta societat per tal de poder participar, amb el conjunt dels moviments socials, en la transformació envers una societat més justa i satisfactòria pel conjunt de totes les persones i ecològicament viable. Partint de la base que per tal de transformar la societat, la formació, entenent-la com la comprensió i el coneixement de la societat en la que vivim, esdevé imprescindible.

OBJECTIU DEL CURS
Aconseguir presentar una visió rigorosa i crí­tica dels aspectes més rellevants i fonamentals
del funcionament actual de la societat capitalista. Analitzar les conseqüències que l’evolució del capitalisme estí  tenint pel conjunt de les societats i intentar esbossar el debat al voltant de les diferents alternatives que s’estan plantejant des de distints moviments socials sobre com reformar/transformar l’actual sistema dominant. Un objectiu del curs és també generar una diní mica participativa entre els assistents al voltant del tema plantejat.

METODOLOGIA DEL CURS
La metodologia del curs és altament participativa. Cada sessió es dividirí  en tres parts: una primera exposició a cí rrec d’algun membre del seminari TAIFA, una posterior discussió en grups al voltant d’algunes preguntes directament vinculades amb el tema del dia i que serveixen per orientar el debat i per finalitzar la sessió una posada en comú dels punts debatuts.El temps estimat de duració de les sessions és de dues hores i mitja. Es contemplen al voltant de 45 minuts per cada part i es deixa un marge d’un quart d’hora d’ajust. Es proporcionarí  un dossier amb materials per a cada sessió que els participants hauran d’estudiar per a les respectives sessions. Les persones que completin aquest curs, si ho desitgen podran participar després en el curs de Formació per a Economistes que es desenvolupa en el marc de les activitats del seminari TAIFA.

EL CURS EL REALITZARAN ELS MEMBRES DEL SEMINARI TAIFA: Josep Manel Busqueta, í€lex Esteban, Miren Etxezarreta, Francisco Ferrer, Núria Giménez, Xabier Gracia, Elena Idoate, José Iglesias Fernández, Joan Junyent, Núria Pascual, Jordi Teixidor.

SESSIONS

  • 1) 19 d’octubre. La societat en la que vivim. Una visió panorí mica.
  • 2) 9 de novembre. L’estructura fonamental d’explotació.
  • 3) 30 de novembre. El sistema productiu.
  • 4) 14 de desembre. El paper de l’estat (1).
  • 5) 11 de gener. El paper de l’estat (2).
  • 6) 1 de febrer. L’evolució de l’estat del benestar: hi ha crisis del sistema de pensions?
  • 7) 22 de febrer. La diní mica actual del capitalisme.
  • 8) 8 de març. La realitat del projecte europeu.
  • 9) 29 de març. La ciutat en el capitalisme actual.
  • 10) 18 abril. Cap on va el capitalisme. Hi ha alternatives?

Les sessions es realitzaran a l’Ecoconcern, c/Mare de Déu del Pilar, 15, principal de 19.00 a 22.00 hores. El cost de la inscripció serí  de 30 euros per a tot el curs (inclou dossier).

PER A INSCRIURE’S
Ecoconcern – Innovació social
Mare de Déu del Pilar, 15 principal
Barcelona 08003, Ciutat Vella
E-mail: ecoconcern@pangea.org
Telf: 93 319 03 51

Descarrega el triptic en PDF