Facturació on-line de Telefònica per a usuaris de Linux

Passejant per les llistes de SuSE, he trobat aquest fil sobre com visualitzar les fatctures signades digitalment de Telefonica sota Linux.
Telefonica proporciona la possibilitat de rebre les factures en format electrònic i et dona dos opcions: visualitzar-les en linia o bé descarregar-les com a factures signades digitalment. Si optem per aquesta segona opció, ens trobem que podem descarregar un fitxer amb l’extensió .fp7 però Telefonica només proporciona un visor d’aquest tipus de diocuments per a Windows. Afortunadament malgrat no s’informa d’això a la pàgina web en qüestió en Linux també podem visualitzar-les. (Cito literalment el missatge enviat a la llista suse-linux-s)

“Para acceder a la factura firmada desde Linux es necesario tener instalado openssl (una implementación de código libre de SSL V2/3 y TLS y librerí­a de criptografí­a de propósito general).

Estas librerí­as pueden descargarse de http://www.openssl.org

Una vez instalada esta librerí­a se debe proceder a la descarga de los archivos de factura firmados digitalmente. Son archivos con extensión fp7 y pueden obtenerse desde Telefonicaonline en la página de descarga de facturas.

En Linux es necesario descargarlos a un archivo local.

Este archivo cumple el estándar y dentro se encuentra encapsulado el archivo pdf y la firma de Telefónica. Para validar la firma es necesario tener el Certificado de Telefónica, que puede descargarse en: http://www.telefonicaonline.com/on/es/archivos/cer/fnmt.cer

Suponiendo que el archivo descargado de factura sea factura.fp7 el comando que debe ejecutarse en Linux es el siguiuente:

openssl smime -verify -in factura.fp7 -inform DER -CAfile fnmt.cer -out factura.pdf

Ejemplo de ejecución:

XXX:/tmp$ openssl smime -verify -in factura.fp7 -inform DER -CAfile fnmt.cer -out factura.pdf 
Verification Successful 
XXX:/tmp$ ls -l *pdf 
-rw-r--r--  1 XXX   users    24574 Jan 29 09:30 factura.pdf 

Este comando validará la firma y extraerá el archivo factura.pdf que puede ser visualizado por cualquier visor de pdf.

No obstante, el archivo original: factura.fp7 es el único que tiene validez legal y el que debe almacenarse en caso de tener que validarlo con la Agencia Tributaria.

NOTA: Per als usuaris de MacOSX a part d’aquesta opció també existeix un script anomenat e-factura2pdf que facilita el procés.