Propostes de mesures de reforma de la Seguretat Social

El passat divendres 11 de novembre el Ministeri de Treball i Assumptes Socials va remetre als sindicats i les associacions patronals que formen part de la Mesa de Diàleg Social un document titulat Propuestas de medidas de reforma de la Seguridad Social. A continuació intentaré desgranar i comentar els punts més importants d’aquesta proposta.

Objectiu de la reforma:

El objetivo a conseguir es por tanto mejorar la sostenibilidad futura del Sistema, encarar con éxito los retos del envejecimiento de la población, y de otro lado mejorar los niveles mí­nimos de protección, acabando con las lagunas que generan situaciones personales de dificultad o necesidad.

(…)

No se trata de una reforma para la crisis. La finalidad de la misma no se dirige a disminuir el peso de nuestro sistema de protección social, sino conseguir que el incremento de la protección y de las prestaciones sea compatible con el desarrollo económico y se adecue a las realidades sociales en una sociedad dinámica y abierta como la española.

Se proponen medidas que incentiven las decisiones voluntarias de los ciudadanos con la mejor articulación de las obligaciones del sistema, combinando propuestas que persiguen incrementar los ingresos del sistema con otras que definen más equitativamente las prestaciones, teniendo en cuenta que equidad interna y la solidaridad no son conceptos contrapuestos, sino principios complementarios en la definición de un sistema de reparto.

La cronologí­a de implantación de las medidas debe mantener un equilibrio necesario, que evite tanto la precipitación como la fatiga de las reformas. En cualquier caso, existe un escrupuloso respeto a la regla del statu quo para las situaciones consolidadas de los actuales pensionistas.

Pensions no contributives

 • Augment de les pensions mí­nimes d’ara fins al final de la legislatura (un augment del 26% respecte el gener del 2004).
 • Augmentar la pensió mínima familiar fins a dues vegades la pensió no contributiva.
 • Establiment i ampliació dels complements a mínims per a beneficiaris amb minusvalies superiors al 65%.
 • Compatibilitat dels complements a mínims amb altres ingressos fins a 2 cops l’IPREM (l’antic SMI, 5.637,60 euros l’any 2005) en el cas de famílies unipersonals i fins a 1,7 cops l’IPREM per persona en el cas de famílies pluripersonals.
  Lí­mit de la renta anual (pensions incloses) per a la percepció de complements a mí­nims

    Ara Proposta
  1 persona 12.264,47 Eur. 11.275,20 Eur.
  2 persones 24.528,94 Eur. 19.167,84 Eur.

Pensions contributives

Pensions de jubilació

 • Augment del perí­ode de cotització a 15 anys “efectius” o el seu equivalent en dies quota. Actualment en el còmput s’inclouen també les pagues extraordinaries per la qual cosa 12 anys i mig de cotització efectiva generen dret a pensió.
 • Els anys computats seran els anys sencers cotitzats o el seu equivalent en dies quota. El redactat és molt confós i és dificil entreveure quin serà el seu efecte.

Pensions d’incapacitat permanent

 • Flexibilització del període mí­nim de cotització per als treballadors menors de 31 anys (1/3 del període transcorregut entre els 16 anys d’edat i el fet causant).
 • En el càlcul de la pensió es tindrà en compte el període
  cotitzat abans del fet causant.
 • S’exclou la incapacitat permanent per a "aquelles activitats professionals llurs requeriments físics siguin incompatibles amb l’edat madura". Això està pensat per algunes sentències que han reconegut pensions per incapacitat a alguns futbolistes retirats però el redactat és molt ambigu i cal estar alerta amb quines activitats s’acaben incloent en aquesta classificació.
 • El complement de pensió de gran invalidesa esdevindrà una quantitat fixa.
 • Aprovació d’una nova llista de malalties professionals

Pensions de viduïtat

La pensión de viudedad debe recuperar su carácter de renta de sustitución y reservarse para aquellas situaciones en las que el causahabiente contribuí­a efectivamente al sostenimiento: matrimonio, familias (parejas dehecho)con hijos en común que dependí­an en más del 50 % de sus ingresos de los del causahabiente, personas divorciadas perceptoras de las pensiones previstas en el Código Civil.

 • Augmentar les pensions mí­nimes contemplant discriminació positiva per als vidus/vídues amb responsabilitats familiars, discapacitats…
 • Establiment d’un període de convivència mínima (de curta durada) per a poder accedir a la pensió. En cas de no poder acreditar la convivència es concedirà una pensió de tipus temporal de durada equivalent al període de convivència acreditat. Actualment no es requereix cap període mínim de convivència (tan sols el matrimoni i el període mínim de cotització).
 • En el cas de distribució entre el cònjuge supervivent i un cònjuge
  anterior en condició de divorci, s’establirà un mínim del 50% per al cònjuge supervivent.
 • Per a personas nacidas con posterioridad a una fecha determinada en relación con la evolución socioeconómica de nuestro país y de la estructura de la población activa ocupada (sembla ser que aquesta data es situarà`al voltant de 1960) es reformarí  la pensió que es compondrí  de 1) un percentatge de la base reguladora i 2) per aquelles persones que només percebin aquesta pensió, tinguin responsabilitats familiars, estiguin en situació d’incapacitat o dependència o no superin un determinat nivell de rentes, un percentatge fix de la base mí­nima de cotització.

Pensions d’orfandat

 • Eliminació dels límits de concurrència de pensions de viduïtat i orfandat per tal que en tots els casos les pensions d’orfandat equivalguin al 20% de la base reguladora. Actualment la suma de les pensions de viduïtat i orfandat no pot ser superior al 100% de la base reguladora.
 • Establiment de bonificacions per a beneficiaris amb un grau de minusvalia superior al 65%.
 • Arribat el moment de l’edat màxima de percepció, es continuarà cobrant la pensió fins a la finalització del curs escolar.

Incapacitat temporal

 • Els casos d’incapacitat temporal superiors a 12 mesos passaran a ser gestionats per l’INSS.
 • Un cop s’hagi esgotat un procés d’incapacitat temporal es requerirà un període mínim de cotització de 6 mesos abans de poder causar un altre procés.

Maternitat

 • Supressió del requisit d’un període mí­nim de cotització per a accedir a les prestacions de la Seguretat Social per risc durant l’embarí s.
 • Establiment d’un permís de paternitat d’una setmana, a comptar a partir de la finalització del permís de maternitat de gaudi exclusiu per al pare i que no podrà acumular-se al permís de maternitat.
 • Establiment d’una prestació per maternitat de tipus no contributiu amb una durada de 6 setmanes immediatament posteriors al part i per un import equivalent al 75% del SMI.
 • Extensió als treballadors autònoms la possibilitat de gaudir de les prestacions per maternitat en règim de parcialitat.
 • Establiment d’una prestació per risc durant la lactància consistent en un període de suspensió del contracte laboral durant els 6 primers mesos posteriors al naixement del lactant. Durant aquest període es manté l’obligació de cotització a la Seguretat Social. La prestació econòmica serà la mateixa que en el cas de risc durant l’embaràs.

Edat de jubilació i prolongació de la vida laboral

Jubilació anterior a l’edat ordinària

 • Els requisits d’accés a les diferents modalitats atí­piques de jubilació hauran d’anar convergint; essent més flexibles per als treballadors acomiadats que aquells que pacten la rescissió de la relació laboral.
 • Condicions d’accés: 61 anys reals i 30 anys cotitzats. Actualment es pot accedir a la jubilació anticipada amb 60 anys d’edat i 15 anys cotitzats.
 • Per a el càlcul de la pensió es combinaran els criteris de solidaritat i actuarials.

  La jubilación anterior a la edad ordinaria, que supone un incremento de costes para el sistema, debe tener en todo caso algún reflejo en el cálculo de la cuantí­a de la pensión.

 • Jubilació parcial

  • L’edat d’accés serà l’edat efectiva (61 anys)
  • S’establirà un període mínim (pendent de determinar) d’antiguitat. Actualment no se n’exigeix cap.
  • S’establiran màxims i mínims de reducció de jornada laboral per tal d’evitar acomiadaments/jubilacions encobertes.
  • Per tal d’assegurar la sostenibilitat del sistema, les bases de cotització del jubilat parcial i del treballador hauran de guardar l’oportuna relació.

  Jubilació anticipada

  • L’accés a la jubilació anticipada es posposarà fins a l’esgotament de les prestacions d’atur a les quals el treballador té dret.
  • El coeficient reductor es situarà en un1% fix més un 6,5% per cada any que falti fins als 65 anys. Aquest coeficient és corregirà amb un 0,5% de bonificació per cada any cotitzat més enllà dels 40 anys.
   Coeficients reductors segons l’edat de jubilació i anys cotitzats

   Entre 31 i 34
   Entre 35 i 37
   Entre 38 i 39
   40 anys
   Més de 40 anys
   Edat
   Ara
   Proposta
   Ara
   Proposta
   Ara
   Proposta
   Ara
   Proposta
   Ara
   Proposta
   61
   30
   27
   28
   27
   26
   27
   24
   27
   24
   25
   62
   22,5
   20,5
   21
   20,5
   19,5
   20,5
   18
   20,5
   18
   19
   63
   15
   14
   14
   14
   13
   14
   12
   14
   12
   13
   64
   7,5
   7,5
   7
   7,5
   6,5
   7,5
   6
   7,5
   6
   7
  • S’adoptaràn mesures per millorar les pensions causades abans del 2002 per treballadors acomiadats majors de 60 anys i amb més de 35 anys cotitzats.

  Cotització a la Seguretat Social durant la percepció del subsidi d’atur per a majors de 52 anys.

  • Augment de les cotitzacions durant la percepció del subsidi d’atur per a majors de 52 anys al 120% del SMI (actualment és el 100% del SMI).

  Incentius a la prolongació voluntària de la vida laboral

 • Extensió dels incentius actuals (2% addicional) a tots els treballadors amb 15 anys efectius cotitzats (actualment els incentius es dirigeixen a aquells que han cotitzat 35 anys o més)
 • Exempció del lí­mit mí xim de pensió pública de jubilació per aquells que es jubilin a partir dels 66 anys. Les millores addicionals s’aplicaran sobre aquesta última.
 • Ampliació de les bonificacions al Règim General (actualment a majors de 60 anys amb 5 anys o més d’antiguitat) a tots els majors de 59 anys amb contracte indefinit.

Reformes a l’estructura del sistema

 • Incorporació del Règim Especial de Treballadors de la Llar al Règim General.
 • Incorporació dels treballadors agraris per compte propi al Regim Especial de Treballadors Autònoms
 • Major "comunicativitat" entre el Règim Especial Agrari (treballadors per compte d’altri) i el Regim General. La legislació actual actual afavoreix que les activitats no agràries dutes a terme per aquest tipus de treballadors no siguin cotitzades.
 • "Simplificació" del règim de cotització per a accidents laborals i malalties professionals
 • Modificació de la llei reguladora del Fons de Reserva de la Seguretat Social per tal d’obtenir una gestió més flexible i una major rentabilitat, incorporant elements professionals independents, definint amb major precisió les aportacions i disposicions del fons.

Observatori de la Seguretat Social

 • Es proposa la creació d’un Observatori de la Seguretat Social (format per l’Administració més els agents socials) que emetrà informes sobre els projectes de pressupostos així´com els pressupostos executats de la Seguretat Social i sobre les perspectives financeres de futur.