Informe anual sobre l’ocupació a Europa

L’ocupació va creixer l’any 2004 un 0,4% fins a situar la taxa d’ocupació en un 63,3%. Les causes d’aquest creixement cal buscar-les en l’augment de l’ocupació femenina (+0,7% de mitjana a la UE) així­ com del sector d’edat comprès entre els 55 i els 64 anys (+0,8). Si parlem per sectors d’activitat el sector serveis és l’únic que ha experimentat un creixement net d’ocupació a nivell europeu mentre que l’agricultura i la indústria continuen amb la tèndencia descendent.

La taxa d’atur presenta un lleuger augment d’una dècima i es situa al 9% (8,9% al 2003). El mateix succeeix amb la taxa d’atur a llarg termini que es situa al 4,1% (4% al 2003).

La principal nota negativa és la taxa d’atur juvenil que es situa al 18,7% més del doble que la taxa d’atur total continuant amb la tèndencia negativa iniciada a partir del 2002 i que ha revertit ja bona part de les millores en la taxa d’ocupació´juvenil que es van aconseguir als anys 90.

2010: els reptes de Lisboa

La taxa d’ocupació es manté 7 punts percentuals per sota de l’objectiu fixat per a l’any 2010.
Cal destacar l’evolució de la taxa d’ocupació femenima es troba “només” 4 punts per sota del seu objectiu mentre que la taxa d’ocupació entre 55 i 64 anys es troba prop de 10 punts per sota dels objectius marcats.

Malgrat la tí­mida evolució favorable de l’ocuapció, actaualment a la Unió Europea hi ha 92 milions de persones inactives (un 30% de la població en edat de treballar) i 19 milions més estaven a l’atur. D’aquests 92 milions, un 14% (uns 13 milions) tenien la voluntat i la capacitat de treballar.

L’Informe indica també que en els estats membres on s’inverteix en polí­tiques laborals actives, els periodes d’atur són més curts, les vacants es cobreixen abans i els sous estan més d’acord amb les condicions del mercat laboral.

NOTA: Aquest informe es basa en les dades disponibles a juliol del 2005.

Referències:
Informe: Employment in Europe 2005 (en anglès, properament es traduirí  a la resta de llengües de la íšnió).
Nota de premsa:
New EU report shows active labour policy can increase employment rate despite low growth
(anglès, francès i alemany).
Infoeuropa.org: Informe anual sobre l’ocupació a Europa .
MEMO 05/383: Employment in Europe (anglès i francès).
Presentació de l’informe: Employment in Europe 2005