Fons i Plans de pensions a Espanya (2005)


Avui s’ha fet públic l’Informe de Seguros y Pensiones 2005 que realitza anualment la Dirección general de Seguros y Fondos de Pensiones (Ministerio de Economí­a y Hacienda).

Algunes dades sobre la situació dels fons i plans de pensions a Espanya.

Patrimoni gestionat pels fons de pensions (estimat a 31-12-2005): 73.546 milions d’euros.
Aportacions durant el 2005 a fons de pensions: 7.426 milions d’euros
* Augment respecte l’any anterior: 7,97%
* % d’aquestes aportacions destinada a plans de pensions individuals: 76,56%
* % d’aquestes aportacions realitzades el mes de desembre: 37,43%
* % d’aquestes aportacions realitzades per persones majors de 52 anys: 36,75%

NOTA: El percentatge d’aportacions realitzades el mes de desembre i el percentatge d’aportacions realitzades per majors de 52 anys es poden considerar indicadors
del grau en que els plans de pensions són un utilitzats com a instrument fiscal per a pagar menys impostos grí cies a les generoses bonificacions fiscals que presenten.

Nombre de fons de pensions existents: 1.255
* Augment respecte l’any anterior: 7,91%
* Augment respecte 1997: 148,02%

Nombre de plans de pensions existents: 3.216
* Augment respecte l’any anterior: 3,07%
* % plans d’empresa: 58,58%
* % plans individuals: 33,96% (creixement del 7,3% respecte l’any anterior)
* % plans de modalitat associada: 7,46%
* % plans d’aportació definida: 69,47% (5,28% més respecte l’any anterior)
* % plans de prestació definida: 0,81% (10,34% menys respecte l’any anterior)
* % plans de tipus mitxe: 29,73% (1,34% menys respecte l’any anterior)

NOTA: cal tenir en compte que bona part dels plans mixtes contemplen les contingències per jubilació en règim exclusiu d’aportació definida. També cal recordar que, per imperatiu legal, els plans individuals només poden ser d’aoprtació definida.

Nombre de partí­ceps: 9.449.122
* Augment respecte l’any anterior: 13,8%
* % particeps que corresponen a plans individuals: 80,03% (patrimoni estimat equivalent 60,13% del total)
* % particeps que corresponen a plans d’empresa: 19% (patrimoni estimat equivalent 38,49% del total)
* % particeps que corresponen a plans de modalitat associada: 0,97% (patrimoni estimat equivalent 1,38% del total)
* Concentració de plans de pensions entre partí­ceps del grup d’edat 31-51 anys: 55,74% dels plans individuals, 53,27% dels plans associats i 60,49% dels plans d’empresa
* Aportacions inferiors a 900 euros: 78,55% dels plans individuals, 73,92% dels plans associats i 79,78% dels plans d’empresa

NOTA: La classificació per trams d’aportacions pot diferir de la realitat ja que no es pot recollir de forma acumulada les aportacions que un mateix parí­cep pugui fer a diferents plans de pensions.

Prestacions satisfetes: 2.330,67 milions d’euros
* Augment respecte l’any anterior: 13,4%
* % prestacions per jubilació: 82,8%
* % prestacions per invalidesa:8,4 %
* % prestacions per decés: 8,8%
* % de beneficiaris que van cobrar les prestacions en forma de capital: 47,06% (69,1% del total de prestacions)
* % de beneficiaris que van cobrar les prestacions en forma de renda: 51,17% (27,5% del total de prestacions)
* % de beneficiaris que van cobrar les prestacions en forma de capital més renda: 1,17% (3,4% del total de prestacions)

NOTA: cal fer constar que el nombre de particeps té un valor relatiu degut ales duplicitats que es poden originar quan una mateixa persona és particep de diversos plans de pensions.

Font: Informe de Seguros y Pensiones 2005
Entrada relacionada: Fons i Plans de Pensions a Espanya (2004)


Hoy se ha hecho público el Informe de Seguros y Pensiones 2005 que realiza anualmente la Dirección general de Seguros y Fondos de Pensiones (Ministerio de Economí­a y Hacienda).

Algunos datos sobre la situación de los fondos y planes de pensiones en Espanya.

Patrimonio gestionado por los fondos de pensiones (estimado a 31-12-2005): 73.546 millones de euros.
Aportaciones durante el 2005 a fondos de pensions: 7.426 millones de euros
* Aumento respecto el año anterior: 7,97%
* % de estas aportaciones destinado a planes de pensiones individuales: 76,56%
* % de estas aportaciones realizadas en el mes de diciembre: 37,43%
* % de estas aportaciones realizadas por personas mayores de 52 años: 36,75%

NOTA: El porcentaje de aportaciones realizadas durante el mes de diciembre y el porcentage de aportaciones realizadas por mayores de 52 años pueden considerarse indicadores del grado en que los planes de pensiones son utilizados como instrumento fiscal para pagar menos impuestos grácias a las generosas bonificaciones fiscales con las que cuentan.

Número de fondos de pensiones existentes: 1.255
* Aumento respecto el año anterior: 7,91%
* Aumento respecto 1997: 148,02%

Número de planes de pensiones existentes: 3.216
* Aumento respecto el año anterior: 3,07%
* % plans de empleo: 58,58%
* % plans individuales: 33,96% (crecimiento del 7,3% respecto el año anterior)
* % plans de modalidad asociada: 7,46%
* % plans de aportación definida: 69,47% (5,28% más que el año anterior)
* % plans de prestación definida: 0,81% (10,34% más que el año anterior)
* % plans de tipo mitxo: 29,73% (1,34% menos que el año anterior)

NOTA: hay que tener en cuenta que un gran número de planes del sistema mixto contempla en sus especificaciones la contingencia de jubilación en régimen de aportación definida. Hay que recordar que, por imperativo legal, los
planes individuales sólo pueden ser de aportación definida.

Número de partí­cipes: 9.449.122
* Aumento respecto el año anterior: 13,8%
* % participes que corresponden a planes individuales: 80,03% (patrimonio estimado equivalente al 60,13% del total)
* % participes que corresponden a planes de empleo: 19% (patrimonio estimado equivalente al 38,49% del total)
* % participes que corresponden a planes de modalidad asociada: 0,97% (patrimonio estimado equivalente al 1,38% del total)
* Concentración de planes de pensiones entre partí­cipes del grupo de edad 31-51 años: 55,74% de los planes individuales, 53,27% de los planes de modalidad asociada y 60,49% de los planes de empleo
* Aportaciones inferiores a 900 euros: 78,55% de los planes individuales, 73,92% de los planes asociados y 79,78% de los planes de empleo

NOTA: La classificación por tramos de aportaciones puede diferir de la realidad dado que no se puede recoger de forma aagregada las aportaciones de un mismo parí­cipe a distintos planes de pensiones.

Prestaciones satisfechas: 2.330,67 millones de euros
* Aumento respecto el año anterior: 13,4%
* % prestaciones por jubilación: 82,8%
* % prestaciones por invalidez:8,4 %
* % prestaciones por fallecimiento: 8,8%
* % de beneficiarios que cobraron las prestaciones en forma de capital: 47,06% (69,1% del total de las prestaciones)
* % de beneficiarios que cobraron las prestaciones en forma de renta: 51,17% (27,5% del total de las prestaciones)
* % de beneficiarios que cobraron las prestaciones en forma de capital más renta: 1,17% (3,4% del total de las prestaciones)

NOTA: hay que hacer constar que las cifras de partí­cipes tienen un valor relativo por las duplicidades que se originan cuando una misma persona es partí­cipe de varios planes.

Fuente: Informe de Seguros y Pensiones 2005
Entrada relacionada: Fons i Plans de Pensions a Espanya (2004)