WordPress CommenTracker


[ ENGLISH VERSION ] | [ VERSION EN CASTELLANO ] | [ VERSIÓ EN CATALí€ ]


Nom del plugin: WordPress CommenTracker
URI del plugin:
http://www.junyent.org/blog/arxius/2006/08/31/wordpress-commentracker/
Descripció: Plugin que permet conservar una copia dels comentaris que anem deixant en altres blogs.
Autor: Joan Junyent Tarrida
Versió: 0.1.1
URI del autor: http://www.junyent.org/

ACTUALITZACIÓ: Arreglat error en la funció wpctblogs.


Nombre del plugin: WordPress CommenTracker
URI del plugin:
http://www.junyent.org/blog/arxius/2006/08/31/wordpress-commentracker/
Descripción: Plugin para guardar una copia de los comentarios que vamos dejando en otros blogs
Autor: Joan Junyent Tarrida
Versión: 0.1.1
URI del autor: http://www.junyent.org/

ACTUALIZACIÓN: Arreglado error en la función wpctblogs.


Plugin Name: WordPress CommenTracker
URI del plugin:
http://www.junyent.org/blog/arxius/2006/08/31/wordpress-commentracker/
Description: It allows to track the comments we post in other blogs.
Author: Joan Junyent Tarrida
Version: 0.1.1
URI del autor: http://www.junyent.org/

UPDATE: Fixed bug in wpctblogs function.Aquest plugin estí  basat en:
CommenTracker per Sergio ílvarez (xergio)
mail@xergio.net
http://xergio.net
Publicat sota una llicència CC (BY-SA)

Descripció

CommenTracker és un sistema per gestionar les Converses Disperses. és a dir, és una sistema que permet desar una copia en el nostre blog dels comentaris que anem deixant en altres blogs.

WordPress Commentracker integra CommenTracker dins de WordPress i desa els comentaris en una categoria especí­fica (per exemple “converses disperses”), i així­ permet aprofitat totes les possibilitats que ofereix WordPress com a plataforma de gestió de blogs (arxius, temes, cercador…).

Variables

 • $access: la paraula de pas que vulguem especificar
 • $post_author: ID de l’autor al qual vulguem assignar els comentaris. Podem esbrinar l’ID de l’autor al menú “Usuaris” del panell d’administració
 • $wpct_cat: ID de la categoria on vulguem desar els comentaris. Podem esbrinar l’ID de categoria al menú “Gestionar” > “Categories”
 • $wpct_draft: vols desar els comentaris com a esborranys per a revisar-los abans de publicar-los? Permet dos valors [ 1 , 0 ] 1: SI, 0: NO
 • $minipost: vols desar els comentaris com a miniposts? Permet dos valors [ 1 , 0 ] 1: SI, 0: NO

NOTA: Seleccionar l’opció MiniPost REQUEREIX el plugin MiniPosts

Instal·lació

 • 1. Descarrega els arxius i extreu-los
 • 2. Crea la categoria on vulguis desar els comentaris
 • 3. Edita les variables que trobarí s a l’arxiu wpct_plugin.php
 • 4. Reanomena l’arxiu category-x.php amb el número de categoria corresponent (ex: category-21.php). Si no utilitzes el tema per defecte, potser haurí s d’adaptar o crear una nova plantilla
 • 5. Carrega els arxius via FTP al servidor on tinguis hostatjat el blog.
  – l’arxiu wp_commentracker.php ha d’anar a l’arrel del blog. Al mateix directori que /wp-config.php
  – l’arxiu wpct_plugin.php ha d’anar al directori plugins /wp-content/plugins/
  – l’arxiu category-x.php ha d’anar al directori del tema que estiguis utilitzant, per ex. /wp-content/themes/default/
 • 6. Activa’l a través del menú de gestió de plugins.
 • 7. Crea un punt d’interès/bookmarklet/favorito en el teu Firefox (si fas servir un altre navegador consulta com funciona) amb la següent adreça:
    		javascript:ct_url='http://your.wordpress.root.url/wp_commentracker.php'; void(z=document.body.appendChild(document.createElement('script'))); void(z.type='text/javascript'); void(z.src=ct_url+'?mode=js'); void(z.id='Wp_Commentracker');
    

  Pots crear-lo arrossegant el següent enllaç fins a la barra de navegació: Wp_Commentracker

  Canvia http://your.wordpress.root.url/wp_commentracker.php amb l’adreça que correspongui al teu blog

 • 8. Ara ja estí  llest per funcionar

íšs

Un cop tenim el plugin instalat i el “bookmarklet” desat al navegador, només cal que a l’escriure un comentari en un blog, abans de prémer el botó enviar, premem el “bookmarklet” omplim la informació que ens demanarí  i el comentari es copiarí  al nostre blog.

Si ens hem oblidat de prémer el “bookmarklet” sempre podem afegir el comentari a través de la propi panell de control del WordPress.

Si no vols que els comentaris apareguin en portada hauries de considerar fer servir el plugin MiniPosts

Aquest plugin desa informació com a camps personalitzats. Per tant, si vols que es puguin cercar a través del cercador intern de WordPress hauries de considerar fer servir el plugin Search Everything
Si també fas servir el plugin MiniPosts plugin, llavors has de fer servir aquesta modificació del plugin Search Everything

Descarrega

íšltima versió: 0.1.1
Descarrega: WordPress CommenTracker 0.1.1
Amb el botó dret del ratolí­ fes click i selecciona “anomenar i desar enllaç”.

Llicència

Aquest plugin es publica sota una Llicència Creative Commons Atribució-Compartir Igual 2.5.

Registre de canvis

v0.1 = Primera versió.
v0.1.1 = Arreglat error en la funció wpctblogs

Agraïments

Agraïments a Sergio ílvarez (xergio) per escriure i compratir CommenTracker.


Este plugin está basado en:
CommenTracker de Sergio ílvarez (xergio)
mail@xergio.net
http://xergio.net
Publicado bajo una licéncia CC (BY-SA)

Descripción

CommenTracker es un sistema par gestionar las Conversaciones Distribuidas (CD). Esto quiere decir que es un sistema que permite guardar una copia en nustro blog de de los comentarios que vamos dejando en otros blogs.

WordPress Commentracker integra CommenTracker dentro de WordPress y guarda los comentarios en una categoria de nuestra elección (por ejemplo “CD”), y así­ permite aprovechar todas las posibilidades que ofrece WordPress como plataforma de gestión de blogs (archivos, temas, plugins, motor de busqueda…).

Variables

 • $access: la contraseña que queramos establecer
 • $post_author: ID del autor al cual queramos asignar los comentarios. Podemos averiguar el ID del autor en el menú “Usuarios” del panel de administración
 • $wpct_cat: ID de la categorí­a donde queramos guardar los comentarios. Podemos averiguar el ID de la categorí­a en el menú “Gestionar” > “Categories”
 • $wpct_draft: quieres guardar los comentarios como borradores para revisarlos antes de publicarlos? Permite dos valores [ 1 , 0 ] 1: SI, 0: NO
 • $minipost: quieres guardar los comentarios como miniposts? Permite dos valores [ 1 , 0 ] 1: SI, 0: NO

NOTA: Seleccionar la opción MiniPost REQUIERE el plugin MiniPosts

Instalación

 • 1. Descarga y extrae los archivos
 • 2. Crea la categorí­a donde quieras guardar los comentarios
 • 3. Edita las variables de configuración en el archivo wpct_plugin.php
 • 4. Renombra el archivo category-x.php con el número de categoria correspondiente (por ej. category-21.php). Si no utilizas el tema por defecto, quizás tendrás que adaptar o crear una nova plantilla
 • 5. Carga los archivos via FTP al servidor donde tengas alojado el blog.
  – El archivo wp_commentracker.php tiene que ir en la raiz del blog. En el mismo directorio que wp-config.php
  – El archivo wpct_plugin.php tiene que ir en el directorio plugins /wp-content/plugins/
  – El archivo category-x.php tiene que ir en el directorio del tema que estés utilizando, por ej. /wp-content/themes/default/
 • 6. Activa el plugin a través del menú de gestión de plugins.
 • 7. Crea un bookmarklet/favorito en tu Firefox (si usas otro navegador consulta como funciona) con la siguiente dirección:
    		javascript:ct_url='http://your.wordpress.root.url/wp_commentracker.php'; void(z=document.body.appendChild(document.createElement('script'))); void(z.type='text/javascript'); void(z.src=ct_url+'?mode=js'); void(z.id='Wp_Commentracker');
    

  Puedes crearlo arrastrando el siguiente enlace a la barra de navegación: Wp_Commentracker

  Cambia http://your.wordpress.root.url/wp_commentracker.php por la dirección de tu blog

 • 8. Ahora ya estí  listo para funcionar

Uso

Una vez está el plugin instalado y el “bookmarklet” guardado en el navegador, solo hace falta que al escribir un comentari en un blog, antes de pulsar el botón “enviar”, pulsemos el “bookmarklet” rellenemos la información que nos pide y el comentario quedará guardado en la base de datos del blog.

Si nos hemos olvidado de pulsar en el “bookmarklet” siempre podemos añadir el comentario a través del panel de control de WordPress.

Si no quieres que los comentarios aparezcan en portada deberias considerar utilizar el plugin MiniPosts.

Este plugin guarda información como campos personalizados. Por lo tanto, si quieres que esta información sea acesible a través del buscador interno de WordPress deberias considerar utilizar el plugin Search Everything
Si también usas el plugin MiniPosts, entonces debes utilizar esta modificación del plugin Search Everything

Descarga

íšltima versión: 0.1.1
Descarga: WordPress CommenTracker 0.1.1
Con el botón derecho del ratón haz click y selecciona “guardar como…”.

Licéncia

Este plugin se publica bajo una licéncia Creative Commons Atribución-Compartir Igual 2.5.

Registro de cambios

v0.1 = Primera versión.
v0.1.1 = Arreglado fallo en la función wpctblogs

Agradecimientos

Agradecimientos a Sergio ílvarez (xergio) por escribir y compartir CommenTracker.This plugin is based on:
CommenTracker by Sergio ílvarez (xergio)
mail@xergio.net
http://xergio.net
Released under a license CC (BY-SA)

Description

CommenTracker is a system for managing your Distributed Conversations across the blogosphere. It means it is a way to save a local copy of all the comments you post on another blogs.

WordPress Commentracker integrates CommenTracker into WordPress and saves your comments into a category of your choice, taking advantatge of the advanced capabilities of WordPress as Blogging Platform (archives, themes, search engine…)

Variables

 • $access: the password you want to use for posting comments
 • $post_author: the author you want the comments to be assigned. Check the author ID under the “Users” menu
 • $wpct_cat: the category where you want to save your comments. Check the category numbers under the “Manage” > “Categories” menu
 • $ct_draft: Do you want to save the comments as drafts to review them later? It allows two values [ 1 , 0 ] 1: YES, 0: NO
 • $minipost: Do you want to make the comments miniposts? It allows two values [ 1 , 0 ] 1: YES, 0: NO

NOTE: Enabling the MiniPost option REQUIRES MiniPosts plugin

Installing

 • 1. Download the files and extract them.
 • 2. Create a category where you want to place the comments.
 • 3. Edit the variables you will find in the plugin file (wpct_plugin.php).
 • 4. Change the category-x.php template to the corresponding category number (eg. category-21.php). If you do not use the default theme you will may have to adapt or create a new template.
 • 5. Upload the files through FTP to the server where your WordPress blog is hosted.
  – wp_commentracker.php should go to the root of your wordpress installation. In the same directory of /wp-config.php
  – wpct_plugin.php should go to the plugins directory /wp-content/plugins/
  – category-x.php should go to your theme directory eg. /wp-content/themes/default/
 • 6. Activate it through the plugin management screen.
 • 7. Create a bookmarklet in your Firefox (if you do not use Firefox just look how your browser works) with the following location:
    		javascript:ct_url='http://your.wordpress.root.url/wp_commentracker.php'; void(z=document.body.appendChild(document.createElement('script'))); void(z.type='text/javascript'); void(z.src=ct_url+'?mode=js'); void(z.id='Wp_Commentracker');
    

  You can create a bookmarklet, draging and dropping the following link into your browser navigattion bar: Wp_Commentracker

  Just replace http://your.wordpress.root.url/wp_commentracker.php with your blog URL

 • 8. Now it’s ready to be used.

Use

Once the plugin is installed and the bookmarklet is saved in your web browser you just have to write a comment in any blog and, before pressing the send button, press the bookmarklet, fill the information required and your comment will be saved in your WordPress blog.

But if you forgot to press the bookmarklet, don’t panic! Your comment will not be lost in the net. Just add your comment trought the WorPress administration panel!

If you do not want the comments to apear in the front page you should consider to use the MiniPosts plugin

This plugin saves information as custom fields so if you want to make them searchable for the WordPress search engine you should consider to use the Search Everything Plugin
In case that you use also the MiniPosts plugin, you should use this modification of the Search Everything plugin

Download

Last version: 0.1.1
Donwload: WordPress CommenTracker 0.1.1
Right-botton click and select “save as…” to download the file.

License

This plugin is relased under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.5 License.

Changelog

v0.1 = First release.
v0.1.1 = Fixed bug in wpctblogs function.

Thanks

Thanks to Sergio ílvarez (xergio) for writing CommenTracker.