This is not likely to happen. In fact, I personally guarantee that it will not happen.

Això no és probable que passi. De fet, li garanteixo personalment que això no passarà.

Wassily Leontief, Premi Nobel d’Economia, en resposta a l’afirmació de Ronald Reagan (president dels EEUU) que la baixada d’impostos estimularia l’economia i això generaria nous ingressos que equilibrarien el pressupost.