Configuració del touchpad ALPS (linux)

Això és una nota mental per a ternir sempre a ma el bocí­ de l’arxiu etc/xorg.conf (o etc/X11/xorg.conf segons la distribució) que configura correctament els touchpads Alps, com ara el del Toshiba Qosmio G20.

Section "InputDevice"
    Identifier   "Synaptics Touchpad"
    Driver "synaptics"
    Option "SendCoreEvents" "true"
    Option "Device" "/dev/psaux"
    Option "Protocol" "auto-dev"
    Option "HorizScrollDelta" "0"
    Option "SHMConfig" "true"
	Option "LeftEdge" "130"
	Option "RightEdge" "840"
	Option "TopEdge" "130"
	Option "BottomEdge" "640"
	Option "FingerLow" "7"
	Option "FingerHigh" "8"
	Option "MaxTapTime" "180"
	Option "MaxTapMove" "110"
	Option "EmulateMidButtonTime" "75"
	Option "VertScrollDelta" "20"
	Option "HorizScrollDelta" "20"
	Option "MinSpeed" "0.25"
	Option "MaxSpeed" "0.50"
	Option "AccelFactor" "0.030"
	Option "EdgeMotionMinSpeed" "200"
	Option "EdgeMotionMaxSpeed" "200"
	Option "UpDownScrolling" "1"
	Option "CircularScrolling" "1"
	Option "CircScrollDelta" "0.1"
	Option "CircScrollTrigger" "2"
 
	#always usefull
	Option "Emulate3Buttons" "true"
EndSection