Arxiu mensual: Febrer de 2007

La polà­tica d’ocupació de la OCDE

I després de veure quins són els fets més rellevants del mercat laboral en l’actualitat, la recepta de l’OCDE!

Aquest és un esquema/resum de la polí­tica d’ocupació de la OCDE. Aquesta estí  basada en quatre pilars.

 • Pilar A: adoptar la polí­tica macroeconòmica adequada
 • Pilar B: eliminar els impediments a la participació en el mercat laboral i la cerca de feina
 • Pilar C: eliminar els obstacles a la demanda de treball en els mercats de productes i treball.
 • Pilar D: facilitar el desenvolupament de les habilitats i competències laborals

Continua la lectura de La polà­tica d’ocupació de la OCDE

Mercat laboral: 10 tendències dels últims anys (1994-2004)

Aquestes són les 10 tendències experimentades en els mercats laborals dels països de la OCDE durant el periode 1994-2004.

 1. La tendència creixent de l’atur s’ha aturat i en molts casos disminuït.
 2. La taxa d’ocupació i d’activitat ha augmentat.
 3. La taxa d’activitat femenina ha augmentat.
 4. La taxa d’ocupació femenina ha augmentat tot i que continua per sota de la masculina.
 5. S’ha aturat la tendència creixent de les jubilacions anticipades (55-64 anys). La taxa d’atur en aquesta franja es manté constant.
 6. La taxa d’atur juvenil (16-24 anys) ha augmentat. La taxa d’activitat en aquesta franja continua disminuint a causa de la incorporació més tardana al mercat laboral i una major permanència en el sistema educatiu.
 7. Malgrat la taxa d’ocupació de la població immigrant ha millorat més rí pidament que la de la població local, la taxa d’atur de la població immigrant és significativament major que la de la població nacional.
 8. En alguns països l’atur estructural continua present en algunes regions determinades.
 9. Els salaris alts han augmentat molt més que els salaris baixos.
 10. La percepció de les possibilitats d’ascens laboral per part dels treballadors amb salaris baixos han disminuït.

Continua la lectura de Mercat laboral: 10 tendències dels últims anys (1994-2004)

integrar el calendari de google amb el de GNOME

Aquest és un truc per integrar el calendari de Google Calendar amb el calendari de GNOME sense fer servir evolution, encara que requereix tenir el paquet evolution i evolution-server instal·lats. També pot fer-se sevir amb qualsevol calendari en format iCalendar.

/usr/libexec/evolution-webcal $URL

on $URL representa l’adreça en format webcal: del calendari que volem afegir.

Font: Bryan Clark – Mashing Google Calendar and GNOME

junyent.org unAPI

Des de fa uns dies aquest blog implementa un servidor unAPi mitjançant el plugin unAPI Server for WordPress que permet accedir als continguts de manera estructurada.

El servidor unAPi implementa els següents formats:

Exemples

Consens de Brusel·les

Prenent el Consens de Washington com a referència, podrí­em anomenar amb el nom de Consens de Brussel·les la sèrie de polí­tiques promogudes per la Unió Europea arran del Tractat de Maastricht (1992) primer, el Pacte d’Estabilitat i Creixement (1995) i els Acords de Lisboa (2000) després.

Si el Consens de Washington es podria resumir com el decí leg que proponia l’elit neoliberal internacional agrupada al voltant del FMI, el BM, el Congrés i la Reserva Federal dels Estats Units així­ com els think-tanks liberals més influents afincats a Washington per al desenvolupament dels països d’Amèrica Llatina, el “Consens de Brusel·les” contindria les “recomanacions” de la UE als estats per millorar la competitivitat i fer d’Europa l’í rea més competitiva del món al 2010 (Acords de Lisboa, 2000).

Les mesures que resumirien el “Consens de Brusel·les” serien les següents:

 • Reducció de la despesa pública
 • Reducció d’impostos
 • Reducció de la protecció social
 • Desregulació dels mercats laborals i austeritat salarial
 • Control de la inflació

Around this date in the past… 0.6.1

He corregit un error del plugin Around this date in the past… (i del wigdet derivat d’aquest mateix plugin). El problema passava quan el tí­tol de les entrades contenia “cometes dobles” ja que l’atribut title dels enllaços es formava malament.

Més informació i descarregues de l’última versió:

To secure for the workers by hand or by brain the full fruits of their industry and the most equitable distribution thereof that may be possible upon the basis of the common ownership of the means of production, distribution, and exchange, and the best obtainable system of popular administration and control of each industry or service.

NdT:
Garantitzar el fruit complet dels treballadors manuals i intel·lectuals, així­ com la seva distribució el més equitativa possible d’acord amb la propietat comuna dels mitjans de producció, distribució i intercanvi i el millor sistema disponible d’administració popular i control de cada industria o servei.

Clàusula IV de la constitució del Partit Laborista Britànic (1918). Suprimida el 1996.