La polà­tica d’ocupació de la OCDE

I després de veure quins són els fets més rellevants del mercat laboral en l’actualitat, la recepta de l’OCDE!

Aquest és un esquema/resum de la polí­tica d’ocupació de la OCDE. Aquesta estí  basada en quatre pilars.

 • Pilar A: adoptar la polí­tica macroeconòmica adequada
 • Pilar B: eliminar els impediments a la participació en el mercat laboral i la cerca de feina
 • Pilar C: eliminar els obstacles a la demanda de treball en els mercats de productes i treball.
 • Pilar D: facilitar el desenvolupament de les habilitats i competències laborals

Pilar A: adoptar la polí­tica macroeconòmica adequada

 • A.1 Estabilitat de preus i finances públiques equilibrades.
 • A.2 Polí­tiques estabilitzadores davant de xocs adversos.

Pilar B: eliminar els impediments a la participació en el mercat laboral i la cerca de feina

 • B.1 Les pretacions d’atur no han de desincentivar la cerca de feina. Quan siguin relativament generores cal que siguin condicionals a el seguiment de mesures d'”activació”. Les sancions moderades han de formar part d’aquesta estratègia d'”activació”.
 • B.2 Els serveis d’ocupació han d’oferir assesorament i seguiment en profunditat. La participació en programes actius de capacitació laboral ha de ser obligatoria després d’una certa durada del periode d’atur.
 • B.3 Els serveis d’ocupació i els seus programes han de ser evaluats en base al seu impacte en l’atur a llarg termini.
 • B.4 S’ha d’evitar que individuas amb capacitat per treballar abandonin el mercat laboral a través de les prestacions per malaltia i invlalidesa.
 • B.5 Cal eliminar les jubilacions públiques anticipades i cal que els sistemes de pensions, tant públics com privats, donin incentius a continuar en el mercat laboral.
 • B.6 Cal adoptar polí­tiques de suport a la conciliació de la vida laboral i familiar.
 • B.7 El treball ha de ser financerament atractiu.

Pilar C: eliminar els obstacles a la demanda de treball en els mercats de porductes i treball.

 • C.1 Assegurar que el salari mí­nim es prou baix i no perjudiqui la contractació laboral.
 • C.2 Cal reduir les cotitzacions socials, especialment en els treballadors de baixos salaris, per afavorir la contractació.
 • C.3 Cal reformar i flexibilitzar els convenis sectorials i/o col·lectius.
 • C.4 Cal agilitzar els tramits per a la creació de noves empreses.
 • C.5 Cal que l’estat elimini la legislació que suposa traves a la lliure competència.
 • C.6 Cal eliminar la legislació que limiti la flexibilitat laboral i els acrods entre empresari i treballador.
 • C.7 Cal reformar la protecció davant l’acomiadament per tal de facilitar els acomiadaments deguts a circumstí ncies de la producció.
 • C.8 Cal reformar la legislació respecte contractes temporals i indefinits per tal de disminuir la dualitat del mercat laboral.
 • C.9 Cal fomentar la transició cap a l’economia formal dels sectors informals.

Pilar D: facilitar el desenvolupament de les habilitats i competències laborals

 • D.1 Cal promoure una educació inicial de qualitat així­ com mesures que permetin als treballadors en actiu augmentar les seves aptitus laborals. Cal adoptar les següents mesures:
  • reconèixer les aptiuts adquiries al llarg de la vida laboral.
  • reconèixer de les habilitats i les titulacions dels nous immigrants.
  • fomentar els programes de reciclatge laboral.
  • relaxar els lí­mits d’edat per a figures com la d'”aprenent” dotant-les de més flexibilitat.
  • establir progames especial per a treballadors desaventatjats.
 • D.2 Per tal de facilitar la transició entre l’educació i el món del treball cal que els joves adquireixin les habilitats demandades en el mercat laboral, evitar l’abandonament precoç del sistema educatiu i combinar l’educació amb el treball.

Annex: OCDE 1994 jobs strategy

Aquestes són les 10 recomanacions que va fer el 1993 la OCDE per tal de reduir l’elevat i persistent atur que afectava des de feia anys els països de la OCDE.
The 1994 Jobs Strategy: the ten broad recommendations

 • 1. Set macroeconomic policy such that it will both encourage growth and, in conjunction with good structural policies, make it sustainable, i.e. non-inflationary.
 • 2. Enhance the creation and diffusion of technological know-how by improving frameworks for its development.
 • 3. Increase flexibility of working-time (both short-term and lifetime) voluntarily sought by workers and employers.
 • 4. Nurture an entrepreneurial climate by eliminating impediments to, and restrictions on, the creation and expansion of enterprises.
 • 5. Make wage and labour costs more flexible by removing restrictions that prevent wages from reflecting local conditions and individual skill levels, in particular of younger workers.
 • 6. Reform employment security provisions that inhibit the expansion of employment in the private sector.
 • 7. Strengthen the emphasis on active labour market policies and reinforce their effectiveness.
 • 8. Improve labour force skills and competences through wide-ranging changes in education and training systems.
 • 9. Reform unemployment and related benefit systems – and their interactions with the tax system – such that societies’ fundamental equity goals are achieved in ways that impinge far less on the efficient functioning of the labour markets.
 • 10. Enhance product market competition so as to reduce monopolistic tendencies and weaken insider-outsider mechanisms while also contributing to a more innovative and dynamic economy.

Més informació