Mercat laboral: 10 tendències dels últims anys (1994-2004)

Aquestes són les 10 tendències experimentades en els mercats laborals dels països de la OCDE durant el periode 1994-2004.

  1. La tendència creixent de l’atur s’ha aturat i en molts casos disminuït.
  2. La taxa d’ocupació i d’activitat ha augmentat.
  3. La taxa d’activitat femenina ha augmentat.
  4. La taxa d’ocupació femenina ha augmentat tot i que continua per sota de la masculina.
  5. S’ha aturat la tendència creixent de les jubilacions anticipades (55-64 anys). La taxa d’atur en aquesta franja es manté constant.
  6. La taxa d’atur juvenil (16-24 anys) ha augmentat. La taxa d’activitat en aquesta franja continua disminuint a causa de la incorporació més tardana al mercat laboral i una major permanència en el sistema educatiu.
  7. Malgrat la taxa d’ocupació de la població immigrant ha millorat més rí pidament que la de la població local, la taxa d’atur de la població immigrant és significativament major que la de la població nacional.
  8. En alguns països l’atur estructural continua present en algunes regions determinades.
  9. Els salaris alts han augmentat molt més que els salaris baixos.
  10. La percepció de les possibilitats d’ascens laboral per part dels treballadors amb salaris baixos han disminuït.

Més informació