Efectes de la polà­tica monetà ria

Efectes de la polí­tica monetí ria:

 • Efectes en els tipus d’interès dels mercats (ex: els tipus hipotecaris i dels dipòsits bancaris).
  • Un augment dels tipus hipotecaris disminueix la renda efectiva de les famí­lies.
  • Un augment dels tipus d’interès (actuals i futurs) redueix el valor dels actius i per tant, per un efecte renda, disminueix el consum.
  • Un augment dels tipus hipotecaris augmenta el cost de l’habitatge, reduint-ne la demanda i, en conseqüència, disminuint-ne els preus i disminuint el consum de les famí­lies.
 • Efectes sobre els preus dels actius financers (ex: una pujada del tipus d’interès fa més atractius productes com ara els Bons respecte altres com ara les accions).
  • Canvis en els preus dels actius poden afectar el valor de les empreses i per tant la seva capacitat d’accedir al crèdit.
 • Efectes sobre els tipus de canvi i la demanda de béns nacionals (ex: l’apreciació del tipus d’interès fa més atractius els actius denominats en la moneda nacional respecte els denominats en altres divises).
  • Un augment del tipus de canvi disminueix la competitivitat de les empreses nacionals. No obstant les empreses importadores milloraran la seva situació.
 • Efectes en les decisions de consum, estalvi i inversió dels individus i les empreses.
  • Un augment dels tipus d’interès fa més atractiu l’estalvi, fomentant l’estalvi i retardant el consum.
  • Un augment dels tipus d’interès disminueix els beneficis d’aquelles empreses que depenen del crèdit a curt termini.
  • Un augment dels tipus d’interès pot causar una desviació de recursos cap a inversions financeres en detriment d’inversions productives.
 • Efectes redistributius. Un augment dels tipus d’interès empitjora la situació dels creditors nets millorant la dels deutors nets. A més, els diferents grups responen de manera diferent a l’augment (o disminució) de la renta disponible.
 • Efectes en les expectatives futures de l’economia i sobre la confiança en que estan basades aquestes expectatives.
 • Efectes en les expectatives futures del mercat laboral i del nivell de salaris.

Font: Bank of England (The Monetary Policy Committee) – The transmission mechanism of monetary policy