El pes dels salaris en la distribució de la renda

Publica avui El Paí­s un avanç d’un informe elaborat per la Comissió Europea que revela que la participació dels salaris en la distribució de la renda es troba en els nivells més baixos de la història recent.

En concret el pes dels salaris sobre la renta total ha passat del 68% al 1993 al 64% al 2006.

La Comissió Europea reconeix que el major esforç en la lluita contra la inflació ha recaigut sobre els treballadors i que no hi ha pressions inflacionistes procedents del mercat laboral.

“en la situación actual hay empresas con ganancias muy importantes, pero su distribución no está beneficiando a los asalariados, que son los más, sino a las rentas no salariales, que son los menos”

Joaquí­n Almunia – Comissari d’Assumptes Econòmics i Monetí ris de la UE.

No obstant, tant el president del Banc Central Europeu com el president de la patronal europea UNICE han expressat la “necessitat” de continuar amb la “moderació” salarial.

Font: El Paí­s a partir del document Desarrollo de los salarios y de los costes laborales en la zona euro (Comissió Europea).