Fons i Plans de pensions a Espanya (2006)

Algunes dades sobre la situació dels fons i plans de pensions a Espanya…

Aquesta entrada és una actualització de Fons i Plans de pensions a Espanya (2005) i Fons i Plans de pensions a Espanya (2004)

Quadre 1. Dades bí siques sobre plans i fons de pensions a Espanya
Magnitut 2005 2006 (*) Increment absolut Imcrement %
Aportacions 7,567,0 milions Eur. 8,248 milions Eur. 681,0 milions Eur. 8,9%
Prestacions 2,559,4 milions Eur. 3,198 milions Eur. 638,6 milions Eur. 24,9%
Patrimoni acumulat 74,686,7 milions Eur. 83,024 milions Eur. 8,337,3 milions Eur. 11,1%
Partí­cipes 9,147,119 10,124,221 977,102 10,6%
Font: Informe de Seguros y Pensiones 2006, Dirección general de Seguros y Fondos de Pensiones (Ministerio de Economí­a y Hacienda), 2006
(*) Dades estimades
Evolució dels fons de pensions a Espanya 1988-2006

Quadre 2. Evolució dels plans de pensions a Espanya 1988-2006
Font: Informe de Seguros y Pensiones 2006, Dirección general de Seguros y Fondos de Pensiones (Ministerio de Economí­a y Hacienda), 2006

Quadre 2. Partí­ceps i aportacions als segons modalitat de plans de pensions
  Empresa Associats Individuals
Particeps 1.721.944 92.418 8.309.859
Partí­ceps (en %) 17% 0,9% 82,1%
Patrimoni (en %) 36,5% 1,4% 62,1%
Aportacions (en %) (*) 21,9% 1,1% 77%
Plans de prestació definida (en %) 0,1% 1% 0%
Plans d’aportació definida (en %) 79,3% 72% 100%
Plans mixtes (en %) 20,6% 27% 0%
Font: Informe de Seguros y Pensiones 2006, Dirección general de Seguros y Fondos de Pensiones (Ministerio de Economí­a y Hacienda), 2006
(*) Dades estimades
Quadre 4. Evolució del nombre de partí­ceps en plans de pensions (1989-2006)
Any Partí­ceps Increment (en %)
1989 315000 –
1990 628000 99,36
1991 840000 33,75
1992 1100000 30,95
1993 1369388 24,48
1994 1573519 14,91
1995 1749888 11,21
1996 2155042 23,15
1997 2663720 23,6
1998 3454170 29,67
1999 4139081 19,83
2000 4860622 17,43
2001 5806370 19,46
2002 6495144 11,86
2003 7185021 10,62
2004 8302738 15,56
2005 9147119 10,17
2006 (*) 10124221 10,68
Font: Informe de Seguros y Pensiones 2006, Dirección general de Seguros y Fondos de Pensiones (Ministerio de Economí­a y Hacienda), 2006
(*) Dades estimades
Quadre 5. Prestacions i beneficiaris
  Import Beneficiaris
Total 3.198 milions Eur. 360.554
Augment respecte l’any anterior 24,90%
Segons contingència (en %)
Jubilación 80,8 75,5
Incapacidad 8,2% 10,7%
Fallecimiento 11% 13,8%
Segons forma de la prestació (en %)
en forma de capital 70,8% 46,7%
en forma de renta 22,7% 48%
en forma mixta 6,5% 5,3%
Font: Informe de Seguros y Pensiones 2006, Dirección general de Seguros y Fondos de Pensiones (Ministerio de Economí­a y Hacienda), 2006
(*) Dades estimades

Notes

  • El Fons de pensions representen el 5,4% del total de l’estalvi de les families.
  • Cal tenir en compte que bona part dels plans mixtes contemplen les contingències per jubilació en règim exclusiu d’aportació definida. També cal recordar que, per imperatiu legal, els plans individuals només poden ser d’aoprtació definida.
  • Cal fer constar que el nombre de particeps té un valor relatiu degut a les duplicitats que es poden originar quan una mateixa persona és particep de diversos plans de pensions.
  • Aquest any la Dirección general de Seguros y Fondos de Pensiones no ha facilitat dades sobre el volum d’aportacions ralitzades el mes de desembre. Així­ mateix en la informació referent a les aportacions per trams d’eedat i de renta es facilita informació sobre particeps però no sobre volum d’aportacions cosa que limita molt les conclusions que es poden extreure de l’informe. El percentatge d’aportacions realitzades el mes de desembre i el percentatge d’aportacions realitzades per majors de 52 anys es poden considerar indicadors del grau en que els plans de pensions són un utilitzats com a instrument fiscal per a pagar menys impostos grí cies a les generoses bonificacions fiscals que presenten.

Més informació