La Renda Bà sica dels Iguals

La Renda Bí sica dels iguals (RBis) és el dret que té cada ciutadí , pel sol fet de nèixer, a percebre una quantitat periòdica per a cobrir les seves necessitats materials.
Per tal de no ser desvirtuada la Renda Bí sica dels Iguals ha de complir una sèrie de requisits. Ha de ser individual (no familiar), universal (no contributiva), incondicional, igual per a tothom i amb una quantí­a com a mí­nim igual al llindar de pobresa. Una part de la Renda Bí sica s’entragaria en forma monetí ria i una altra part en forma de béns i serveis públics. La majopria de les prestacions de l’estat del benestar actual serien absorvides i substituides per la Renda Bí sica.

Aquesta és una entrevista a José Iglesias Fernández sobre la Renta Bí sica dels Iguals realitzada per la gent de Baladre l’abril del 2007.

Més informació sobre la Renda Bí sica dels Iguals: www.rentabasica.net
Video allotjat al Google Video: Qué es la Renta Básica de los Iguales? Entrevista a José Iglesias Fernández