Google Chart API

En el post anterior veureu qui ha dos grí fics. Doncs bé, per a crear-los he utilitzat el nou servei de can Google Google Chart API que permet crear grí fiques a través d’un simple enllaç URL.

El servei és força flexible a i interessant si bé el seu major potencial és per a aplicacions web que necessitin crear molts grí fics i que les dades d’aquests variin amb relativa facilitat. En canvi per a contingut estí tic la seva utilitat és més limitada i jo optaria per a servir els grí fics localment (ja sigui en format imatge o generant-los amb javascript.

A continuació els dos grí fics generants diní micament pel Google Chart API i després servits com a imatge local:

Gráfico 1.Gasto en protección social como porcentaje del PIB

Gráfico 2. Gasto en prestaciones sociales por habitante. Unidades de Poder de compra.

La precariedad del bienetar (grí fico 1)

La precariedad del bienetar (grí fico 2)