La perversió del llenguatge…

La Comissió Europea considera “un pas endavant” el mí xim de 65 hores setmanals!

La sintí xis de cocentració reconcilia dos mots oposats unint-los en una estructura ferma i familiar que s’assumeix sense dificultats. Així­:

  • partits que treballen a favor del capitalisme s’anomenen socialistes,
  • goberns despòtics s’naomènen democrí tics,
  • eleccions manipulades s’anomenen lliures,
  • accions militars enormement destructives s’anomenen humanití ries,
  • intervancionismes marcadament autoritasis ‘anomenen (neo)liberals,
  • productes i prí ctiques industrials s’anomenen naturals, biològics i ecològics.

Font: Jose Manuel Naredo – Las raí­ces económicas del deterioro ecológico y social (2007)