Excel: grà fiques instantà nies

Una manera senzilla i rí pida de fer grí fics de barres en un document de MS Excel (també serveix per a qualsevol altre tipus de full de cí lcul) sense fer servir la funció d’insertar grí fics és amb la funció:


=REPETIR("I";num.de.vegades.que.ho.volem.repetir)

Font: lifehacker