Arxiu d'etiquetes: Impostos

Un 63% dels treballadors espanyols són mileuristes

En les darreres setmanes s’ha fet públic el darrer informe dels tècnics del Ministerio de Hacienda (Gestha).

Tots els mitjans de comunicació en destaquen que el 63% dels treballadors espanyols (16,7 milions d’assalariats i 1,6 milions de treballadors per compte pròpi) són mileuristes.

Caldria matitzar que més que un 63% dels treballadors espanyols siguin mileuristes, el que diu l’informe és que aquest 63% DECLARA guanyar menys de mil euros mensuals. En el cas dels treballadors assalariats aquest matí­s no té massa importí ncia però en el cas de treballadors per compte propi la cosa canvia. Resulta sorprenent que un 75% dels empresaris espanyols declarin tenir uns ingressos mileuristes. El 1993 declaraven de mitjana més de 10.000 euros i des d’aleshores la diferència entre les rentes salarials i les rentes del treball no han parat de créixer!

Llavors només pot haver-hi tres explicacions possibles (o totes a la vegada):

 • Donat que la major part de les empreses son petites i mitjanes empreses i que aquestes són les que han patit més la restricció del crèdit fruit de la crisi financera, en un moment de crisi com l’actual els empresaris estiguin sacrificant les seves rentes en favor de donar auxili a les seves empreses.
 • El nivell de frau o evasió fiscal és el evadí­ssim i estí  molt més estès del que tradicionalment es considerava (s’estimava aproximadament un 20%) i no parlo només de paraisos fiscals sinó de tot tipus d’instruments d’inversió que permeten mantenir les rentes en dipòsit a l’espera del moment en que siguin necessí ries podent decidir en cada periode quant es vol pagar d’impostos
 • Hi ha un important volum de treballadors per compte propi que en realitat estan en una situació tant o més precí ria que els treballadors assalariats. Són el que s’anomena falsos autònoms o autònoms dependents ja que malgrat que jurí­dicament se’ls considera empresaris individuals no tenen cap (o molt poc) control sobre què, quant, quan, com i per a quí­ produeixen.

Tot això però no és res sorprenent. De fet a principis del 2007, el l’informe del Seminari Taifa Hay pobres porque hay muy, muy ricos ja estivamen que la precarietat (un fenòmen més í mpli i qualitatiu que no l’adjectiu de mileurista) ja afectava fins a un 60% de la població espanyola i en aquells moments encara no havia esclatat la crisi financera i encara viviem sota els efectes de la bombolla immobiliaria i financera que expandia l’ocupació i la creació de riquesa!

Programa d’ajuda a la Renda 2007 sota Linux

Malgrat l’Agència Tributaria continua sense proporcionar una versió multiplataforma del programa PADRE d’ajuda per a la confecció de la declaració de l’IRPF, hi ha qui ha trobat la solució per a fer-lo funcionar sota linux.

 • 1. Instal·lar el WINE.
 • 2. Descarregar el programa PADRE i instal·lar-lo amb el WINE.
 • 3. Utilitzant l’script winetricks instal·lar els paquets següents: fakeie (o fakeie6), dcom98, jet40, mdac28, mfc40 i vcrun2005
 • 4. Ja es pot executar el programa correctament

Font: Delirios de un Informático

Documentació que cal tenir en compte per a la declaració de Renda

S’acosta l’època de pagar a hisenda per a la majoria dels ciutadans del Reino de España.

Documentació que cal tenir en compte:

 • Certificats de retencions de totes les empreses on s’hagi treballat i/o certificats de pensions obtingudes (INSS, INEM, ETT…) així­ com ajudes rebudes per fills a cí rrec.
  • Certificats de retencions de fills/es que vagin treballar durant l’any anterior i no facin declaració de renda.
  • En el cas de professionals independents, certificats de retencions.
 • En el cas de baixa per incapacitat temporal o accident de treball, l’import percebut.
 • Certificats de retencions de bancs, caixes d’estalvi i altres entitats financeres. També de rescats de Plans de Pensions i/p assegurances de vida.
 • Rebuts de l’IBI
 • En el cas de propietaris d’immobles arrendats, justificants d’ingressos i despeses. Si s’escau, certificat de retencions.
 • Justificants de pagaments de lloguer de l’habitatge habitual.
 • Justificants d’aportacions a Plans de Pensions o mutualitats de previsió social.
 • Certificats de préstec/hipoteca per adquisició o rehabilitació de l’habitatge habitual. Factures de compra i despeses de Notaria, Registre, entregues a compte al promotor, subvencions per a l’adquisició d’habitatge, certificats de “Compte Habitatge”…
 • En el cas de transmissions de béns immobles, accions, fons d’inversió, etc. justificants corresponents del valor i data de compra així­ com de l’import i data de venda.
 • En el cas d’empresaris en el règim d’estimació directa, justificants de pagaments de primes d’assegurances de malaltia.
 • Certificats de donacions a entitats benèfiques.
 • n el cas d’algun membre de la famí­lia amb minusvalidesa, certificat acreditatiu de minusvalidesa.
 • Documentació de qualsevol tipus de subvenció (PAC, Alta Muntanya, etc.) cobrada durant l’any anterior.
 • En el cas d’empresaris llibres de registre d’ingressos i despeses i béns d’inversió i pagaments efectuats a compte de l’IRPF.

Règim fiscal de la «33ª Copa Amèrica».

Repassant la Llei 41/2007, de 7 de desembre  de Regulació del Mercat Hipotecari un es troba amb la sorpresa de la que a la disposició adicional setena s’estableixen tota una sèrie d’incentius fiscals per a l’esdeveniment de la 33a Copa Amèrica València 2009. Costa d’entendre que s’hagi inclòs en una llei de reforma del mercat hipotecari a no ser que el que es pretenia era que això passés desapercebut (cosa que no té massa sentit tampoc).

El que és rellevant però és que queda molt clar a qui beneficia aquest esdeveniment (i és un exemple de tots els grans esdeveniments que es celebren arreu i que es diu que portaran un gran benefici per a la ciutat/regió que els acull). Mirant les mesures es veurí  que aquest tipus d’esdeveniments només serveixen per a obtenir enormes guanys per a les entitats promotores, organitzadoes i col·laborades; beneficis, els quals són, a més, lliures d’impostos. Un cop més ens trobem davant d’una actuació del sector públic subordinant-se al sector privat quan no una transferència directa de recursos.

A continuació la llista d’incentius fiscals:

Continua la lectura de Règim fiscal de la «33ª Copa Amèrica».