Arxiu d'etiquetes: Linux

P2PTV sota Linux

El client de P2PTV SopCast té una versió nadiua per a linux.

Per a provar-lo:

 • Descarregar i descomprimir: $ wget http://download.sopcast.cn/download/sp-auth.tgz
 • Executar-lo introduir la URL:PORT per al programa que vulguem veure (3908 és un port lliure en el qual rebre la senyal i 8908 és el port que farem servir per a poder accedir-hi des del reproductor: $ ./sp-sc-auth sop://URL:PORT 3908 8908 > /dev/null &
 • Obrir el vlc per a visualitzar-lo: $ vlc http://localhost:8908/tv.asf

Si no volem fer servir el vlc podem instal·lar la interfí­cie grí fica:

 • Descarregar: $ wget http://qsopcast.googlecode.com/files/qsopcast-0.3.5.tar.bz2
 • Descomprimir: $ tar xvjf qsopcast-0.3.5.tar.bz2
 • Compilar i instal·lar: qmake; make; make install
 • Executar-la: $ qsopcast

Font: Todo Linux, nº 94

Programa d’ajuda a la Renda 2007 sota Linux

Malgrat l’Agència Tributaria continua sense proporcionar una versió multiplataforma del programa PADRE d’ajuda per a la confecció de la declaració de l’IRPF, hi ha qui ha trobat la solució per a fer-lo funcionar sota linux.

 • 1. Instal·lar el WINE.
 • 2. Descarregar el programa PADRE i instal·lar-lo amb el WINE.
 • 3. Utilitzant l’script winetricks instal·lar els paquets següents: fakeie (o fakeie6), dcom98, jet40, mdac28, mfc40 i vcrun2005
 • 4. Ja es pot executar el programa correctament

Font: Delirios de un Informático

Desactivar el Touchpad mentre s’escriu

Com desactivar el Touchpad del portí til mentre s’escriu per evitar moure el cursor sense voler.

1. Cal editar l’arxiu xorg.conf.

sudo gedit /etc/X11/xorg.conf

2. Cercar la secció referent al Touchpad


Section "InputDevice"
Identifier "Synaptics Touchpad"
Driver "synaptics"

3. Afegir la següent lí­nia

Option "SHMConfig" "on"

4. Fer que el programa syndaemon s’executi cada cop que s’inicia una sessió.

syndaemon -d

Via: Mundo Geek

integrar el calendari de google amb el de GNOME

Aquest és un truc per integrar el calendari de Google Calendar amb el calendari de GNOME sense fer servir evolution, encara que requereix tenir el paquet evolution i evolution-server instal·lats. També pot fer-se sevir amb qualsevol calendari en format iCalendar.

/usr/libexec/evolution-webcal $URL

on $URL representa l’adreça en format webcal: del calendari que volem afegir.

Font: Bryan Clark – Mashing Google Calendar and GNOME

Servidor d’impresió wireless (IPP)

Com a conseqüència de la reorganització general del pis, la impressora ja no estí  sota el moble d’escriptori on generalment hi ha el portí til. Així­ doncs vaig comprar un servidor d’impresió sense cables per a connectar l’impressora a la xarxa i poder imprimir des de qualsevol dels ordinadors. L’escollit va ser un Conceptronic Wireless USB 54Mbps Printer Server (C54PSERVU). Malgrat la capsa i la pí gina web diuen que només funciona amb Windows, es pot configurar a través d’una interfí­cie web (porta un CD amb una eina de configuració per a Windows) i com que suporta múltiples protocols (Raw Printing, IPP Printing, LPR Printing, AppleTalk Printing, NetWare Printing, SMB, SNMP i NetBEUI) es pot fer servir en xarxes Linux o xarxes mixtes.

Primer de tot cal activar el mode wireless ja que per defecte el servidor ve preparat per a una xarxa convencional. Per fer-ho conectarem el dispositiu al router a través del port ethernet i entrarem al dispositiu a través de l’interfí­cie web que proporciona i l’adreça IP que te assignada per defecte. Un cop dins, modificarem l’adreça IP si cal i activarem el mode wireless i els protocols d’impresió que vulguem utilitzar. En el meu cas només el protocol IPP. Un cop fet això ja podem desconnectar el servidor del port ethernet i connectar-lo a la impresora.

En segon lloc només queda configurar els ordinadors clients per a que puguin imprimir a través de la impressora de la xarxa.

Ubuntu/Linux

 1. Seleccionar “Impresores” dins el menú Sistema>Administració.
 2. Seleccionar “Impresora Nova”
 3. Dins el quadre de dialeg, seleccionar “Impresora de xarxa” i “impresora CUPS (IPP)”
 4. URI: ipp://ADREí‡A_IP_DEL_SERVIDOR/lpt1
 5. Seleccionar fabricant i model de la impresora.
 6. Assignar una descripció i una ubicació a la impresora (són camps simplement informatius)

MS Windows XP

 1. Instal·lar el controlador de la impresora
 2. Dins del quadre “impresores i faxos” seleccionar “Afegir impresora nova”
 3. Selecciona “Afegeix una impresora de la xarxa”
 4. URI: ipp://ADREí‡A_IP_DEL_SERVIDOR/lpt1
 5. Seleccionar el controlador adequat
 6. Assignar un nom i afegir una descripció

Configuració del touchpad ALPS (linux)

Això és una nota mental per a ternir sempre a ma el bocí­ de l’arxiu etc/xorg.conf (o etc/X11/xorg.conf segons la distribució) que configura correctament els touchpads Alps, com ara el del Toshiba Qosmio G20.

Section "InputDevice"
    Identifier   "Synaptics Touchpad"
    Driver "synaptics"
    Option "SendCoreEvents" "true"
    Option "Device" "/dev/psaux"
    Option "Protocol" "auto-dev"
    Option "HorizScrollDelta" "0"
    Option "SHMConfig" "true"
	Option "LeftEdge" "130"
	Option "RightEdge" "840"
	Option "TopEdge" "130"
	Option "BottomEdge" "640"
	Option "FingerLow" "7"
	Option "FingerHigh" "8"
	Option "MaxTapTime" "180"
	Option "MaxTapMove" "110"
	Option "EmulateMidButtonTime" "75"
	Option "VertScrollDelta" "20"
	Option "HorizScrollDelta" "20"
	Option "MinSpeed" "0.25"
	Option "MaxSpeed" "0.50"
	Option "AccelFactor" "0.030"
	Option "EdgeMotionMinSpeed" "200"
	Option "EdgeMotionMaxSpeed" "200"
	Option "UpDownScrolling" "1"
	Option "CircularScrolling" "1"
	Option "CircScrollDelta" "0.1"
	Option "CircScrollTrigger" "2"
 
	#always usefull
	Option "Emulate3Buttons" "true"
EndSection