Arxiu d'etiquetes: Nota mental

P2PTV sota Linux

El client de P2PTV SopCast té una versió nadiua per a linux.

Per a provar-lo:

 • Descarregar i descomprimir: $ wget http://download.sopcast.cn/download/sp-auth.tgz
 • Executar-lo introduir la URL:PORT per al programa que vulguem veure (3908 és un port lliure en el qual rebre la senyal i 8908 és el port que farem servir per a poder accedir-hi des del reproductor: $ ./sp-sc-auth sop://URL:PORT 3908 8908 > /dev/null &
 • Obrir el vlc per a visualitzar-lo: $ vlc http://localhost:8908/tv.asf

Si no volem fer servir el vlc podem instal·lar la interfí­cie grí fica:

 • Descarregar: $ wget http://qsopcast.googlecode.com/files/qsopcast-0.3.5.tar.bz2
 • Descomprimir: $ tar xvjf qsopcast-0.3.5.tar.bz2
 • Compilar i instal·lar: qmake; make; make install
 • Executar-la: $ qsopcast

Font: Todo Linux, nº 94

Documentació que cal tenir en compte per a la declaració de Renda

S’acosta l’època de pagar a hisenda per a la majoria dels ciutadans del Reino de España.

Documentació que cal tenir en compte:

 • Certificats de retencions de totes les empreses on s’hagi treballat i/o certificats de pensions obtingudes (INSS, INEM, ETT…) així­ com ajudes rebudes per fills a cí rrec.
  • Certificats de retencions de fills/es que vagin treballar durant l’any anterior i no facin declaració de renda.
  • En el cas de professionals independents, certificats de retencions.
 • En el cas de baixa per incapacitat temporal o accident de treball, l’import percebut.
 • Certificats de retencions de bancs, caixes d’estalvi i altres entitats financeres. També de rescats de Plans de Pensions i/p assegurances de vida.
 • Rebuts de l’IBI
 • En el cas de propietaris d’immobles arrendats, justificants d’ingressos i despeses. Si s’escau, certificat de retencions.
 • Justificants de pagaments de lloguer de l’habitatge habitual.
 • Justificants d’aportacions a Plans de Pensions o mutualitats de previsió social.
 • Certificats de préstec/hipoteca per adquisició o rehabilitació de l’habitatge habitual. Factures de compra i despeses de Notaria, Registre, entregues a compte al promotor, subvencions per a l’adquisició d’habitatge, certificats de “Compte Habitatge”…
 • En el cas de transmissions de béns immobles, accions, fons d’inversió, etc. justificants corresponents del valor i data de compra així­ com de l’import i data de venda.
 • En el cas d’empresaris en el règim d’estimació directa, justificants de pagaments de primes d’assegurances de malaltia.
 • Certificats de donacions a entitats benèfiques.
 • n el cas d’algun membre de la famí­lia amb minusvalidesa, certificat acreditatiu de minusvalidesa.
 • Documentació de qualsevol tipus de subvenció (PAC, Alta Muntanya, etc.) cobrada durant l’any anterior.
 • En el cas d’empresaris llibres de registre d’ingressos i despeses i béns d’inversió i pagaments efectuats a compte de l’IRPF.

Tracks – DreamHost

== What is tracks? ==

”’Tracks”’ is a web-based application to help you implement [http://www.davidco.com/ David Allen’s] [http://www.amazon.com/gp/product/0142000280/qid=1143370534/sr=2-1/ref=pd_bbs_b_2_1/103-9587420-9758203?s=books&v=glance&n=283155 Getting Things Doneâ„¢] methodology. It was built using [http://www.rubyonrails.com/ Ruby on Rails], and comes with a built-in webserver (WEBrick), so that you can run it on your own computer if you like. It can be run on any platform on which Ruby can be installed, including Mac OS X, Windows XP and Linux. Tracks is Open Source, free and licensed under the [http://creativecommons.org/licenses/GPL/2.0/ GNU GPL].

== Current features ==

* Flexible views of your actions
* Quick and easy adding of new actions
* Getting yourself organized
* Getting everyone organized
* Getting informed

== Install Tracks on Dreamhost ==

1. Create a MySQL database through the Dreamhost panel.

2. Login vian SSH to your domain

3. cd WHERE TO INSTALL TRACKS

4. svn co –username=guest http://www.rousette.org.uk/svn/tracks-repos/tags/current tracks

5. rename config/database.yml.tmpl to config/database.yml, config/environment.rb.tmpl to config/environment.rb and (folder) log.tmpl to log.

6. Edit the database.yml file and file it with your database information

7. Edit the environment.rb file. You need to edit the line that reads SALT = “change-me” and change it to something unique for you. You can also uncomment and change the timezone.

8. cd PATH/TO/TRACKS

9. rake migrate

10. If there appear no errors on console that’s everything.

11. Go to http://URL-TO-TRACKS/public/signup to signup and create an admin user

12. Go to http://URL-TO-TRACKS/public/login to login and start using tracks

13. ”’OPTIONAL:”’ You can use some .htaccess ”magic” to redirect the main dir to the public dir

== More information ==

* [http://www.rousette.org.uk/projects/ Tracks] * [http://dev.rousette.org.uk/ Tracks on Trac]

Desactivar el Touchpad mentre s’escriu

Com desactivar el Touchpad del portí til mentre s’escriu per evitar moure el cursor sense voler.

1. Cal editar l’arxiu xorg.conf.

sudo gedit /etc/X11/xorg.conf

2. Cercar la secció referent al Touchpad


Section "InputDevice"
Identifier "Synaptics Touchpad"
Driver "synaptics"

3. Afegir la següent lí­nia

Option "SHMConfig" "on"

4. Fer que el programa syndaemon s’executi cada cop que s’inicia una sessió.

syndaemon -d

Via: Mundo Geek

xuleta pdftk

Un recordatori d’algunes de les funcions del programa pdftk. També hi ha disponible una interfí­cie grí fica, GUIPDFTK.

Exemples:

Unir dos o més PDFs en un document nou.

pdftk 1.pdf 2.pdf 3.pdf cat output 123.pdf

o

pdftk *.pdf cat output combinados.pdf

Extreure pí gines de diferents documents i combinar-les.

pdftk A=uno.pdf B=dos.pdf cat A1-7 B1-5 A8 output combinado_especial.pdf

Codificar un PDF amb una paraula de pas forta.

pdftk midocumento.pdf output midocumento-codificiado.pdf owner_pw password123

Descodificar-lo.

pdftk midocu-codificado.pdf input_pw pasword123 output docu-descodificado.pdf

Unir dos arxius, un d’ells codificat.

pdftk A=docu-codificado.pdf otrodocu.pdf input_pw A=password123 cat output combinado2.pdf

Descomprimir el text d’un document PDF.

pdftk midocumento.pdf output midocumento.simple.pdf uncompress

Reparar un document PDF (si és possible).

pdftk documento-dagnado.pdf output documento-corregido.pdf

Font: Mikrotecnologias – La super herramienta para PDF.

Copies de seguretat per correu (OpenOffice.org)

Aquesta és una macro per a l’OpenOffice.org per a enviar documents per correu electrònic de manera “silenciosa”.


Sub SendMailBackup()
Dim MailAddress As String, MessageSubject As String
Dim ThisDocURL As String, DocDir As String, FileName As String
Dim MailAgent As Object, MailClient As Object, MailMessage As Object, ThisDoc As Object
Dim Args()
ThisDoc=ThisComponent
If ThisDoc.hasLocation=False Then
MsgBox "You must save the document first!" :End
End If
ThisDocURL=ThisDoc.getURL()
If ThisDoc.isModified Then
ThisDoc.storeAsURL(ThisDocURL, Args)
End if
If (Not GlobalScope.BasicLibraries.isLibraryLoaded("Tools")) Then
GlobalScope.BasicLibraries.LoadLibrary("Tools")
End If
DocDir=DirectoryNameoutofPath(ThisDocURL, GetPathSeparator())
FileName=Dir(ThisDocURL, 0)
MailAddress="backup@email.com"
MessageSubject="[OOO_DOC_BACKUP] " & FileName & " " & CDateToISO(Date) & " - " &_
Hour(Time)& ":" & Minute(Time) & ":" & Second(Time)
If GetGUIType=1 Then
MailAgent=CreateUnoService("com.sun.star.system.SimpleSystemMail")
Else
MailAgent=CreateUnoService("com.sun.star.system.SimpleCommandMail")
End If
MailClient=MailAgent.querySimpleMailClient()
MailMessage=MailClient.createSimpleMailMessage()
MailMessage.setRecipient(MailAddress)
MailMessage.setSubject(MessageSubject)
MailMessage.setAttachement(Array(ThisDocURL))
MailClient.sendSimpleMailMessage(MailMessage, 1)
End Sub

Font: Linux.com – OooBasic crash course: One-click email backup of OpenOffice.org documents

integrar el calendari de google amb el de GNOME

Aquest és un truc per integrar el calendari de Google Calendar amb el calendari de GNOME sense fer servir evolution, encara que requereix tenir el paquet evolution i evolution-server instal·lats. També pot fer-se sevir amb qualsevol calendari en format iCalendar.

/usr/libexec/evolution-webcal $URL

on $URL representa l’adreça en format webcal: del calendari que volem afegir.

Font: Bryan Clark – Mashing Google Calendar and GNOME