Arxiu d'etiquetes: Posts

Copies de seguretat per correu (OpenOffice.org)

Aquesta és una macro per a l’OpenOffice.org per a enviar documents per correu electrònic de manera “silenciosa”.


Sub SendMailBackup()
Dim MailAddress As String, MessageSubject As String
Dim ThisDocURL As String, DocDir As String, FileName As String
Dim MailAgent As Object, MailClient As Object, MailMessage As Object, ThisDoc As Object
Dim Args()
ThisDoc=ThisComponent
If ThisDoc.hasLocation=False Then
MsgBox "You must save the document first!" :End
End If
ThisDocURL=ThisDoc.getURL()
If ThisDoc.isModified Then
ThisDoc.storeAsURL(ThisDocURL, Args)
End if
If (Not GlobalScope.BasicLibraries.isLibraryLoaded("Tools")) Then
GlobalScope.BasicLibraries.LoadLibrary("Tools")
End If
DocDir=DirectoryNameoutofPath(ThisDocURL, GetPathSeparator())
FileName=Dir(ThisDocURL, 0)
MailAddress="backup@email.com"
MessageSubject="[OOO_DOC_BACKUP] " & FileName & " " & CDateToISO(Date) & " - " &_
Hour(Time)& ":" & Minute(Time) & ":" & Second(Time)
If GetGUIType=1 Then
MailAgent=CreateUnoService("com.sun.star.system.SimpleSystemMail")
Else
MailAgent=CreateUnoService("com.sun.star.system.SimpleCommandMail")
End If
MailClient=MailAgent.querySimpleMailClient()
MailMessage=MailClient.createSimpleMailMessage()
MailMessage.setRecipient(MailAddress)
MailMessage.setSubject(MessageSubject)
MailMessage.setAttachement(Array(ThisDocURL))
MailClient.sendSimpleMailMessage(MailMessage, 1)
End Sub

Font: Linux.com – OooBasic crash course: One-click email backup of OpenOffice.org documents

Around this date in the past… Widget Edition


[ ENGLISH VERSION ] [ VERSION EN CASTELLANO ] [ VERSIÓ EN CATALí€ ]


Com que fa poc que vaig modificar el tema que faig servir al blog per a que soportés els nous widgets de WordPress, he pensat que seria útil fer un widget del plugin Around this date in the past….
Per a fer-ho més fí cil, el widget és un plugin independent, així­ que NO és necessari tenir el plugin original funcionant.

Nom del plugin: Around this date in the past… – Widget Edition
URI del plugin:
http://www.junyent.org/blog/arxius/2006/05/20/around-this-date-in-the-past-wordpress-widget/
Descripció: Widget que mostra entrades/posts de les mateixes dates en anys anteriors (si n’hi ha)
Autor: Joan Junyent Tarrida
Versió: 0.7

Més informació: Around this date in the past…


Como hace poco modifiqué el tema que uso en el blog para añadirle soporte para los nuevos Widgets de WordPress, he pensado que serí­a útil hacer un widget del plugin Around this date in the past….
Para hacerlo más fácil, el widget es un plugin independiente, así­ que NO es necesario tener el plugin original funcionando.

Nombre del plugin: Around this date in the past… – Widget Edition
URI del plugin:
http://www.junyent.org/blog/arxius/2006/05/20/around-this-date-in-the-past-wordpress-widget/
Descripción: Widget que muestra entradas/posts de las mismas fechas en el pasado (si las hay)
Autor: Joan Junyent Tarrida
Versión: 0.7

Más información y detalles: Around this date in the past…


As I recently modified the theme I use in my blog to add support for the new WordPress Widgets, I’ve thought It would be useful making a widget of the Around this date in the past… plugin.
To make it easier, this widget is a standalone plugin so it is NOT necessary to have the original plugin installed.

Plugin Name: Around this date in the past… – Widget Edition
URI del plugin:
http://www.junyent.org/blog/arxius/2006/05/20/around-this-date-in-the-past-wordpress-widget/
Description: Widget that shows entries/posts around this date in the past (if they exist)
Autor: Joan Junyent Tarrida
Version: 0.7

More information and details: Around this date in the past…