Arxiu d'etiquetes: Wordpress-plugins

WP Parallax Content Slider with custom post types

I needed to create a custom version of the plugin WP Parallax Content Slider that shows the contents of a custom post type in a parallax slider.

Here is how I’ve done it:

1. I set up a new custom post type called slides

$labels = array(
 	'name' => _x('Slides', 'slide'),
 	'singular_name' => _x('Slide', 'slide'),
 	'add_new' => _x('Add New Slide', 'slide'),
 	'add_new_item' => __('Add New publication'),
 	'edit_item' => __('Edit slide'),
 	'new_item' => __('New slide'),
 	'view_item' => __('View slide'),
 	'search_items' => __('Search slide'),
 	'not_found' => __('No slides found'),
 	'not_found_in_trash' => __('No slide found in Trash'),
 	'parent_item_colon' => ''
  );
  $args = array(
 	'labels' => $labels,
 	'public' => true,
 	'publicly_queryable' => true,
 	'show_ui' => true,
 	'query_var' => true,
 	'rewrite' => true,
 	'capability_type' => 'post',
 	'hierarchical' => false,
 	'menu_position' => null,
 	'supports' => array('title','editor','author','thumbnail','excerpt','comments')
);
  register_post_type('slide',$args);

2. then modified the plugin in order to select only the “slide” post type

$args = array( 'post_type' => array('slide'), // not 'page'
					  'orderby' => $prlx_sort,
					  'order' => $prlx_order,
					  'numberposts' => $prlx_slider_nb_articles,
					  'cat' => $cat );

		$myposts = get_posts( $args );

		// --------------------------------------------------------
		// HTML Output beginning

3. and finally tweaked the output display in order to show the contents and thumbnail:

/*
	 * Generate HTML output for an article slide
	 */
	function get_article_slide($title, $content, $link_article, $url_image, $title_length, $alt_image = 'Alternative text')
	{
		// Parameters
		if (strlen($title) > $title_length) $title = substr($title, 0, $title_length)."...";

		// Slide output
		$outputSlide = "<div class='da-slide'>"."n";
		$outputSlide .= "<h2>".$title."</h2>"."n";
		$outputSlide .= $content."n";
		// $outputSlide .= "<a href='".$link_article."' class='da-link'>Read more</a>"."n";
		$outputSlide .= "<div class='da-img'><img src='".$url_image."' alt='".$alt_image."' /></div>"."n";
		$outputSlide .= "</div>"."n";
		return $outputSlide;
	}

WordPress Forum thread: WordPress › Support » Use with custom post types.

[Plugin: WordPress Publication Repository] How to start using the plugin?

The easiest way o display a publications page would be to create a new page template (e.g. cloning the archive or the index template) and add the following code before the loop.


query_posts( 'post_type=publications');

You can also create a custom template for the single publications view by naming it single-publication.php

Custom tags list

Plugin Name: Custom Tags List
Author: Joan Junyent Tarrida
Author URI: http://junyent.org/
Contributors: jjunyent
Donate link: http://junyent.org/blog/my-code
Plugin URI: http://www.junyent.org/blog/2006/05/20/around-this-date-in-the-past-wordpress-widget/
Version: 0.1
Tags: tags
Requires at least: 2.3
Tested up to: 2.3
Stable tag: 0.1

Aquest és un plugin que preten aprofitar la noves capacitats de taxonomia que incorpora el WordPress 2.3.

Permet insertar les etiquetes d’una entrada de manera personalitzada.

Permet les següents opcions:

 • Mostrar una llista del tipus Tag 1, Tag 2, Tag 3 i Tag 4 amb un separador diferent per a l’última etiqueta.
 • Mostrar una llista d’etiquetees que enllacin amb els fils RSS de cada categoria.
 • Mostrar una llista d’etiquetes que enllacin amb serveix web externs (ex: flickr, del.icio.us, technorati, etc.) i que pertetin descobrir continguts relacionats.

Aviat… Molt aviat…

Around this date in the past… 0.6.1

He corregit un error del plugin Around this date in the past… (i del wigdet derivat d’aquest mateix plugin). El problema passava quan el tí­tol de les entrades contenia “cometes dobles” ja que l’atribut title dels enllaços es formava malament.

Més informació i descarregues de l’última versió:

WordPress CommenTracker


[ ENGLISH VERSION ] | [ VERSION EN CASTELLANO ] | [ VERSIÓ EN CATALí€ ]


Nom del plugin: WordPress CommenTracker
URI del plugin:
http://www.junyent.org/blog/arxius/2006/08/31/wordpress-commentracker/
Descripció: Plugin que permet conservar una copia dels comentaris que anem deixant en altres blogs.
Autor: Joan Junyent Tarrida
Versió: 0.1.1
URI del autor: http://www.junyent.org/

ACTUALITZACIÓ: Arreglat error en la funció wpctblogs.


Nombre del plugin: WordPress CommenTracker
URI del plugin:
http://www.junyent.org/blog/arxius/2006/08/31/wordpress-commentracker/
Descripción: Plugin para guardar una copia de los comentarios que vamos dejando en otros blogs
Autor: Joan Junyent Tarrida
Versión: 0.1.1
URI del autor: http://www.junyent.org/

ACTUALIZACIÓN: Arreglado error en la función wpctblogs.


Plugin Name: WordPress CommenTracker
URI del plugin:
http://www.junyent.org/blog/arxius/2006/08/31/wordpress-commentracker/
Description: It allows to track the comments we post in other blogs.
Author: Joan Junyent Tarrida
Version: 0.1.1
URI del autor: http://www.junyent.org/

UPDATE: Fixed bug in wpctblogs function.

Continua la lectura de WordPress CommenTracker

Around this date in the past… 0.6


[ENGLISH VERSION] [VERSIÓN EN CASTELLANO] [VERSIÓ EN CATALí€]


Arran d’un comentari d’en Nakadai vaig decidir millorar el Widget per a WordPress Around this date in the past…

He afegit 2 modes nous. Ara, a més a més de poder obtenir entrades al voltant de la data d’avui de fa X anys també es poden obtenir entrades dels últims X anys així­ com entrades des d’un determinat any.

Possibles usos:

 • Mode 1: Mostrar entrades del dia d’avui de l’any passat.
 • Mode 2: Mostrar entrades d’aquesta setmana dels últims 5 anys.
 • Mode 3: Mostrar entrades del dia d’avui des de l’any 2004.

Podeu descarregar la nova versió aquí­: Around this date in the past… Widget Edition

NOTA: He afegit aquests canvis també a la versió plugin d’Around this date in the past…


Inspired by a comment from Nakadai I decided to enhance the WordPress Widget Around this date in the past…

I added 2 new modes. Now, in addition of being able to retreive posts around today’s date X years ago, you can also get posts around today’s date for the last X years or since year X.

Examples of use:

 • Mode 1: Show posts of this date last year.
 • Mode 2: Show posts of this week for the last 5 years.
 • Mode 3: Show posts of today’s date since year 2004.

You can donload the new version from here: Around this date in the past… Widget Edition

NOTA: I also implemented this modifications to thbe plugin version of Around this date in the past…


A raiz de un comentario de Nakadai decidí­ mejorar el Widget para WordPress Around this date in the past…

He añadido dos nuevos modos. Ahora, además de poder obtener entradas/posts alrededor de la fecha de hoy de hace X años, también se pueden obtener entradas de los últims X años así­ como entradas alrededor de la fecha de hoy desde un determinado año.

Posibles usos:

 • Modo 1: Mostrar entradas del dí­a de hoy del año pasado.
 • Modo 2: Mostrar entradas de esta misma semana de los últimos 5 años.
 • Modo 3: Mostrar entradas del dí­a de hoy cada año desde el año 2004.

Podeis descargar la nueva versión aquí­: Around this date in the past… Widget Edition

NOTA: He implementado estas modificaciones también a la versión plugin de Around this date in the past…

Around this date in the past… 0.5.2


[ ENGLISH VERSION ] [ VERSION EN CASTELLANO ]

Grí cies a una aportació de Luí­s Pérez (aka Cinéfilo) els plugins Around this date in the past… i Around this date in the past… Widget Edition ara generen codi XHTML ví lid.

Podeu descarregar-le la última versió (0.5.2) aquí­:[ ENGLISH VERSION ] [ VERSIÓ EN CATALí€ ]

Grácias a una aportación de Luí­s Pérez (aka Cinéfilo) los plugins Around this date in the past… y Around this date in the past… Widget Edition generan código XHTML válido.

Podeis descargar la última versión (0.5.2) aquí­:[ VERSIÓ EN CATALí€ ] [ VERSIÓN EN CASTELLANO ]

Thanks to a modification of Luí­s Pérez (aka Cinéfilo) the Around this date in the past… and Around this date in the past… Widget Edition plugins now generate valid XHTML code.

You can download last version (0.5.2) here:

Around this date in the past… 0.5.1


[ ENGLISH VERSION ] [ VERSION EN CASTELLANO ]

He corregit un parell d’errors dels plugins Around this date in the past… i Around this date in the past… Widget Edition.

En concret, al plugin li he afegit (a petició d’en Borja) dos parí metres nous ($daysbefore i $daysafter). Ara té les mateixes opcions de configuració que la versió widget. A la versió widget he corregit un error en el parí metre $yearsago que no estava ben definit i no l’hi feia cas.

Podeu descarregar-le la última versió (0.5.1) aquí­:[ ENGLISH VERSION ] [ VERSIÓ EN CATALí€ ]

He corregido un par de errores de los plugins Around this date in the past… y Around this date in the past… Widget Edition.

En concreto, al plugin le he añadido (a sugeréncia de Borja) dos parámetros nuevos ($daysbefore y $daysafter). Ahora tiene las mismas opciones de configuraión que la versión widget. En la versión widget he corregido un error con el parámetro $yearsago que no estaba bien definido y no le hacia caso.

Podeis descargar la última versión (0.5.1) aquí­:[ VERSIÓ EN CATALí€ ] [ VERSIÓN EN CASTELLANO ]

I fixed a coupple of bugs in the Around this date in the past… and Around this date in the past… Widget Edition plugins.

I added two new parameters (suggested by Borja) to the plugin function ($daysbefore and $daysafter). Now it has the same configuration options as the widget version. In the widget version a fixed a bug with the $yearsago variable so now it can be set to something different to the default value.

You can download last version (0.5.1) here: