Reforma del sistema de pensions: perspectives de futur

Avui he aprofitat per fer un recull dels diversos globus sonda que s’han anat llençant sobre la reforma del sistema de pensions espanyol que s’hauria de dur a terme, en principi aquesta legislatura.

Canvis en les cotitzacions:

  • Elevar el lí­mit actual de cotitzacions (2.652 Eur/mes). La idea és que actualment les rendes més baixes cotitzen proporcionalment per una part de salari més gran
  • Reducció dels 7 règims de la SS a 2, treballadors per compti propi i treballadors per compte aliè.
  • Ampliació del perí­ode de cí lcul de les pensions encara que amb la possibilitat de reduir el mí­nim d’anys necessaris per a obtenir una prestació.

Fons de Garantia de la Seguretat Social:

  • Reformar-ne la llei reguladora per a “obtenir majors rendiments del fons, una aplicació més flexible dels mateixos i suprimir les obligacions que impedeixen altres possibilitats d’inversió” (Octavio Granado, Secretari d’Estat per a la Seguretat Social). és a dir, possibilitar que el fons pugui invertir també en tí­tols financers d’entitats privades (i fins i tot potser de renda variable) per a obtenir un major rendiment (amb un major risc associat, es clar).
  • Reformar-ne la llei per a poder utilitzar el fons per a finançar canvis laborals i socials. La idea és que utilitzant el fons es poden finançar reformes del mercat laboral que permetin que augmenti l’ocupació i per tant que millorin les cotitzacions a la SS.

Fiscalitat empresarial:

  • Gravar fiscalment les empreses que recorren a prejubilacions per a desfer-se de treballadors.

De ben segur que m’he deixat algunes propostes que s’han anat formulant. Si en coneixeu alguna més espero els vostres comentaris.