Managerial Economics: Economics of Management or Economics for Managers (Sahsi Sivramkrishna)

Desé capí­tol de A guide to what’s wrong in economics a càrrec de Sahsi Sivramkrishna de la Fundation to Aid Industrial Recovery (India).

Tal com deixa clar a la primera frase, aquest article és més sobre que està malament en l'”economia d’empresa” (en anglès managerial economics) que no pas sobre que està malament en l’economia.

L’autora es pregunta que és el que volem ensenyar en aquests cursos/assignatures: managerial economics (economia per a la gestió, és a dir, una sèrie d’eines útils per a pendre decisions)? economics of management (teoria econòmica de la gestió empresarial)? o bé economics for managers (economia per a empresaris)?

En l’actualitat, davant la inexistència d’un seguit d’eines econòmiques que puguin ser últils per als empresaris, la majoria de cursos d’economia d’empresa es basen exclusivament en explicar la teoria econòmica de la gestió empresarial la qual cosa provoca una gran sensació d’insatisfacció entre els alumnes ja que aquesta teoria es basa en múltiples elements que no són observables en la vida real (ex: les corbes de demanda) i que per tant els empresaris no podran aplicar el que han après.

La autora suggereix doncs que hauriem de transformar aquests cursos/assignatures en cursos d’economia per a empresaris i l’economia que s’ensenyés no hauria de ser només la microeconomia neoclàssica sinó que caldria obrir aquests cursos a la macroeconomia (de ben segur als futurs empresaris els agradaria entendre fenomens com la crisi financera del sud-est asiàtic o els efectes del dèficit públic en l’economia) així­ com també a altres corrrents econòmique s. De ben segur veure com diferents linies de pensament han intentat/intenten compendre el capitalisme els ajudaria també a ells a entendrel millor.