The ‘Natural’ rate of unemployment (James G. Devine)

Dotzé capí­tol de A guide to what’s wrong in economics a càrrec de James G. Devine, Loyola Marymount University (EE.UU.).

La situació d’estagflació dels anys 70 del segle XX, va posar contra les cordes la corba de Phillips. és a dir no existia possibilitat d’intercanvi entre atur i inflació. Això portía molts economistes a adoptar la teoria de la Taxa Natural d’Atur (NRU en les seves sigles en anglès) desenvolupada per Milton Friedman i Edmund Phelps. D’acord amb aquesta teoria, si la taxa d’atur està per sota de la NRU la inflació tendeix a aumentar mentre que si la taxa d’atur es troba per sobre la NRU la inflació tendeix a disminuir. Si la taxa d’atur coincideix amb la taxa natural d’atur llavors la inflació es manté estable.

Aquest concepte de ‘Taxa Natural d’Atur’ té una importància clau ja que és el responsable de la desaparició de l’objectiu de plena ocupació de l’agenda econòmica i un determinat nivell d’atur es converteix en una cosa bona i desitjable.

Crí­tica a la teoria de la Taxa ‘Natural’ d’atur.

  • Persistència inflacionaria: donat que la inflació es basa en les perspectives futures d’inflació, aquesta presenta un marcat component d’inèrcia i és molt persistent en el temps.
  • NRU única: per a Friedman la NRU correspon al nivell d’ocupació d’equilibri segons el model d'”Equilibri General” Walrasià. Implicitament hi ha l’assumpció que aquesta NRU és única però nombrosos estudis apunten a l’existència de 2 NRU d’equilibri, un equilibri amb alt atur i un equilibri amb baix atur.
  • NRU canviant: evidentment la NRU no és constant i pot variar al llarg del temps. Metodològicament però, el fet que les estimacions de la NRU es basin en les estadí­stiques d’atur registrat, fan que la teoria de la NRU sigui molt poc útil a l’hora de pendre decisions ja que aquesta exs veu distorsionada per la taxa d’atur actual.

La història viscuda en els últims 30 anys contradiu la teoria de la NRU i suggereix la aparició d’una nova teoria. No obstant davant l’inexistència de consens la NRU continua present als manuals d’economia.

Una nova teoria sobre inflació/atur hauria d’incloure els segúents 3 elements:

  • 1. Inflació de demanda deguda a un nivell baix d’atur. (Corba de Phillips)
  • 2. Inflació d’oferta deguda a augments grans, sobtats i persistents del cost dels mitjans de producció (matèries primeres, salaris…) i/o productes importats.
  • 3. Inèrcia inflacionaria la qual pot ser deguda a una situació persistent de baix atur o a xocs d’oferta.

low unemployment threatens to undermine worker discipline in the workplace and to offend financiers by causing inflation.
Michael Kalecki, 1971

Si això és cert, això explica perquè la teoria de la NRU ha esdevingut tant popular i intenta acabar amb el debat polí­tic invocant una explicació ‘natural’!