“La Caixa” gestionarà  les pensions dels funcionaris catalans

Ahir, 22 de novembre, a Comissió promotora del Pla de pensions d’ocupació de promoció conjunta de l’í mbit de la Generalitat de Catalunya va fer públic quina serí  l’empresa gestora del nou pla de pensions de tipus ocupacional per als treballadors de l’administració pública catalana.

Vuit entitats de crèdit van presentar les seves candidatures: BBVA (entitat que gestiona el fons aní leg de l’Administració de l’Estat), Banc Sabadell, Caixa Catalunya, Banco Popular, Caja Madrid, Caixa Sabadell, Caixa Girona i La Caixa; essent aquesta última l’escollida.

Segons la nota de premsa de la Generalitat de Catalunya el criteri de selecció ha estat el següent:

Aquesta decisió és el resultat del concurs públic convocat per la Comissió promotora mitjançant el qual s’ha dut a terme un procés de valoració transparent i objectiu a partir d’un seguit d’í­tems que recollien elements com ara el projecte d’inversions previst, les despeses del Pla, la polí­tica informativa envers els partí­cips i els beneficiaris, millores complementí ries, experiència i solvència de l’entitat, entre d’altres.

Inicialment el fons estí  dirigit als treballadors de la Generalitat de Catalunya i als treballadors dels seus organismes autònoms, però es pretén, en un futur, ampliar-lo a totes les administracions catalanes (universitats i administracions locals).

Algunes dades bí siques:
Entitat gestora: Vidacaixa, SA, societat anònima d’assegurances i reassegurances. Vidacaixa gestiona prop de 130 plans de pensions i per valor de 4.200 milions d’euros (quota de mercat: 15%).
Entitat dipositaria: Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, “la Caixa”.
Partí­ceps: inicialment 140.000 (aprox.) entre treballadors de la Generalitat i els seus organismes autònoms.
Comissió de seguiment: 20 membres (10 representants de la Generalitat i 10 dels sindicats).
Aportació inicial: 40 milions d’euros (equivalents al 0,5% de la massa salarial dels anys 2004 i 2005).
Aportacions anuals: segons la legislació vigent no podran ser superiors al 0,5% de la massa salarial del personal.
Comissions: 0,1% fixe anual + variable en funció de rendiment (inferior al 0,2%).

Nota de premsa: El Pla de pensions de l’í mbit de la Generalitat de Catalunya és adjudicat a “la Caixa” i Vidacaixa.
El Paí­s (només subscriptors): La Caixa gestionará las pensiones de los funcionarios catalanes.