Around this date in the past… Widget Edition


[ ENGLISH VERSION ] [ VERSION EN CASTELLANO ] [ VERSIÓ EN CATALí€ ]


Com que fa poc que vaig modificar el tema que faig servir al blog per a que soportés els nous widgets de WordPress, he pensat que seria útil fer un widget del plugin Around this date in the past….
Per a fer-ho més fí cil, el widget és un plugin independent, així­ que NO és necessari tenir el plugin original funcionant.

Nom del plugin: Around this date in the past… – Widget Edition
URI del plugin:
http://www.junyent.org/blog/arxius/2006/05/20/around-this-date-in-the-past-wordpress-widget/
Descripció: Widget que mostra entrades/posts de les mateixes dates en anys anteriors (si n’hi ha)
Autor: Joan Junyent Tarrida
Versió: 0.7

Més informació: Around this date in the past…


Como hace poco modifiqué el tema que uso en el blog para añadirle soporte para los nuevos Widgets de WordPress, he pensado que serí­a útil hacer un widget del plugin Around this date in the past….
Para hacerlo más fácil, el widget es un plugin independiente, así­ que NO es necesario tener el plugin original funcionando.

Nombre del plugin: Around this date in the past… – Widget Edition
URI del plugin:
http://www.junyent.org/blog/arxius/2006/05/20/around-this-date-in-the-past-wordpress-widget/
Descripción: Widget que muestra entradas/posts de las mismas fechas en el pasado (si las hay)
Autor: Joan Junyent Tarrida
Versión: 0.7

Más información y detalles: Around this date in the past…


As I recently modified the theme I use in my blog to add support for the new WordPress Widgets, I’ve thought It would be useful making a widget of the Around this date in the past… plugin.
To make it easier, this widget is a standalone plugin so it is NOT necessary to have the original plugin installed.

Plugin Name: Around this date in the past… – Widget Edition
URI del plugin:
http://www.junyent.org/blog/arxius/2006/05/20/around-this-date-in-the-past-wordpress-widget/
Description: Widget that shows entries/posts around this date in the past (if they exist)
Autor: Joan Junyent Tarrida
Version: 0.7

More information and details: Around this date in the past…