I hold it that a little rebellion now and then is a good thing. (…) It is a medicine necessary for the sound health of government. (….) God forbid that we should ever be twenty years without such a rebellion. (….) The tree of liberty must be refreshed from time to time with the blood of patriots and tyrants. It is its natural manure.

Mantinc que una petita revolta, ara i abans, és una bona cosa. (…) és una medicina necessí ria per a mantenir sa el govern. (…) Déu eviti que tinguem més de 20 anys sense una d’aquestes revoltes. (…) L’arbre de la llibertat s’ha de refrescar, de tant en tant, amb la sang d’uns quants patriotes i tirants.

Thomas Jefferson, president dels Estats Units durant el seu perí­ode d’ambaixador a França