Règim fiscal de la «33ª Copa Amèrica».

Repassant la Llei 41/2007, de 7 de desembre  de Regulació del Mercat Hipotecari un es troba amb la sorpresa de la que a la disposició adicional setena s’estableixen tota una sèrie d’incentius fiscals per a l’esdeveniment de la 33a Copa Amèrica València 2009. Costa d’entendre que s’hagi inclòs en una llei de reforma del mercat hipotecari a no ser que el que es pretenia era que això passés desapercebut (cosa que no té massa sentit tampoc).

El que és rellevant però és que queda molt clar a qui beneficia aquest esdeveniment (i és un exemple de tots els grans esdeveniments que es celebren arreu i que es diu que portaran un gran benefici per a la ciutat/regió que els acull). Mirant les mesures es veurí  que aquest tipus d’esdeveniments només serveixen per a obtenir enormes guanys per a les entitats promotores, organitzadoes i col·laborades; beneficis, els quals són, a més, lliures d’impostos. Un cop més ens trobem davant d’una actuació del sector públic subordinant-se al sector privat quan no una transferència directa de recursos.

A continuació la llista d’incentius fiscals:

 • Concessió de visats, autoritzacions de treball i residència i targetes de residència en règim comunitari per a participants, organització i familiars d’ambdós.
 • Homologació de carnets de conduir per al personal vinculat a l’esdeveniment.
 • Facilitats duaneres per a importacions de tipus temporal.
 • No s’exigirí  la matriculació de tot tipus d’embarcacions relacionades amb l’esdeveniment.
 • Exempcions fiscals:
  • Quotes de la Seguretat Social per a personal contractat per la entitat organitzadora.
  • Impost de Societats per a les entitats constituïdes per a l’esdeveniment, l’organització i els equips.
  • Les entitats sense í nim de lucre constituïdes per a l’esdeveniment seran considerades beneficiaries de mecenatge i tindran beneficis fiscals.
  • El Consorci Valencia 2009 serí  considerat també entitat beneficiaria de mecenatge.
  • Les aportacions dels sponsors i patrocidadors seran deduibles fiscalment en considerar-se un esdeveniment d’interès general.
  • Bonificació entre el 65 i el 100% de la base impositiva de les Rendes del treball (IRPF) dels no residents.
  • Beneficis en matèria d’honoraris i arancels notarials i registrals
  • Impost de successions i donacions
  • Exempció de taxes:
   • taxa per ocupació del domini públic portuari
   • taxa per utilització especial de les instal·lacions portuaries
   • taxa de buc
   • taxa d’embarcacions esportives i d’esbarjo
   • taxa de passatge
   • taxa de mercaderies
   • taxa per l’aprofitament especial del domini públic en l’exercici d’activitats comercials, industrials i de serveis
   • taxa per serveis generals
   • taxa per senyalització marí­tima
   • taxa general d’operadors de telecomunicacions
   • taxa per numeració telefònica
   • taxa per reserva del domini públic radioelèctric
   • taxa per comunicacions
   • cí nons en relació amb l’ocupació o aprofitament del domini públic maritim terrestre estatal en vitut d’una concessió o autorització
   • taxa com a contraprestació d’activitats realitzades per l’administració
   • taxa per l’ús privatiu o aprofitament especial de béns del domini públic estatal
   • taxa per l’ús privatiu o aprofitament especial de béns del domini públic local
   • taxa per prestació de serveis o realització d’activitats administratives de competència local
   • tarifes per serveis portuaris bí sics
   • tarifa per serveis comercials prestats per les autoritats portuaries
   • tarifa relativa al servei de recepció de deixalles generades per les embarcacions
   • constitució de garanties provisionals, definitives i d’explotació.

Font: LEY 41/2007, de 7 de diciembre, por la que se modifica la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de Regulación del Mercado Hipotecario y otras normas del sistema hipotecario y financiero, de regulación de las hipotecas inversas y el seguro de dependencia y por la que se establece determinada norma tributaria.