Documentació que cal tenir en compte per a la declaració de Renda

S’acosta l’època de pagar a hisenda per a la majoria dels ciutadans del Reino de España.

Documentació que cal tenir en compte:

 • Certificats de retencions de totes les empreses on s’hagi treballat i/o certificats de pensions obtingudes (INSS, INEM, ETT…) així­ com ajudes rebudes per fills a cí rrec.
  • Certificats de retencions de fills/es que vagin treballar durant l’any anterior i no facin declaració de renda.
  • En el cas de professionals independents, certificats de retencions.
 • En el cas de baixa per incapacitat temporal o accident de treball, l’import percebut.
 • Certificats de retencions de bancs, caixes d’estalvi i altres entitats financeres. També de rescats de Plans de Pensions i/p assegurances de vida.
 • Rebuts de l’IBI
 • En el cas de propietaris d’immobles arrendats, justificants d’ingressos i despeses. Si s’escau, certificat de retencions.
 • Justificants de pagaments de lloguer de l’habitatge habitual.
 • Justificants d’aportacions a Plans de Pensions o mutualitats de previsió social.
 • Certificats de préstec/hipoteca per adquisició o rehabilitació de l’habitatge habitual. Factures de compra i despeses de Notaria, Registre, entregues a compte al promotor, subvencions per a l’adquisició d’habitatge, certificats de “Compte Habitatge”…
 • En el cas de transmissions de béns immobles, accions, fons d’inversió, etc. justificants corresponents del valor i data de compra així­ com de l’import i data de venda.
 • En el cas d’empresaris en el règim d’estimació directa, justificants de pagaments de primes d’assegurances de malaltia.
 • Certificats de donacions a entitats benèfiques.
 • n el cas d’algun membre de la famí­lia amb minusvalidesa, certificat acreditatiu de minusvalidesa.
 • Documentació de qualsevol tipus de subvenció (PAC, Alta Muntanya, etc.) cobrada durant l’any anterior.
 • En el cas d’empresaris llibres de registre d’ingressos i despeses i béns d’inversió i pagaments efectuats a compte de l’IRPF.