Ilurion 24/01/2015 – La llei mordassa

Ivoox

“quienes comienzan por eliminar por la fuerza la discrepancia, terminan pronto por eliminar a los discrepantes. La unificación obligatoria del pensamiento y de la opinión solo obtienen unanimidad en los cementerios”. (…) “el poder público es el que debe ser controlado por la opinión de los ciudadanos, y no al contrario”.

Aquestes frases foren redactades el 1943 i corresponen a la sentència del jutge Robert jackson en el cas Virginia Board of Education vs. Barenette però són plenament vigents encara avui en dia.

Fins l’esclat de la crisi ens haviem acostumat ja a que el poder fés el que li semblés amb els anomenats drets econòmics, socials i culturals (DESC) ja que els considerava uns drets de segona fila. Arà bé, l’estat mantenia un cert respecte als anomentats drets polítics. Ens els darrers anys però hem vist que ni tan sols aquests drets podem considerar-los com a garantits.

Hem vist com es retallava el dret a la tutela judicial efectiva mitjançant l’imposició de taxes a la justícia.

Hem vist com es retallava la justícia universal i ara universal vol dir dins del territori espanyol.

Hem vist apareixer la presó permanent revisable, no fós cas que els condemnats puguin reinserir-se en la societat.

Hem vist com la llei de Seguretat Privada ascedeix els vigilants privats a la categoria de forces de l’ordre.

Hem vist com el nou esborrany de la llei d’enjudiciament criminal elimina la involabilitat de les comunicacions. És a dir, a partir d’ara el Ministerio del Interior sense necessitat d’autorització per part d’un jutge podrà autoritzar intervenir les comunicacions de qualsevol persona!

I des de fa uns dies ens han retallat el dret a la llibertat d’expressió i de manifestació amb l’anomenada “llei mordassa”. En un homenatge a Orwell, l’han anomenat “Ley Orgánica para la Protección de la Seguridad Ciudadana”. Tot un detall per part del govern.

Segons dades de la Fiscalía General del Estado Espanya es troba a la cua de la UE en comissió de delictes (46,1 delictes per cada 1.000 habitants, per 63,8 de mitjana europea).

Som un país poc violent. I els governants haurien d’entendre que el clamor popular no reclama precisament més seguretat sinó més garanties en el dret al treball, la salut, l’habitatge i els serveis públics essencials.

En aquesta Llei de Seguretat Ciutadana amb l’excusa de passar algunes conductes del codi penal a faltes administratives (ja que el codi penal s’ha de reservar per a qüestions greus), el que fa és ampliar amb 28 noves infraccions. A més d’ampliar les conductes sacionables, al estar dins del marc del dret administratiu això suposa una major indefensió per part del ciutadà ja que se’ns priva de les garanties que ofereix un judici. A més, recorrer les sancions administratives cal recordar que està gavat amb les noves taxes judicials.

Algunes de les noves conductes constitutives de faltes:

 • La convocatoria por cualquier medio o asistencia a cualquier reunión o manifestación, con finalidad coactiva e inobservancia de los requisitos previstos en la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, desde que haya finalizado la campaña electoral hasta la finalización del día de la elección. (article anti 15-M)

 • La colocación no autorizada en la vía pública de elementos o estructuras no fijas, como tenderetes, pérgolas, tiendas de campaña, construcciones portátiles o desmontables u objetos análogos. (article anti acampades).

 • Las reuniones o manifestaciones no comunicadas o prohibidas en lugares que tengan la consideración de infraestructuras críticas, o en sus inmediaciones, así como la intrusión en los recintos de éstas, incluyendo su sobrevuelo, y la interferencia ilícita u obstrucción en su funcionamiento, siempre que llevasen aparejado un riesgo para las personas o un perjuicio para su funcionamiento. (article anti Greenpeace)

 • La perturbación de la seguridad ciudadana que se produzca con ocasión de reuniones frente a las sedes del Congreso de los diputados, el Senado y las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas, aunque no estuvieran reunidos. (article anti “rodea el congreso”)

 • Las ofensas o ultrajes a España, a las Comunidades Autónomas y Entidades Locales o a sus instituciones, símbolos, himnos o emblemas, efectuadas por cualquier medio, cuando no sean constitutivos de delito. (article anti “Jueves”)

 • El consumo de bebidas alcohólicas en lugares, vías, establecimientos o transportes públicos cuando perturbe gravemente la tranquilidad ciudadana. (article anti “Botellón”).

 • El escalamiento de edificios de organismos o instituciones públicas o de interés histórico-artístico sin la debida autorización y la precipitación o lanzamiento desde los mismos, también sin la debida autorización. (article anti Parkour)

 • La práctica de juegos o de actividades deportivas en espacios públicos no habilitados para ello, cuando exista un riesgo de que se ocasionen daños a las personas o a los bienes, o se impida o dificulte la estancia y el paso de las personas o la circulación de los vehículos. (article anti futurs Messi?)

 • La tercera y posteriores pérdidas o extravíos y sucesiva petición de expedición de documentación personal en un plazo de cinco años. (article anti Estapet?)

 • La participación en alteraciones de la seguridad ciudadana usando capuchas, cascos o cualquier otro tipo de prenda u objeto que cubra el rostro, impidiendo o dificultando la identificación. (article contra els fabricants de caputxes i passamuntanyes?)

 • Los actos de obstrucción que pretendan impedir a cualquier autoridad, empleado público o corporación oficial el ejercicio legítimo de sus funciones, el cumplimiento o la ejecución de acuerdos o resoluciones administrativas o judiciales, siempre que se produzcan al margen de los procedimientos legalmente establecidos y no sean constitutivos de delito. Cuando una infracción de igual contenido esté tipificada en una normativa específica, será de aplicación preferente esta última. (article Anti Gandhi)

Aquesta “administrativització” de la justícia pretén reduir la dissidència a base de multes. És a dir, que mica a mica, el ciutadà inquiet a mesura que vegi com setmanes després d’haver participat en una manifestaciío, un escache o qualsevol acte susceptible de ser considerat “perillós”, li van arriban multes a casa seva, la següent vegada s’ho pensi dues vegades abans de participar en una manifestació. Cal dir tambè que les sancions són individuals ja que es vol trencar precisament qualsevol vincle de defensa col·lectiva i fer recaure sobre les persones individuals les sancions administratives.

Però és que com digué Frederic II de Prússia: “Consigo cuanto apatezco y luego encuentro siempre alguien que lo justifique en Derecho.”

Font: Eldiario.es